• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 23 kết quả

gửi bởi thanhbinhkgg
T.Sáu 19/05/2017 9:34 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hỗ trợ về drag and drop trong auto click mouse with API
Trả lời: 3
Xem: 1077

Re: Xin hỗ trợ về drag and drop trong auto click mouse with API

hi AsunaKirito Chính xác là code trên không hỗ trợ để di chuyển 1 đối tượng cụ thể. Như bạn nói "di chuyển nòng súng trên game chiến dịch huyền thoại" tức là di chuyển 1 đối tượng thì code này không hoạt động. Trong http://xclicker.net bản xClicker 2.6 có kiểu chuột là Lăn chuột lên và Lăn...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Hai 15/05/2017 10:30 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hỗ trợ về drag and drop trong auto click mouse with API
Trả lời: 3
Xem: 1077

Xin hỗ trợ về drag and drop trong auto click mouse with API

Hi mọi người Trong đoạn code dưới đây chỉ có các sự kiện Left Click ; Middle Click; Right Click .... Public Function MouseClick(ByVal sHwnd As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal Index As Long) As Long Dim lParam As Long Dim ISend As Long lParam = (y * &H10000) Or (x And &HFFFF&...
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 12/07/2015 2:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm trong MSFlexGrid đã có dữ liệu
Trả lời: 3
Xem: 1539

Re: Tìm kiếm trong MSFlexGrid đã có dữ liệu

Giúp mình với mình có cái MSFlexGrid đã lấy được dữ liều từ Oracle ra, bây giờ mình chỉ muốn tìm kiếm dữ liệu trên MSFlexGrid đã có. Ai đã làm rồi giúp mình với. Với điều kiện tìm kiếm có thể là TextBox. Thanks. private Sub Form_Load() Dim RowCounter as Integer Dim ColCounter as Integer With MSFlex...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Năm 17/05/2012 11:15 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: không lưu được dd/MM/yyyy hh:mm:ss vào SQL dùng asp.net
Trả lời: 9
Xem: 3119

Re: không lưu được dd/MM/yyyy hh:mm:ss vào SQL dùng asp.net

Dữ liệu truyền vào SQL kiểu ngày tháng có dạng: MM/dd/yyyy hh:mm:ss Dim NgayLD as String = mdy(txtngayLD.Text) strSQL1 = "INSERT Stbao_ADSL_20111 VALUES('" & txtSoMay.Text & "','" & txtTenTB.Text & "','" & txtDiachi.Text & "','" & n...
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 15/04/2012 4:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn đưa ứng dụng xuống System tray
Trả lời: 4
Xem: 968

Re: Xin hướng dẫn đưa ứng dụng xuống System tray

Cách làm của Tôi, bạn tham khảo nhé SysTrayBas.BAS 'Declarations required to display a system tray icon Public nid As NOTIFYICONDATA Public Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean Publi...
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 08/04/2012 9:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỏi cách thiết lập lại ngày giờ cho hệ thống
Trả lời: 3
Xem: 727

Re: Xin hỏi cách thiết lập lại ngày giờ cho hệ thống

Thiết lập lại kiểu thị ngày tháng: [vbnet]If Microsoft.Win32.Registry.GetValue("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International", "sShortDate", "") <> "MM/dd/yyyy" Then Microsoft.Win32.Registry.SetValue("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International", ...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Bảy 24/03/2012 2:18 pm
Chuyên mục: [.NET] Mẹo vặt khác
Chủ đề: Tước dấu Tiếng việt đơn giản
Trả lời: 5
Xem: 3232

Tước dấu Tiếng việt đơn giản

Tước dấu Tiếng việt Sưu tầm Chưa đánh giá hướng dẫn thao tác với VB.NET, C# VB.NET: [vbnet] Imports System.Text Imports System.Text.RegularExpressions [/vbnet] [vbnet] Public Shared Function StripDiacritics(accented As String) As String Dim regex As New Regex("\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+&...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Bảy 24/03/2012 10:36 am
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Kết nôi Excel với VB6.0 bằng ADO
Trả lời: 5
Xem: 4525

Re: Kết nôi Excel với VB6.0 bằng ADO

Bạn phải gửi lỗi lên mọi người mới giúp được. Tuy nhiên, nếu bạn không kết nối được là do máy bạn bị lỗi: Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 Thử làm theo cách sau: 1. Vào thư mục C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB. 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau đây: regsvr32 sqloledb.dll Hoặc: lên gôgle tìm và tải...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Bảy 24/03/2012 10:23 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Đổi mật khẩu SQL Server 2005 Express từ VB6.0
Trả lời: 1
Xem: 1159

Re: Đổi mật khẩu SQL Server 2005 Express từ VB6.0

Bạn sử dụng class của Tôi đính kèm theo bài viết: Có thể: + Login + AddRole + Get Role + DropRole + Add User + DropUser + DropLogin + GetUser + ChangePassword + GetUserRole Khai báo: Option Explicit Dim obj As clsKhoiTao Khởi tạo: Private Sub Form_Load() Set obj = New clsKhoiTao Thực hiện: obj.Login...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Hai 05/03/2012 4:29 pm
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: Module Xuất Excel từ Recordset
Trả lời: 5
Xem: 4539

Re: Module Xuất Excel từ Recordset

Không phải add References Microsoft Excel 12.0 Object Library sẽ có cái hay của nó. Em cũng vừa phải phát triển thêm 1 cái SQL2DBF không lệ thuộc các thư viện của Foxpro :) hàm VerifyFille ở đâu ra thế?... <== em add trong code rồi mà Bác Tôi chưa text code bạn, nhưng "cái nầy" lạ à nha......
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 04/03/2012 5:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xuất dữ liệu ra excel
Trả lời: 1
Xem: 797

Re: xuất dữ liệu ra excel

1. Vào menu Data -> Import External Data -> Import Data 2. Chọn Files of type là: ODBC File DSNs - Chọn New Source 3. Điền các thông số trên máy chủ SQL (máy chủ, username, password) 4. Chọn vùng cần hiển thị 5. Xong PS: 1. Nhấn chuột phải lên thanh ToolBar chọn External Data 2. Chọn Icon đầu tiên (...
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 04/03/2012 5:33 pm
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: Module Xuất Excel từ Recordset
Trả lời: 5
Xem: 4539

Re: Export_ADO2XLS không References Microsoft Excel 12.0 Obj

Cách của Tôi không phải add References Microsoft Excel 12.0 Object Library Yêu cầu: Add CommonDialog -- Để cho phép chọn tên file và thu mục cần save ------------------------------------------------ Nếu không Add CommonDialog thì bỏ đi phần chọn tên file qua CommonDialog là ok ----------------------...
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 21/06/2009 10:28 am
Chuyên mục: [VB] Mã nguồn linh tinh
Chủ đề: Nhúng Microsoft Office vào trong Form
Trả lời: 1
Xem: 2934

Nhúng Microsoft Office vào trong Form

DsoFramer VB6, VB7, Web Microsoft Nhúng Office vào trong Form The Microsoft Developer Support Office Framer Control Sample contains a Visual C++ ActiveX control that acts as an ActiveX document container for hosting Office documents (including Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Ba 16/06/2009 2:06 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao để kết nối VB6.0 và mySQL
Trả lời: 5
Xem: 1549

Re: Làm sao để kết nối VB6.0 và mySQL

MySQL # MS-SQL MySQL (http://www.mysql.com) là CSDL dùng cho web thường sử dụng chung với PHP Tuy nhiên, cũng có thể dùng làm CSDL và lập trình truy vấn bằng các ngôn ngữ lập trình khác (như VB) Kết nối đến MySQL bạn phải dùng ODBC trong START\SETTINGS\Control Panel\Administrative Tools\Data Source ...
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 14/06/2009 11:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao để kết nối VB6.0 và mySQL
Trả lời: 5
Xem: 1549

Re: Làm sao để kết nối VB6.0 và mySQL

Để kết nối đến MySQL bạn phải sử dụng ODBC.
Bạn có thể tải MySQL Connector/ODBC tại địa chỉ :
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html#win32

Rồi sử dụng bình thường như MS-SQL thôi
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Năm 11/06/2009 12:06 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về truy vấn ngày tháng lùi dần
Trả lời: 16
Xem: 2445

Re: Hỏi về truy vấn ngày tháng lùi dần

Trong VB: Bạn phải xử lý text1.text trước, câu lệnh SQL dùng IN chứ kg dùng LIKE . Sử dụng vòng lặp để cộng các chuỗi sinh ra từ hàm Format(DateAdd("m", -1 , text1.text, "MM/YYYY") -1 là số tháng cần giảm. Nếu kg vùng vòng lặp có thể dùng: bien = Format(DateAdd("m", -1...
gửi bởi thanhbinhkgg
CN 22/03/2009 1:06 am
Chuyên mục: [VB] Mã nguồn chương trình quản lý
Chủ đề: Theo dõi lưu lượng truy cập internet của bạn
Trả lời: 0
Xem: 2828

Theo dõi lưu lượng truy cập internet của bạn

Complete DL-UL monitor VB6 sưu tầm Theo dõi lưu lượng DL-UL Internet Đây là chương trình hoàn chỉng dùng theo dõi lưu lượng truy cập internet của bạn. Đây là chương trình lõi, bạn có thể thêm vào các chưa năng như: Tính tiền truy cập theo gói, lưu thông tin truy cập ... để giống như VietBandwidth h...
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Bảy 12/07/2008 1:40 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ giúp đỡ về Giải thuật tính cước
Trả lời: 3
Xem: 828

Re: Giải thuật tình cước

Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, mình đã viết thử theo hướng dẫn và đã thành công.
Cảm ơn rất nhiều.
gửi bởi thanhbinhkgg
T.Năm 10/07/2008 11:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ giúp đỡ về Giải thuật tính cước
Trả lời: 3
Xem: 828

Nhờ giúp đỡ về Giải thuật tính cước

Lần sau nhớ đặt tiêu đề liên quan tới nội dung nha bạn Mình đang viết chương trình quản lý công nợ và hiện đang vướng mắc trong việc tìm giải thuật để giải bài toán sau: Giả sử một cơ quan A có sử dụng 5 (hoặc n máy) máy điện thoại Máy điện thoại 1: 8000001 có cước sử dụng là: 100 đ Máy điện thoại ...

Chọn tìm kiếm nâng cao