• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by hungvu11
Tue 09/08/2011 9:15 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Cách tạo và dùng DLL trong VB.NET
Replies: 15
Views: 23065

Re: Cách tạo và dùng DLL trong VB.NET

mình mới dùng visual basic 10, mà không hiểu sâu lăm nên muốn biết lỗi khi tạo hàm "Sleep 1000" delay khoang 1s Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Khi khai bao trong visual basic 6 thi dùng được Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVa...

Go to advanced search