• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 2 kết quả

gửi bởi phanxuanbanglhu
T.Hai 10/09/2018 10:49 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: ADODB.Recordset phương thức open trả về giá trị null.
Trả lời: 0
Xem: 937

ADODB.Recordset phương thức open trả về giá trị null.

Mình newbie, mấy bạn cho mình hỏi ! Mình bị 1 vấn đề là tại dòng code: rs.Open pSQL, gCNN, adOpenKeyset, adLockReadOnly này, rs không trả về bất kỳ dữ liệu nào, rs.RecordCount = 0, mặc dù câu query pSQL trong SQL của mình select ra 1 dòng dữ liệu. Lỗi này phát sinh khi mình nâng cấp server từ Window...
gửi bởi phanxuanbanglhu
T.Sáu 07/12/2012 9:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: ListView ?
Trả lời: 0
Xem: 833

ListView ?

Cho mình hỏi, muốn kiểm tra listview A có chứa giá trị của listview B ko, thì làm ntn ?

If index_lstgiohang.Items.Contains(index_lvsanpham.SelectedItems.Item(i).Text) Then
'......
End If

Mình làm như thế này nhưng nó báo lỗi.

Chọn tìm kiếm nâng cao