• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi tiendat83
CN 04/02/2018 10:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cho mình hỏi về vòng lặp for trong datagridview
Trả lời: 1
Xem: 483

Cho mình hỏi về vòng lặp for trong datagridview

Dim ds As New DataSet ds = _load_data("select * from chi_tiet_nha_hang_temp where ma_San_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "' ") If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then For j As Integer = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1 If luoi_pT_pX.Rows(j).Cells("cot8").Value() ...

Chọn tìm kiếm nâng cao