• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 134 matches

by UFO
Tue 29/05/2018 3:06 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chạy hàm đa luồng có tham số [help]
Replies: 2
Views: 2750

Re: Chạy hàm đa luồng có tham số [help]

Vâng cảm ơn bác trường phu đã trả lời, e muốn cho nó chạy đa luồng mà ko biết vb6 làm thế nào cả code bên c# của e, ko biết bên vb6 convert sao nữa bác [csharp] Thread[] threadsArray = new Thread[100]; public class Users { public Label lb; public void Run() { for (int i = 1; i <= 100000; i++) { lb.T...
by UFO
Sun 27/05/2018 10:19 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chạy hàm đa luồng có tham số [help]
Replies: 2
Views: 2750

Chạy hàm đa luồng có tham số [help]

Làm sao để sử dụng hàm RUN trong đa luồng được vậy các bác, nếu chạy thế kia thì khi nào Call Run(Label1, 0) chạy xong nó mới chạy cái thứ 2 :-< [vb]Private Sub Run(lb As Label, i As Long) Do While True i = i + 1 lb.Caption = i Sleep 200 DoEvents Loop End Sub Private Sub Command1_Click() Call Run(La...
by UFO
Mon 10/10/2016 9:05 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhận trạng thái checkbox
Replies: 0
Views: 860

Nhận trạng thái checkbox

Mình muốn nhận trạng thái checkbox từ phần mềm khác (LoginPro) nhưng không được, mình up project lên đây mong mọi người góp ý và sửa giùm mình. Các bạn bật phần mềm LoginPro bấm nút quản lý để hiện các checkbox lên, xong các bạn chạy project để lấy hwnd và trạng thái checkbox đã được code sẵn, mong ...
by UFO
Thu 22/09/2016 1:27 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tự động làm cho Checkbox có Value=1
Replies: 4
Views: 1782

Re: Tự động làm cho Checkbox có Value=1

mình muốn lấy trạng thái CheckBox trên một phần mềm khác mà không được, mình tìm dc HWND của checkbox đó rồi lấy dc text của checkbox đó nhưng ko thể biết dc checkbox đó đang check hay uncheck nữa Lấy trên phần mềm khác thì được mà cái đó lại ko lấy dc không biết lý do gì nữa Mình mò cả tháng nay mà...
by UFO
Tue 20/09/2016 11:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: lấy giá trị checkbox
Replies: 4
Views: 2161

Re: lấy giá trị checkbox

Trước đó mình Run as Administrator rồi cũng ko dc bạn ơi, phần mêm khác thì lấy dc vô tư, ko hiểu sao phần mềm đó lại ko lấy dc
Mình chắc chắn là lấy đúng hwnd của checkbox đó vì mình đã lấy được text của hwnd checkbox đó
Phần mềm đó viết bằng c# thì phải.
Bạn có cách nào không giúp mình với.
by UFO
Sun 11/09/2016 9:39 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: lấy giá trị checkbox
Replies: 4
Views: 2161

Re: lấy giá trị checkbox

vb6.jpg Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long,...
by UFO
Sun 10/07/2016 1:47 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: lấy giá trị checkbox
Replies: 4
Views: 2161

lấy giá trị checkbox

Private Const BM_GETSTATE = &HF2 Private Const BST_CHECKED = &H1 Public Function IsChecked(ByVal hwnd As Long) As Boolean Dim nRetVal As Long nRetVal = PostMessage(hwnd, BM_GETSTATE, 0&, ByVal 0&) IsChecked = ((nRetVal And BST_CHECKED) = BST_CHECKED) End Function Mình kiểm tra checkb...
by UFO
Wed 23/03/2016 9:39 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra checkbox
Replies: 1
Views: 907

Re: Kiểm tra checkbox

các bạn giúp mình với :(
by UFO
Tue 22/03/2016 6:06 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra checkbox
Replies: 1
Views: 907

Kiểm tra checkbox

Mình tìm được hWnd của checkbox của phần mềm chấm công kia, giờ mình muốn kiểm tra checkbox đó đang checked hay uncheck thì làm thế nào vậy các bạn, mong được giúp đỡ =((

[img]
check.jpg
[/img]
by UFO
Sun 18/05/2014 10:12 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Gạch chân trong Excel
Replies: 1
Views: 717

Gạch chân trong Excel

....
Ex.Cells(2, 1) = "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

'Nếu dùng :
Ex.Range("B2").Font.Underline = True '=> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

'Không biết làm thế nào để được Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, mong các bạn giúp đỡ :x
by UFO
Sat 17/05/2014 9:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: load dữ liệu từ 1 column trong datatable lên listbox
Replies: 3
Views: 732

Re: load dữ liệu từ 1 column trong datatable lên listbox

[vbnet]DT.Clear
AD = New OleDbDataAdapter("Select * From KhachHang", CNN)
AD.Fill(DT)
For Each Dr As DataRow In DT.Rows
List1.items.add(Dr("TenKhachHang").Tostring)
Next[/vbnet]
by UFO
Sat 17/05/2014 9:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đếm số trường access
Replies: 2
Views: 738

Re: Đếm số trường access

Khai báo [vbnet] Dim CNN As New OleDbConnection Dim AD As New OleDbDataAdapter Dim DT As New DataTable[/vbnet] bắt đầu đếm từ Fields (trường) DIEM1, DIEM2 ... vậy ta đếm từ Fields DIEM1 cho đến hết [vbnet]DT.Clear AD = New OleDbDataAdapter("Select * From Diem", CNN) AD.Fill(DT) Dim SoTruon...
by UFO
Fri 25/04/2014 10:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tô màu cho ô DataGridView
Replies: 2
Views: 1345

Re: Tô màu cho ô DataGridView

.............
by UFO
Thu 24/04/2014 11:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tô màu cho ô DataGridView
Replies: 2
Views: 1345

Tô màu cho ô DataGridView

- Trong DataGridView có thể tô màu chữ hay nền cho nguyên 1 cột hoặc nguyên 1 dòng, mình muốn chỉ 1 ô có màu thôi không biết có được không nhỉ :(
by UFO
Wed 23/04/2014 9:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Điểm danh học sinh
Replies: 2
Views: 707

Điểm danh học sinh

- Mình cần ý tưởng về dữ liệu cho phần này, các bạn có thể giúp mình ý tưởng để mình tham khảo với :)
by UFO
Tue 22/04/2014 10:59 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: CellType trong DataGridView
Replies: 3
Views: 852

Re: CellType trong DataGridView

- Mình mò được rồi thanks bạn :">

Code: Select all

DataGridView1.Columns(1).ReadOnly = True
by UFO
Tue 22/04/2014 8:46 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: CellType trong DataGridView
Replies: 3
Views: 852

Re: CellType trong DataGridView

Vậy có cách nào không cho sửa ô khi mình double click theo ý muốn ko nhỉ :(
by UFO
Tue 22/04/2014 3:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: CellType trong DataGridView
Replies: 3
Views: 852

CellType trong DataGridView

- Mình chuột phải vào DataGridView chỗ Design -> column type, mình có thể chọn kiểu "cell" như label, combobox, button ...
- Thao tác thì như vậy, còn code sao vậy các bạn :(
by UFO
Tue 18/03/2014 8:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Gán giá trị cho textbox từ listview
Replies: 3
Views: 1143

Re: Gán giá trị cho textbox từ listview

ai biết khắc phục lỗi trên giúp mình với :(

Go to advanced search