• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 827 kết quả

gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 04/08/2018 3:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?
Trả lời: 2
Xem: 224

Re: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?

Bạn thử lệnh
Debug.Print(dt.Rows[0]["NOIDUNG"].ToString().Length);
Xem kết quả thế nào
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 17/12/2016 1:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giúp về pivot
Trả lời: 11
Xem: 1520

Re: giúp về pivot

Gắp them cái ngày di kèm nữa là OK thôi à
gửi bởi xuanquy_th
T.Tư 08/06/2016 11:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi câu lệnh SQL với Access
Trả lời: 4
Xem: 2539

Re: Lỗi câu lệnh SQL với Access

Để tạo một KEY constraint trên cột "P_Id" khi bảng đã được tạo ra, sử dụng SQL sau đây: MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access: [sql]ALTER TABLE Persons ADD PRIMARY KEY (P_Id)[/sql] Để cho phép đặt tên của một ràng buộc PRIMARY KEY, và để xác định một ràng buộc PRIMARY KEY trên nhiều cột,...
gửi bởi xuanquy_th
T.Tư 08/06/2016 1:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo ID tự động có 8 chữ số
Trả lời: 4
Xem: 659

Re: Tạo ID tự động có 8 chữ số

Bạn có thể thử cái này Dim tbl As New DataTable tbl.Columns.Add("ID", GetType(System.Guid)) tbl.Columns.Add("VAL", GetType(System.Single)) tbl.Rows.Add(Guid.NewGuid(), Rnd) tbl.Rows.Add(Guid.NewGuid(), Rnd) tbl.Rows.Add(Guid.NewGuid(), Rnd)
gửi bởi xuanquy_th
T.Tư 08/06/2016 1:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kiểm tra xem có phải Hex không?
Trả lời: 0
Xem: 283

Kiểm tra xem có phải Hex không?

Nhờ các thành viên xem và nếu có thể thì dịch giúp đoạn dữ liệu sau. A123456789A00000202000004B10492046502AB037903C9047903F70378043C03F603C0015E01CB01B2040A036401FA0297028201B5042003BF0254047C0433042B043603EC03BD046C0458044D Không biết máy nó mã hóa bằng hình thức nào nhưng đại loại là trong dữ liệu...
gửi bởi xuanquy_th
T.Năm 12/02/2015 1:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: thắc mắc về vòng lặp
Trả lời: 4
Xem: 785

Re: thắc mắc về vòng lặp

Bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu lại theo số phiếu rồi dùng vòng lặp For quét từ vị trí thứ 2 cho đến hết
trong khi quét thì so sanh số phiếu với số phiếu trước nó
gửi bởi xuanquy_th
T.Năm 21/08/2014 12:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [Help] Double Click trên UserControl.
Trả lời: 1
Xem: 490

Re: [Help] Double Click trên UserControl.

Như mô tả thì thấy tất cả bạn đều đã làm được cả rồi đâu cần phải hỏi nữa
gửi bởi xuanquy_th
T.Năm 21/08/2014 12:00 pm
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: bài toán khó về liệt kê dã số các pro giúp em với
Trả lời: 5
Xem: 1605

Re: bài toán khó về liệt kê dã số các pro giúp em với

B1. Tạo 1 mảng tương đương vị trí (Mảng này được đảo lộn các số trong dãy)
B2. Duyệt trên mảng được đảo lộn và lấy vị trí tương ứng ở mảng gốc
===> Kết quả
gửi bởi xuanquy_th
T.Hai 09/12/2013 2:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không kết nối DataGridView với Acess!
Trả lời: 4
Xem: 602

Re: Không kết nối DataGridView với Acess!

Thử viết lại thủ tục thế này xem [vbnet]Public Sub FillData(ByVal stSelect As String, ByVal dgv As DataGridView) Try DB_Connect() adapter = New OleDbDataAdapter(stSelect, connection) Dim datatable As New DataTable() adapter.Fill(datatable ) If dgv IsNot Nothing Then dgv.DataSource =datatable For i A...
gửi bởi xuanquy_th
T.Hai 09/12/2013 1:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giúp về pivot
Trả lời: 11
Xem: 1520

Re: giúp về pivot

ah nhầm. Bạn phải lấy Max chứ không phải lấy Min ^-^
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 3:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy màu ở 1 cell trong datagridview
Trả lời: 3
Xem: 708

Re: Lấy màu ở 1 cell trong datagridview

Bạn đang Set màu vào như thế nào?
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 3:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giúp về pivot
Trả lời: 11
Xem: 1520

Re: giúp về pivot

Giả dụ Table của bạn tên là tblADayRoi thì câu lệnh viết như sau:

[sql]Set Dateformat dmy
Select gio, sl, ca,Datediff(mi,IsNull((Select Min(gio) From tblADayRoi Where gio<b1.gio),N'7:00'),gio) phut From tblADayRoi As b1 Order By gio[/sql]
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 2:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm dữ liệu VB6.0 với Database ADODC
Trả lời: 1
Xem: 571

Re: Tìm kiếm dữ liệu VB6.0 với Database ADODC

Sử dụng toán tử And Hoặc Or [vb]tenADOC.DataRecordset .Filter = "SDT='" &txtSDT.Text &"' And HoTen='"& txtHoTen.Text &"'" tenADOC.DataRecordset .Filter = "SDT='" &txtSDT.Text &"' And ((HoTen='"& txtHoTen.Text &"')...
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 2:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm ví dụ MDI Parent Child Form Load như trong hình
Trả lời: 3
Xem: 640

Re: Tìm ví dụ MDI Parent Child Form Load như trong hình

Không thấy hình gì cả
?????????
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 2:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mọi người giúp em với! Ghi ra file txt nó bị lỗi
Trả lời: 1
Xem: 423

Re: Mọi người giúp em với! Ghi ra file txt nó bị lỗi

Giúp thế nào đây nhỉ?
Ghi ra file text thì chỉ cần
[vbnet]IO.File.WriteAllText("C:\text.txt", "Nội dung cần ghi")[/vbnet]
là xong.
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 2:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Không viết hoa kí tự đầu tiên trong mỗi từ được.
Trả lời: 4
Xem: 922

Re: Không viết hoa kí tự đầu tiên trong mỗi từ được.

Xem code thấy có vẻ bạn đang dùng Excel
Nếu là đúng thì bạn thử dùng hàm PROPER(Text) xem sao.
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 2:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giúp về pivot
Trả lời: 11
Xem: 1520

Re: giúp về pivot

Sử dụng hàm
[sql]Datediff(mi,N'7:00',N'13:00')[/sql]
gửi bởi xuanquy_th
T.Bảy 07/12/2013 2:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giúp về pivot
Trả lời: 11
Xem: 1520

Re: giúp về pivot

Sử dụng hàm
Datediff(mi,N'7:00',N'13:00')
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 05/07/2013 4:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Rắc rối với datetime trong SQL 2005
Trả lời: 5
Xem: 1905

Re: Rắc rối với datetime trong SQL 2005

[text]Tuy nhiên vác sang máy tính có SQL và System là dd/MM/yyyy mà trong Code vẫn để : Insert into ...... values datetimepicker.value.tostring("MM/dd/yyyy")---------------------- -> BÙM : ERROR[/text] Đơn giãn mà. [sql]Set Dateformat dmy Insert into ...... values datetimepicker.value.tost...
gửi bởi xuanquy_th
T.Sáu 05/07/2013 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy ra số giây giữa 2 biến kiểu ngày tháng trong sql ???
Trả lời: 4
Xem: 613

Re: Lấy ra số giây giữa 2 biến kiểu ngày tháng trong sql ???

[sql]Set Dateformat dmy
Select DateDiff(n,N'16:20',N'16:25')
Select DateAdd(n,5,N'16:20')
Select DateAdd(n,-5,N'16:25')[/sql]

Chọn tìm kiếm nâng cao