• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 395 kết quả

gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 10/04/2018 9:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhập dữ liệu double từ file excel 2007
Trả lời: 1
Xem: 77

Nhập dữ liệu double từ file excel 2007

[vbnet] Private Function NhapDuLieuTuExcel(ByVal linkexcel As String) As DataTable Dim dt As DataTable = New DataTable() Dim olecon As OleDbConnection = New OleDbConnection() Dim strCon As String = String.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties=""...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 10/04/2018 8:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu
Trả lời: 5
Xem: 174

Re: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu

Bạn phải copy file vào trong thư mục phần mềm của bạn chứ. để link bên ngoài sao đc.

Còn đây chỉ là khuyên vậy thôi để file access đỡ nặng.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 06/04/2018 5:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu
Trả lời: 5
Xem: 174

Re: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu

Không nên làm FileDinhKem là Attachment. FileDinhKem chỉ nên là string lưu đường dẫn file thôi
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 03/04/2018 8:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Convert VBA to VB.net
Trả lời: 1
Xem: 247

Re: Convert VBA to VB.net

[vbnet] Public Structure DLTHONGKE
Dim Ten As String
Dim TenCK As String
Dim Dai As String
Dim Rong As String
Dim Cao As String
Dim SL1 As String
Dim SLTB As String
Dim GhiChu As String
Dim Handle As String
End Structure[/vbnet]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 03/04/2018 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: làm sao để để bắt buộc phải nhập dữ liệu vào textbox trước khi chuyển qua cái khác ạ
Trả lời: 1
Xem: 155

Re: làm sao để để bắt buộc phải nhập dữ liệu vào textbox trước khi chuyển qua cái khác ạ

[vbnet] Private Sub TextBox1_Leave(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.Leave
If TextBox1.Text = String.Empty Then TextBox1.Focus()
End Sub[/vbnet]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 08/03/2018 3:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server
Trả lời: 1
Xem: 224

Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server

Mình có 1 quản cafe. Để tìm xem bàn nào có doanh thu cao nhất thì không khó, kể cả kèm theo cả thá điều kiện đi kèm. Mình muốn hỏi làm sao tìm được doanh thu cao nhất của mỗi bàn vào trong 1 datatable. Ví dụ như có 10 bàn thì hiện ra bàn 1 max là bao nhiêu, bàn 2 max là bao nhiêu ... Chỉ để hiện ra ...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 28/12/2017 10:24 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm WebBrowser vào form
Trả lời: 5
Xem: 285

Re: Thêm WebBrowser vào form

làm Web rồi còn cần webbrowser làm j nữa :-O
để hiện trang web khác thì dùng iframe
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 27/12/2017 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm WebBrowser vào form
Trả lời: 5
Xem: 285

Re: Thêm WebBrowser vào form

webBrowser mặc định có trong windows form. Nếu ko có thử resert toolbox xem sao. ko có nữa cài lại VS :)
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 15/12/2017 9:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
Trả lời: 2
Xem: 218

Re: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?

[vbnet]Dim itcbb As ImageComboBoxItem
itcbb = ImageComboBoxEdit1.SelectedItem
PictureBox1.Image = ImageCollection1.Images(itcbb.ImageIndex)[/vbnet]

còn lại tự làm :)
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 08/12/2017 7:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 345

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Mình ko biết cách khác. chương trình nào chỉnh sửa trong system 32 đều phải run as admin, đó là những gì mình biết.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 05/12/2017 4:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?
Trả lời: 2
Xem: 261

Re: Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?

[vbnet] Property conn As SqlConnection Property cmd As SqlCommand Property AddressIP As String Property SQLName As String Property UserName As String Property Password As String Public Function ConnectDB() As Boolean conn = New SqlConnection(String.Format("Data Source={0};Initial Catalog={1};Us...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 05/12/2017 9:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 269

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

[vbnet]printTool.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.ExportCsv, CommandVisibility.None) printTool.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.ExportDocx, CommandVisibility.None) printTool.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.ExportFile, Comman...
gửi bởi nhatlinh0207
CN 03/12/2017 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 269

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

[csharp] XtraReport2 rep = new XtraReport2();
rep.CreateDocument();
rep.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.Print, CommandVisibility.None);
rep.ShowPreviewDialog();[/csharp]
DevExpress Support trả lời vậy
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 30/11/2017 8:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 309

Re: {HỎI} access listbox edit

Query Insert cấu trúc viết sai. tự tìm lại cấu trúc của hàm insert đi.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 29/11/2017 4:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 309

Re: {HỎI} access listbox edit

tệp đính kèm báo có virut. Miêu tả lại chi tiết chức năng insert của bạn
Từ đâu, vào đâu, hiện ra cái j ....
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 29/11/2017 9:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 309

Re: {HỎI} access listbox edit

[vbnet]ListBox1.SelectedValue[/vbnet]
sẽ lấy được ID mà bạn đang chọn trong list box.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 27/11/2017 1:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 309

Re: {HỎI} access listbox edit

cái này là cơ bản mà

[vbnet]'ListBox1.SelectedIndex trả về dòng hiện tại đang chọn (dạng integer)
ListBox1.Items.Add("thêm")
ListBox1.Items(1) = "sửa"
ListBox1.Items.RemoveAt(0) 'xóa[/vbnet]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 21/11/2017 4:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 5
Xem: 358

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Có cr@ack mà.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 20/11/2017 2:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 5
Xem: 358

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Bạn dung devexpress rồi chuyển dữ liệu vào Grid View xuất ra excel cực nhanh, ít lỗi, tự động save.

Chọn tìm kiếm nâng cao