• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 6 matches

by heoagua
Thu 12/02/2015 3:24 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)
Replies: 5
Views: 1632

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Mục đích của mình là tìm trong từng cell của GridView xem có bao nhiêu từ "ABC".
Example:
- cell1 có: ABC, DEF, GHI
- cell2: DEF, ABC
Ta sẽ tìm ra có 2 từ "ABC".
@vietluyen: mình không biết sử dụng OnItemDataBound. Bạn chỉ cho mình với.
Rất cảm ơn
by heoagua
Wed 11/02/2015 10:15 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)
Replies: 5
Views: 1632

Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

code: Private Sub CountTpHo() Try Dim NHNo As Integer = 0 Dim XKLD As Integer = 0 Dim TNXH As Integer = 0 For i As Integer = 0 To dgInput.Rows.Count - 2 If dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value Like "abc," Then NHNo = NHNo + 1 End If Next lblNNNT1.Text = NHNo.ToString Catch ex As Exc...
by heoagua
Mon 24/11/2014 9:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Load cơ sở dữ liệu lên checklisbox
Replies: 5
Views: 1402

Re: Load cơ sở dữ liệu lên checklisbox

Mình vẫn chưa load được từ database lên. Giúp mình với/ Thanks
by heoagua
Fri 11/07/2014 3:05 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Load cơ sở dữ liệu lên checklisbox
Replies: 5
Views: 1402

Re: Load cơ sở dữ liệu lên checklisbox

Bạn chỉ cho mình cách lưu tất cả giá trị text của từng dòng trong checklistbox có checkstatus = true và được phân cách bởi dấu "," với
by heoagua
Thu 20/02/2014 4:52 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?
Replies: 369
Views: 148049

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

HI! giúp mình với Mình đã làm như bạn, nhưng trong RDLC design /Report Item mình chọn : Matrix sau đó trong nút run_repost mình viết như sau : [csharp] private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string sql = String.Format(@" select soso s_account,TRANSACTION_DATE gl_date, sodu am...
by heoagua
Thu 20/02/2014 1:59 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?
Replies: 369
Views: 148049

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

tiendungkct wrote:Bạn ơi mình tìm ra nguyên nhân rồi. do minh đặt tên của NameSpace sai thôi
cảm ơn bạn nhiều,

Mình cũng đang bị lỗi giống bạn. Tên NameSpace ở đâu hả bạn?
Thanks

Go to advanced search