• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by eyesofpain92
Mon 26/12/2016 10:10 am
Forum: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Topic: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại
Replies: 11
Views: 11534

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Bác Phú có cách nào để chuyển hàm này sang chạy đc trên 64 bit ko giúp e với. Vb6 ko có Int64 nên khó quá. Private Const MAX_PATH As Long = 260 Private Const PROCESS_QUERY_INFORMATION As Long = &H400 Private Const PROCESS_VM_READ As Long = &H10 Private Declare Function OpenProcess Lib "...

Go to advanced search