Search found 590 matches

by 1045007
Fri 29/04/2016 11:22 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL
Replies: 5
Views: 1512

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

bạn dùng Dtp1.value.ToString("yyyy/MM/dd") ví dụ: [csharp]String sql = String.format("insert into table(id, mydate) values({0}, '{1}' ) ", myID, Dtp1.value.ToString("yyyy/MM/dd")); myPgCommand = new NpgsqlCommand(sql, myPgConnect); myPgConnect.Open(); myPgCommand.Execut...
by 1045007
Thu 28/04/2016 5:03 pm
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: Picture Puzzle
Replies: 1
Views: 4426

Re: Picture Puzzle

Bạn này làm mình nhớ lại thời sinh viên thế! làm nhớ lại game này viewtopic.php?f=42&t=2013
Đẹp đó bạn. Ngon :D
Có bản dành cho android không bạn?

https://play.google.com/store/apps/deta ... 07.puzzle7
by 1045007
Wed 31/12/2014 7:45 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit
Replies: 4
Views: 1830

Re: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

[vbnet] Private Sub GridView_1_CellValueChanging(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CellValueChangedEventArgs) Handles GridView_1.CellValueChanging If e.Column.Name = "col_soluong" OR e.Column.Name = "col_dongia" Then GridView_1.SetRowCellVal...
by 1045007
Thu 25/12/2014 8:59 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [help] Về c# winform
Replies: 10
Views: 2197

Re: [help] Về c# winform

Bạn s2voks2 hơi nhạy cảm! :"> Nếu thiết kế với những control có sẵn trong VS thì bạn nên tạo 1 UserControl để thể hiện phòng cho trực quang Ngoài ra có thể sử dụng component ngoài để thiết kế nhanh như dotnetBar, Devexpress, .... Karaoke.png Nếu bạn đã có CSDL thì sử dụng SQL để truy vấn trạng ...
by 1045007
Wed 24/12/2014 1:13 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [help] Về c# winform
Replies: 10
Views: 2197

Re: [help] Về c# winform

Bạn tìm gì với yêu cầu này trong 2 tuần nay? Thay vào đó bạn hãy {Thiết kế CSDL + SQL + C# Code } => kết quả.
by 1045007
Mon 15/12/2014 3:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ hướng dẫn về tạo mảng trong Console
Replies: 10
Views: 2297

Re: Nhờ hướng dẫn về tạo mảng trong Console

Nếu không được dụng các function có sẵn thì có thể dùng String.Format để định dạng [vbnet]Module Module1 Sub Main() Dim TDD() As String = {"Hanoi", "Haiphong", "TP.Hochiminh"} Dim Nhietdo(,) As SByte = {{2, 3, 1}, {3, 6, 4}, {6, 8, 10}, _ {10, 12, 13}, {14, 15, 15}, {19...
by 1045007
Mon 15/12/2014 1:47 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cho mình hỏi về load dữ liệu từ xml vào vb.net
Replies: 1
Views: 908

Re: Cho mình hỏi về load dữ liệu từ xml vào vb.net

Hàm BaoChay.ReadXML của bạn nó như thế nào ? Để đọc 1 xml từ URL bạn dùng [vbnet]Dim MyData As String Using WC As New System.Net.WebClient() MyData = WC.DownloadString("http://www.example.com/text.xml") End Using[/vbnet] Sau khi có được MyData bạn dùng XmlDocument đề xử lý đối tượng xml mà...
by 1045007
Wed 10/12/2014 9:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ hướng dẫn về tạo mảng trong Console
Replies: 10
Views: 2297

Re: Nhờ hướng dẫn hoặc viết Code giùm cho

Bài này đã trả lời bạn 1 lần rồi do sai quy định nên đã move vào bin Vấn đề của bạn có thể giải quyết như sau: Mấu chốt nằm ở hàm PadLeft đề canh đều các dòng với nhau [vbnet] Module Module1 Sub Main() Dim TDD() As String = {"Hanoi", "Haiphong", "TP.Hochiminh"} Dim Nhie...
by 1045007
Thu 04/12/2014 8:53 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nờ giúp câu truy vấn lấy dữ liệu mỗi mã hàng lấy 1 dòng
Replies: 1
Views: 1398

Re: Nờ giúp câu truy vấn lấy dữ liệu mỗi mã hàng lấy 1 dòng

[sql] select a.mahang,a.gia, a.ngay from test a join ( select mahang,max(ngay) as ngaylonnhat from test where ngay <= current_date group by mahang order by mahang ) b on a.ngay = b.ngaylonnhat order by mahang [/sql] @muaphonui_2010: Giá của mã hang B ngày 4/12 là 4500 chứ không phải là 5500
by 1045007
Thu 04/12/2014 8:03 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần sự giúp đỡ thực hiện các phép tính cơ bản như (+ - * :)
Replies: 8
Views: 2337

Re: Cần sự giúp đỡ thực hiện các phép tính cơ bản như (+ - *

Bạn bỏ dòng này đi thể không thông báo các Argumentes [vbnet] WriteLine() WriteLine(" Number der Argumente: {0}", Argumente.Length)[/vbnet] - Bạn tham khảo link này để star "Developer Command Prompt": http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229859%28v=vs.110%29.aspx - Dùng lệnh...
by 1045007
Wed 03/12/2014 9:47 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần sự giúp đỡ thực hiện các phép tính cơ bản như (+ - * :)
Replies: 8
Views: 2337

Re: Xin hỏi lai vấn đề đã được trả lời và mong nhận đượcgiup

Code này trên cơ bản đã chạy đúng rồi chỉ cần thêm các phép toán và truyền các tham số hợp lý [vbnet]Imports System.Console Module Module1 Sub Main(ByVal Argumente() As String) WriteLine() WriteLine(" Number der Argumente: {0}", Argumente.Length) WriteLine() If Argumente.Length > 3 Then Wr...
by 1045007
Wed 03/12/2014 9:11 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code tìm số lớn nhất của mảng 1 chiều cho trước?
Replies: 3
Views: 1713

Re: Xin hỏi lại bạn 1045007 và các bạn khác

Chào bạn HaDuyNguyen. Các bài viết bạn nên reply chứ không nên tạo chủ đề mới để người trả lời tiện theo dõi Bài của bạn thì chỉ cần sửa lại như thế này [vbnet]Module Module1 Sub Main() Dim aInt() As Byte = {19, 45, 125, 2, 200, 84} Dim max = MaxValue(aInt) Console.WriteLine("Max value in Array...
by 1045007
Tue 02/12/2014 9:09 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code tìm số lớn nhất của mảng 1 chiều cho trước?
Replies: 3
Views: 1713

Re: HỎI VÀ TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ

Có thể câu hỏi của bạn cơ bản quá & seach thì rất nhiều nên ít nhận được câu trả lời. [vbnet]Module Module1 Sub Main() Dim max = MaxValue(2, 12, 8, 3, 9, 0, 7) Console.WriteLine("Max value in Array: {0}", max) Console.ReadLine() End Sub Function MaxValue(ByVal ParamArray Array() As Int...
by 1045007
Thu 27/11/2014 11:01 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: DoubleClick label to Clipboard
Replies: 3
Views: 1449

Re: DoubleClick label to Clipboard

Bạn sửa lại như sau [vbnet] 'Imports System.ComponentModel Private Const WM_LBUTTONDCLICK As Integer = &H203 Private str As String <DefaultValue(False)> <Description("~")> _ Public Property flag As Boolean Protected Overrides Sub OnDoubleClick(ByVal e As System.EventArgs) If Not String...
by 1045007
Wed 26/11/2014 2:06 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: DoubleClick label to Clipboard
Replies: 3
Views: 1449

Re: DoubleClick label to Clipboard

Đây là đặt trưng từ window Vista chứ không phải do code hay control trong VS Để loại bỏ bạn thừa kế lớp Lable rồi Overrides WndProc như sau: [vbnet] Public Class LabelDoubleClickNonCopyToClipboard Inherits Label Private WM_GETTEXT As Integer = &HD Private WM_LBUTTONDBLCLK As Integer = &H203 ...
by 1045007
Tue 11/11/2014 10:27 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: đóng gói phần mềm vb.net
Replies: 2
Views: 1186

Re: đóng gói phần mềm vb.net

Do bạn cai bản express. chuyển sang bản full đi bạn.
by 1045007
Mon 10/11/2014 10:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại
Replies: 2
Views: 1202

Re: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại

các hệ quản trị csdl khác nhau dùng tên kiểu dữ liệu khác nhau cho đối tượng này như: bytea, byte[], image, object, .... String cũng có thể! - Bạn Cần chọn kiểu dữ liệu cho cột hình ảnh của bạn ứng với loại csdl - Dùng các function ByteToImage & ImageToByte (trong 4r nhiều lắm) để thêm vào &...
by 1045007
Mon 10/11/2014 10:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Update nhiều hàng trong Access
Replies: 1
Views: 1027

Re: Update nhiều hàng trong Access

Hình như bạn viết nhầm câu sql thì phải "Update tbl_Hocvien set KetLuan = 'A' where SBD = '" & mangSB(j) & "' " mà viết như vầy sẽ nhanh hơn [vbnet] Dim sql1 As String For j = 0 To Tong_so j = j + 1 sql1 &= "Update tbl_Hocvien set KetLuan = 'A' where SBD = '"...
by 1045007
Fri 07/11/2014 3:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi
Replies: 8
Views: 3901

Re: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi

minhsonx87 wrote:em co van de nay rat can a giup do: e co chuoi "gh78.9h" tach ra la 78.9 a giup e voi!
  1.  String number = Regex.Match("gh78.9h", @"\d+\.\d+").Value;
by 1045007
Thu 06/11/2014 10:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke
Replies: 6
Views: 2543

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Như vậy là quá cụ thể rồi mà bạn ! Form Phòng của bạn khi chọn chắc chắn bạn đã phân loại 1 hay loại 2 ... loại n Bạn cứ hiển thị giá tiền phải trả khi chọn phòng cần thanh toán [vbnet]Dim loaiPhong as Int32 = Phong.LoaiPhong labelPrice.Text = EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * GetPrice(loai...

Go to advanced search