• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 425 matches

by nhatlinh0207
Tue 04/09/2018 3:46 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo Usercontrol Treeview
Replies: 11
Views: 1128

Re: Tạo Usercontrol Treeview

không phải gọi lại nhiều lần cái j bạn
by nhatlinh0207
Tue 04/09/2018 3:07 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo Usercontrol Treeview
Replies: 11
Views: 1128

Re: Tạo Usercontrol Treeview

UserControl [vbnet]Public Class UserControl1 Public Event ThucHienTrenFrom_Event() Private Sub TreeView1_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect ThucHienTenUserControl() End Sub Sub ThucHienTenUserControl() End Sub Sub ThucHienTrenFrom() RaiseEvent ThucHie...
by nhatlinh0207
Tue 04/09/2018 2:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo Usercontrol Treeview
Replies: 11
Views: 1128

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Không hiểu bạn viết thế để làm j?
TreeView1.AfterSelect => Sub trên Usercontrol => Sub trên form phải ko?
by nhatlinh0207
Tue 04/09/2018 1:40 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo Usercontrol Treeview
Replies: 11
Views: 1128

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Thế thì Public Event nào thì tùy bạn, trong sự kiện của TreeView thì gọi sự kiện đó là xong
by nhatlinh0207
Tue 04/09/2018 10:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo Usercontrol Treeview
Replies: 11
Views: 1128

Re: Tạo Usercontrol Treeview

UserControl [vbnet]Public Class UserControl1 Public Event TreeView_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Private Sub TreeView1_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect RaiseEvent TreeView_AfterSelect(sender, e) MsgBox("1") End Sub ...
by nhatlinh0207
Wed 11/07/2018 7:59 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: WebClient DownloadStringAsync lỗi trên Mp3.Zing.Vn
Replies: 1
Views: 804

WebClient DownloadStringAsync lỗi trên Mp3.Zing.Vn

[vbnet]Private Sub DownloadInformation(ByVal url As String) Dim wc As WebClient = New WebClient() wc.Headers(HttpRequestHeader.UserAgent) = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2" wc.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 A...
by nhatlinh0207
Mon 11/06/2018 7:19 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database
Replies: 5
Views: 1001

Re: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database

"Nghĩa là không lưu dữ liệu richtextbox mà lưu cả richtexbox đó à bạn?"

2 cái này khác nhau không? mục đích là hiện ra richtextbox thì làm đúng mục đích thôi
by nhatlinh0207
Fri 08/06/2018 3:16 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ
Replies: 5
Views: 976

Re: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ

chưa làm giao tiếp đầu đọc bao giờ cả, còn kết nối HID thì phải có PID và VID bạn có chưa?
Xem PID và VID trong manager của win
by nhatlinh0207
Fri 08/06/2018 8:19 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database
Replies: 5
Views: 1001

Re: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database

nếu bạn đã cho vào được richtextbox thì lưu vào sql dạng "RichTextBox1.Rtf" dạng này lưu vào sql với loại dữ liệu là text vì nó ko có unicode. đó là trường dữ liệu sẽ hiển thị lên RichTextBox. còn nếu bạn muốn hiển thị cả string unicode lên gridview hay kiểu 1 đoạn đầu tiên của câu hỏi (kh...
by nhatlinh0207
Sun 03/06/2018 8:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ
Replies: 5
Views: 976

Re: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ

Nó kết nối theo cổng COM thì dùng serialport
Còn 1 kiểu kết nối HID thì google
by nhatlinh0207
Sun 03/06/2018 8:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Help] Hướng dẫn load listbox ?
Replies: 3
Views: 680

Re: [Help] Hướng dẫn load listbox ?

Sửa txt thành ini phải mở lại bằng Notepad++ xem đc chưa. Còn nếu ko đc thử ngăn cách dòng bằng ngăn cách ký tự khác xong thì tách ném vào list view
by nhatlinh0207
Sun 03/06/2018 8:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: TableLayout và FlowLayout
Replies: 1
Views: 507

Re: TableLayout và FlowLayout

Có nhất thiết phải chia 2 ra ko hay là chỉ cần thiết kế dùng đc là đc?
by nhatlinh0207
Thu 31/05/2018 10:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [VB.NET]THAY THẾ THEO THỨ TỰ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ.
Replies: 3
Views: 610

Re: [VB.NET]THAY THẾ THEO THỨ TỰ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ.

Dùng tạm [vbnet] Dim s As String = "chúng ta có bài là abc, bài là xyz, bài là ?" Dim d As Integer = 1 Dim i As Integer = 1 Do If i > s.Length - 2 Then Exit Do Else Debug.Print(Mid(s, i, 3)) If Mid(s, i, 3).ToLower = "bài" Then s = s.Insert(i + 2, " " & d.ToString) ...
by nhatlinh0207
Mon 28/05/2018 9:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4
Replies: 8
Views: 1098

Re: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4

Gửi mail cho xin file report của devexpress với bạn. nhatlinh0207@gmail.com tks.

Mình in thử trên con Canon 2900 toàn lỗi. Đểu thật
by nhatlinh0207
Thu 24/05/2018 10:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: lập trình giao tiếp cổng USB? -xin giúp đỡ.
Replies: 2
Views: 2963

Re: lập trình giao tiếp cổng USB? -xin giúp đỡ.

[vbnet] Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [text] As String) Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived ReceivedText(SerialPort1.ReadExisting()) End Sub Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As...
by nhatlinh0207
Thu 24/05/2018 9:45 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?
Replies: 2
Views: 607

Re: Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?

[vbnet]
Dim dr as DataRow() = dt.select("TENNHANVIEN = 'LOL'")
If dr.Count = 1 Then
txtIdNhanVien.Text = dr(0)("ID")
txtTenNhanVien.Text = dr(0)("TENNHANVIEN")
Else

End If

[/vbnet]
by nhatlinh0207
Thu 24/05/2018 9:32 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4
Replies: 8
Views: 1098

Re: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4

Bình thường để in được A5 ngang hay dọc thì cũng phải để giấy như hình 1 https://photos.app.goo.gl/aOtqiNVJVkliBWBq1 Nhưng nếu để như vậy lúc muốn in A4 phải chỉnh lại khay. Nếu để đc như hình 2 https://photos.app.goo.gl/vBAWO0igNO5F2LXn2 Thì khi muốn in A4 ko cần chỉnh khay mà chỉ cần kéo ra và tha...

Go to advanced search