• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 837 matches

by xuanquy_th
Sat 20/07/2019 7:46 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chèn ký tự vào chuổi trong C#
Replies: 3
Views: 1637

Re: Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Xuống dòng mà dựa vào số ký tự thì mình thấy không hợp lý Đơn cử như chuổi ký tự "WWWWWWWWWW" Khác hoàn toàn với "IIIIIIIIII" Nên xuống dòng theo độ dộng của chuổi thì hợp lý hơn VD [vbnet] Dim s() As String = GetLineText("Câu lạc bộ VN.Net là nơi tôi yêu mến nhất trong tất ...
by xuanquy_th
Sat 20/07/2019 7:21 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 1587

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

"Dùng Commandbuider cập nhật cho gọn" Muốn gọn thì lại phải có Primary Key nhé
by xuanquy_th
Sat 20/07/2019 7:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách chèn datetime vô SQL2008R2
Replies: 3
Views: 1549

Re: Hỏi cách chèn datetime vô SQL2008R2

Bạn vẩn có thể chuyền ngày tháng năm như bình thường được nhé.
Set Dateformat dmy
Định dạng thế nào là theo ý bạn nhé.
VD:
[sql]Set Dateformat dmy insert into WO values...[/sql]
by xuanquy_th
Wed 13/02/2019 8:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?
Replies: 2
Views: 1632

Re: Nguyên lý hoạt động cà thẻ ?

Cái này thì khi bạn có máy nó có SDK đi kèm mà
by xuanquy_th
Tue 12/02/2019 1:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ
Replies: 3
Views: 568

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

[vbnet] Public Structure DLTHONGKE Dim Dang As Integer Dim SHieu As String Dim d As Double Dim KT As Double Dim QC As String Dim L1 As Long Dim L2 As Long Dim L3 As Long Dim L4 As Long Dim L5 As Long Dim DAI As Object Dim SL As Integer Dim SCK As Integer Dim x As Double Dim y As Double Dim Handle As...
by xuanquy_th
Wed 17/10/2018 9:28 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cộng cụ in là của Mình.
Replies: 2
Views: 698

Re: Cộng cụ in là của Mình.

Có thể sử dụng lệnh sau để giải quyết lổi trên. Tuy nhiên nó lại mất đi hiệu xuất làm việc cùa chương trình

Code: Select all

System.GC.Collect() : System.GC.WaitForPendingFinalizers()
by xuanquy_th
Wed 17/10/2018 7:10 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server
Replies: 2
Views: 896

Re: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server

Hai, ba bàn bạn đang làm như thế nào?
Có thể đưa code lên để mọi người tham khảo rồi góp ý thêm cho
by xuanquy_th
Tue 16/10/2018 3:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đếm số dòng trong datatable
Replies: 2
Views: 1325

Re: Đếm số dòng trong datatable

Private Sub GetNumber(ByVal dataSet As DataSet) Dim count_value As Long = 0 Dim count_row As Long = 0 For Each table As DataTable In dataSet.Tables If Not IsNothing(table.Columns("Equipment availability")) Then count_row = table.Rows.Count count_value = table.Select("[Equipment avail...
by xuanquy_th
Tue 16/10/2018 2:13 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cộng cụ in là của Mình.
Replies: 2
Views: 698

Cộng cụ in là của Mình.

Nhờ các cao thủ xem và chi cho cách fix lổi.
by xuanquy_th
Sat 04/08/2018 3:24 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?
Replies: 2
Views: 659

Re: Tại sao DataTable lấy chuỗi không vượt quá 255 ký tự ?

Bạn thử lệnh
Debug.Print(dt.Rows[0]["NOIDUNG"].ToString().Length);
Xem kết quả thế nào
by xuanquy_th
Sat 17/12/2016 1:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp về pivot
Replies: 11
Views: 1931

Re: giúp về pivot

Gắp them cái ngày di kèm nữa là OK thôi à
by xuanquy_th
Wed 08/06/2016 11:16 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi câu lệnh SQL với Access
Replies: 4
Views: 2760

Re: Lỗi câu lệnh SQL với Access

Để tạo một KEY constraint trên cột "P_Id" khi bảng đã được tạo ra, sử dụng SQL sau đây: MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access: [sql]ALTER TABLE Persons ADD PRIMARY KEY (P_Id)[/sql] Để cho phép đặt tên của một ràng buộc PRIMARY KEY, và để xác định một ràng buộc PRIMARY KEY trên nhiều cột,...
by xuanquy_th
Wed 08/06/2016 1:57 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo ID tự động có 8 chữ số
Replies: 4
Views: 916

Re: Tạo ID tự động có 8 chữ số

Bạn có thể thử cái này Dim tbl As New DataTable tbl.Columns.Add("ID", GetType(System.Guid)) tbl.Columns.Add("VAL", GetType(System.Single)) tbl.Rows.Add(Guid.NewGuid(), Rnd) tbl.Rows.Add(Guid.NewGuid(), Rnd) tbl.Rows.Add(Guid.NewGuid(), Rnd)
by xuanquy_th
Wed 08/06/2016 1:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kiểm tra xem có phải Hex không?
Replies: 0
Views: 424

Kiểm tra xem có phải Hex không?

Nhờ các thành viên xem và nếu có thể thì dịch giúp đoạn dữ liệu sau. A123456789A00000202000004B10492046502AB037903C9047903F70378043C03F603C0015E01CB01B2040A036401FA0297028201B5042003BF0254047C0433042B043603EC03BD046C0458044D Không biết máy nó mã hóa bằng hình thức nào nhưng đại loại là trong dữ liệu...
by xuanquy_th
Thu 12/02/2015 1:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: thắc mắc về vòng lặp
Replies: 4
Views: 994

Re: thắc mắc về vòng lặp

Bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu lại theo số phiếu rồi dùng vòng lặp For quét từ vị trí thứ 2 cho đến hết
trong khi quét thì so sanh số phiếu với số phiếu trước nó
by xuanquy_th
Thu 21/08/2014 12:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Help] Double Click trên UserControl.
Replies: 1
Views: 591

Re: [Help] Double Click trên UserControl.

Như mô tả thì thấy tất cả bạn đều đã làm được cả rồi đâu cần phải hỏi nữa
by xuanquy_th
Thu 21/08/2014 12:00 pm
Forum: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Topic: bài toán khó về liệt kê dã số các pro giúp em với
Replies: 5
Views: 2674

Re: bài toán khó về liệt kê dã số các pro giúp em với

B1. Tạo 1 mảng tương đương vị trí (Mảng này được đảo lộn các số trong dãy)
B2. Duyệt trên mảng được đảo lộn và lấy vị trí tương ứng ở mảng gốc
===> Kết quả
by xuanquy_th
Mon 09/12/2013 2:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không kết nối DataGridView với Acess!
Replies: 4
Views: 701

Re: Không kết nối DataGridView với Acess!

Thử viết lại thủ tục thế này xem [vbnet]Public Sub FillData(ByVal stSelect As String, ByVal dgv As DataGridView) Try DB_Connect() adapter = New OleDbDataAdapter(stSelect, connection) Dim datatable As New DataTable() adapter.Fill(datatable ) If dgv IsNot Nothing Then dgv.DataSource =datatable For i A...
by xuanquy_th
Mon 09/12/2013 1:44 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp về pivot
Replies: 11
Views: 1931

Re: giúp về pivot

ah nhầm. Bạn phải lấy Max chứ không phải lấy Min ^-^

Go to advanced search