• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 590 kết quả

gửi bởi 1045007
T.Sáu 29/04/2016 11:22 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL
Trả lời: 5
Xem: 978

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

bạn dùng Dtp1.value.ToString("yyyy/MM/dd") ví dụ: [csharp]String sql = String.format("insert into table(id, mydate) values({0}, '{1}' ) ", myID, Dtp1.value.ToString("yyyy/MM/dd")); myPgCommand = new NpgsqlCommand(sql, myPgConnect); myPgConnect.Open(); myPgCommand.Execut...
gửi bởi 1045007
T.Năm 28/04/2016 5:03 pm
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: Picture Puzzle
Trả lời: 1
Xem: 2233

Re: Picture Puzzle

Bạn này làm mình nhớ lại thời sinh viên thế! làm nhớ lại game này http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=2013
Đẹp đó bạn. Ngon :D
Có bản dành cho android không bạn?

https://play.google.com/store/apps/deta ... 07.puzzle7
gửi bởi 1045007
T.Tư 31/12/2014 7:45 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit
Trả lời: 4
Xem: 1060

Re: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

[vbnet] Private Sub GridView_1_CellValueChanging(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CellValueChangedEventArgs) Handles GridView_1.CellValueChanging If e.Column.Name = "col_soluong" OR e.Column.Name = "col_dongia" Then GridView_1.SetRowCellVal...
gửi bởi 1045007
T.Năm 25/12/2014 8:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [help] Về c# winform
Trả lời: 10
Xem: 1589

Re: [help] Về c# winform

Bạn s2voks2 hơi nhạy cảm! :"> Nếu thiết kế với những control có sẵn trong VS thì bạn nên tạo 1 UserControl để thể hiện phòng cho trực quang Ngoài ra có thể sử dụng component ngoài để thiết kế nhanh như dotnetBar, Devexpress, .... Karaoke.png Nếu bạn đã có CSDL thì sử dụng SQL để truy vấn trạng ...
gửi bởi 1045007
T.Tư 24/12/2014 1:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [help] Về c# winform
Trả lời: 10
Xem: 1589

Re: [help] Về c# winform

Bạn tìm gì với yêu cầu này trong 2 tuần nay? Thay vào đó bạn hãy {Thiết kế CSDL + SQL + C# Code } => kết quả.
gửi bởi 1045007
T.Hai 15/12/2014 3:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ hướng dẫn về tạo mảng trong Console
Trả lời: 10
Xem: 1573

Re: Nhờ hướng dẫn về tạo mảng trong Console

Nếu không được dụng các function có sẵn thì có thể dùng String.Format để định dạng [vbnet]Module Module1 Sub Main() Dim TDD() As String = {"Hanoi", "Haiphong", "TP.Hochiminh"} Dim Nhietdo(,) As SByte = {{2, 3, 1}, {3, 6, 4}, {6, 8, 10}, _ {10, 12, 13}, {14, 15, 15}, {19...
gửi bởi 1045007
T.Hai 15/12/2014 1:47 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cho mình hỏi về load dữ liệu từ xml vào vb.net
Trả lời: 1
Xem: 672

Re: Cho mình hỏi về load dữ liệu từ xml vào vb.net

Hàm BaoChay.ReadXML của bạn nó như thế nào ? Để đọc 1 xml từ URL bạn dùng [vbnet]Dim MyData As String Using WC As New System.Net.WebClient() MyData = WC.DownloadString("http://www.example.com/text.xml") End Using[/vbnet] Sau khi có được MyData bạn dùng XmlDocument đề xử lý đối tượng xml mà...
gửi bởi 1045007
T.Tư 10/12/2014 9:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ hướng dẫn về tạo mảng trong Console
Trả lời: 10
Xem: 1573

Re: Nhờ hướng dẫn hoặc viết Code giùm cho

Bài này đã trả lời bạn 1 lần rồi do sai quy định nên đã move vào bin Vấn đề của bạn có thể giải quyết như sau: Mấu chốt nằm ở hàm PadLeft đề canh đều các dòng với nhau [vbnet] Module Module1 Sub Main() Dim TDD() As String = {"Hanoi", "Haiphong", "TP.Hochiminh"} Dim Nhie...
gửi bởi 1045007
T.Năm 04/12/2014 8:53 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nờ giúp câu truy vấn lấy dữ liệu mỗi mã hàng lấy 1 dòng
Trả lời: 1
Xem: 985

Re: Nờ giúp câu truy vấn lấy dữ liệu mỗi mã hàng lấy 1 dòng

[sql] select a.mahang,a.gia, a.ngay from test a join ( select mahang,max(ngay) as ngaylonnhat from test where ngay <= current_date group by mahang order by mahang ) b on a.ngay = b.ngaylonnhat order by mahang [/sql] @muaphonui_2010: Giá của mã hang B ngày 4/12 là 4500 chứ không phải là 5500
gửi bởi 1045007
T.Năm 04/12/2014 8:03 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần sự giúp đỡ thực hiện các phép tính cơ bản như (+ - * :)
Trả lời: 8
Xem: 1676

Re: Cần sự giúp đỡ thực hiện các phép tính cơ bản như (+ - *

Bạn bỏ dòng này đi thể không thông báo các Argumentes [vbnet] WriteLine() WriteLine(" Number der Argumente: {0}", Argumente.Length)[/vbnet] - Bạn tham khảo link này để star "Developer Command Prompt": http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229859%28v=vs.110%29.aspx - Dùng lệnh...
gửi bởi 1045007
T.Tư 03/12/2014 9:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần sự giúp đỡ thực hiện các phép tính cơ bản như (+ - * :)
Trả lời: 8
Xem: 1676

Re: Xin hỏi lai vấn đề đã được trả lời và mong nhận đượcgiup

Code này trên cơ bản đã chạy đúng rồi chỉ cần thêm các phép toán và truyền các tham số hợp lý [vbnet]Imports System.Console Module Module1 Sub Main(ByVal Argumente() As String) WriteLine() WriteLine(" Number der Argumente: {0}", Argumente.Length) WriteLine() If Argumente.Length > 3 Then Wr...
gửi bởi 1045007
T.Tư 03/12/2014 9:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code tìm số lớn nhất của mảng 1 chiều cho trước?
Trả lời: 3
Xem: 1211

Re: Xin hỏi lại bạn 1045007 và các bạn khác

Chào bạn HaDuyNguyen. Các bài viết bạn nên reply chứ không nên tạo chủ đề mới để người trả lời tiện theo dõi Bài của bạn thì chỉ cần sửa lại như thế này [vbnet]Module Module1 Sub Main() Dim aInt() As Byte = {19, 45, 125, 2, 200, 84} Dim max = MaxValue(aInt) Console.WriteLine("Max value in Array...
gửi bởi 1045007
T.Ba 02/12/2014 9:09 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code tìm số lớn nhất của mảng 1 chiều cho trước?
Trả lời: 3
Xem: 1211

Re: HỎI VÀ TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ

Có thể câu hỏi của bạn cơ bản quá & seach thì rất nhiều nên ít nhận được câu trả lời. [vbnet]Module Module1 Sub Main() Dim max = MaxValue(2, 12, 8, 3, 9, 0, 7) Console.WriteLine("Max value in Array: {0}", max) Console.ReadLine() End Sub Function MaxValue(ByVal ParamArray Array() As Int...
gửi bởi 1045007
T.Năm 27/11/2014 11:01 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: DoubleClick label to Clipboard
Trả lời: 3
Xem: 1027

Re: DoubleClick label to Clipboard

Bạn sửa lại như sau [vbnet] 'Imports System.ComponentModel Private Const WM_LBUTTONDCLICK As Integer = &H203 Private str As String <DefaultValue(False)> <Description("~")> _ Public Property flag As Boolean Protected Overrides Sub OnDoubleClick(ByVal e As System.EventArgs) If Not String...
gửi bởi 1045007
T.Tư 26/11/2014 2:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: DoubleClick label to Clipboard
Trả lời: 3
Xem: 1027

Re: DoubleClick label to Clipboard

Đây là đặt trưng từ window Vista chứ không phải do code hay control trong VS Để loại bỏ bạn thừa kế lớp Lable rồi Overrides WndProc như sau: [vbnet] Public Class LabelDoubleClickNonCopyToClipboard Inherits Label Private WM_GETTEXT As Integer = &HD Private WM_LBUTTONDBLCLK As Integer = &H203 ...
gửi bởi 1045007
T.Ba 11/11/2014 10:27 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: đóng gói phần mềm vb.net
Trả lời: 2
Xem: 880

Re: đóng gói phần mềm vb.net

Do bạn cai bản express. chuyển sang bản full đi bạn.
gửi bởi 1045007
T.Hai 10/11/2014 10:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại
Trả lời: 2
Xem: 922

Re: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại

các hệ quản trị csdl khác nhau dùng tên kiểu dữ liệu khác nhau cho đối tượng này như: bytea, byte[], image, object, .... String cũng có thể! - Bạn Cần chọn kiểu dữ liệu cho cột hình ảnh của bạn ứng với loại csdl - Dùng các function ByteToImage & ImageToByte (trong 4r nhiều lắm) để thêm vào &...
gửi bởi 1045007
T.Hai 10/11/2014 10:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Update nhiều hàng trong Access
Trả lời: 1
Xem: 764

Re: Update nhiều hàng trong Access

Hình như bạn viết nhầm câu sql thì phải "Update tbl_Hocvien set KetLuan = 'A' where SBD = '" & mangSB(j) & "' " mà viết như vầy sẽ nhanh hơn [vbnet] Dim sql1 As String For j = 0 To Tong_so j = j + 1 sql1 &= "Update tbl_Hocvien set KetLuan = 'A' where SBD = '"...
gửi bởi 1045007
T.Sáu 07/11/2014 3:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi
Trả lời: 8
Xem: 2678

Re: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi

minhsonx87 đã viết:em co van de nay rat can a giup do: e co chuoi "gh78.9h" tach ra la 78.9 a giup e voi!

[vbnet] String number = Regex.Match("gh78.9h", @"\d+\.\d+").Value;[/vbnet]
gửi bởi 1045007
T.Năm 06/11/2014 10:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke
Trả lời: 6
Xem: 1727

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Như vậy là quá cụ thể rồi mà bạn ! Form Phòng của bạn khi chọn chắc chắn bạn đã phân loại 1 hay loại 2 ... loại n Bạn cứ hiển thị giá tiền phải trả khi chọn phòng cần thanh toán [vbnet]Dim loaiPhong as Int32 = Phong.LoaiPhong labelPrice.Text = EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * GetPrice(loai...

Chọn tìm kiếm nâng cao