• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 128 kết quả

gửi bởi 01676167394
T.Sáu 04/04/2014 11:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xin hỏi về Copy ảnh
Trả lời: 2
Xem: 643

Re: xin hỏi về Copy ảnh

Bạn phải viết đầy đủ đường dẫn và tên tập tin cùng với đuôi mở dộng, ví dụ sau. Mình có 1 file picture tại đường dẫn C:\Picture.png, sau đó mình muốn chuyển qua ổ E: với tên mới là Image.png thì sẽ làm như sau. FileCopy "C:\Picture.png","E:\Image.png" Nếu muốn di chuyển thì phải ...
gửi bởi 01676167394
CN 09/02/2014 12:26 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo Form tìm kiếm file trên máy tính bằng vb6
Trả lời: 4
Xem: 1244

Re: Tạo Form tìm kiếm file trên máy tính bằng vb6

Vậy là liệt kê tất cả file dll của máy vào listbox rồi nhập vào text để tìm hả cậu? bạn trình bày dõ, có thể mình sẽ giúp.
gửi bởi 01676167394
T.Sáu 07/02/2014 9:14 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Khai báo biến cho toàn chương trình, không thay đổi khi tắt
Trả lời: 4
Xem: 1014

Re: Khai báo biến cho toàn chương trình, không thay đổi khi

viewtopic.php?t=23792

Đây là cách bạn muốn, tập tin data sẽ được chèn vào Resource và khi thoát sẽ được chèn mới.
gửi bởi 01676167394
T.Sáu 07/02/2014 9:08 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo Form tìm kiếm file trên máy tính bằng vb6
Trả lời: 4
Xem: 1244

Re: Tạo Form tìm kiếm file trên máy tính bằng vb6

Nếu tìm kiếm file toàn bộ folder trên máy tính thì sẽ rất lâu nếu máy tính có nhiều file, bạn tìm file hệ thống hay file ngoài? Nếu tìm file hệ thống thì sẽ bớt được rất nhiều thời gian.
gửi bởi 01676167394
T.Sáu 31/01/2014 8:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Help ! Cần giúp về vấn đề save ảnh
Trả lời: 3
Xem: 1135

Re: Help ! Cần giúp về vấn đề save ảnh

Project đó mà cậu? Tải về và giải nén rồi mở project1
gửi bởi 01676167394
T.Tư 29/01/2014 2:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Help ! Cần giúp về vấn đề save ảnh
Trả lời: 3
Xem: 1135

Re: Help ! Cần giúp về vấn đề save ảnh

Bạn tham khảo nhé, cách này thì nó ghép tất cả điểm ảnh trên 2 pic vào 1.
gửi bởi 01676167394
T.Tư 28/08/2013 9:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ cắt chuỗi trong textbox
Trả lời: 4
Xem: 1475

Re: Nhờ cắt chuỗi trong textbox

Bạn có thể dùng cách này.

Mã: Chọn hết

Dim s As String, x1() As String, x2() As String
s = "167 a:+45793703s nm90"
x1 = Split(s, "a:+")
x2 = Split(x1(1), "s")
MsgBox x2(0)


Doạn code trên nó sẽ luôn cắt đầy đủ các kí tự sau a:+ và trước s dù code hơi dài :D.
gửi bởi 01676167394
T.Tư 28/08/2013 9:43 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Bài tập : Chức năng sendkey . chuyến text
Trả lời: 6
Xem: 1244

Re: Bài tập : Chức năng sendkey . chuyến text

Cần các bước sau để thực hiện yêu cầu của bạn, tự tìm hiểu bạn nhé :). 1.Tìm handle với hàm API Windowfrompoint hoặc API Findwindow nếu đã biết tên hoặc class. 2.Dùng API SendMessage để gửi Text vào handle đó. 3.Tiếp tục dùng hàm API SendMessage để gửi sự kiện click chuột vào button(nút bấm) Chỉ với...
gửi bởi 01676167394
T.Sáu 02/08/2013 12:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cắt chuỗi
Trả lời: 4
Xem: 1067

Re: Cắt chuỗi

RichTextBox1.Text là như Textbox mà @@! Sao cần phải RichTextBox1.TextRTF để làm gì chứ?
gửi bởi 01676167394
T.Tư 31/07/2013 9:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cắt chuỗi
Trả lời: 4
Xem: 1067

Re: Cắt chuỗi

Private Sub Form_Load() MsgBox GetString("caucalacbovb.com", "lac") 'GetString "Chuỗi","Ký tự muốn cắt trong chuỗi" End Sub Function GetString(strString As String, FindString As String) As String Dim sIndex As Integer, Temp As String sIndex = InStrRev(strStri...
gửi bởi 01676167394
T.Hai 15/07/2013 7:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Thứ tự tạo các object trên form!
Trả lời: 2
Xem: 787

Re: Thứ tự tạo các object trên form!

Nếu là đang chạy thì phải dùng hàm API Setparent mới có thể, còn nếu là đang tạo các mẫu thì copy paste đó bạn.
gửi bởi 01676167394
T.Tư 10/07/2013 9:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [HELP] Code mở & sửa file dạng văn bản chiết xuất từ fle zip
Trả lời: 2
Xem: 1254

Re: [HELP] Code mở

Phải giải nén ra mới được, còn nếu mà mở luôn trong .zip thì tớ không biết :D.
gửi bởi 01676167394
T.Tư 10/07/2013 9:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Hỏi] Khóa màn hình máy Client trong VB6
Trả lời: 3
Xem: 1318

Re: [Hỏi] Khóa màn hình máy Client trong VB6

Client:
Winsock1.SendData "LOCK"

Server:
Dim gData As String
Winsock1.GetData gData
Select Case gData
Case "LOCK"
'Code Khóa màn ở đây.
End Select
gửi bởi 01676167394
T.Tư 10/07/2013 9:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao để có thế tạo được chữ trên một cửa sổ khác
Trả lời: 3
Xem: 1250

Re: Làm sao để có thế tạo được chữ trên một cửa sổ khác

Dùng hàm API Sendmessage và FindWindow hoặc FindWindowEx. Private Sub Form1_Load() Dim NoteHwnd As Long NoteHwnd = FindWindow("Notepad",vbnullstring) 'Tìm Handle của cửa sổ Notepad. If NoteHwnd <> 0 Then SendMessage NoteHwnd,WM_SETTEXT,0&,Byval "Test" 'Kiểm tra Notepad bật ha...
gửi bởi 01676167394
T.Tư 10/07/2013 9:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao để có thế tạo được chữ trên một cửa sổ khác
Trả lời: 3
Xem: 1250

Re: Làm sao để có thế tạo được chữ trên một cửa sổ khác

Dùng hàm API Sendmessage và FindWindow hoặc FindWindowEx. Private Sub Form1_Load() Dim NoteHwnd As Long NoteHwnd = FindWindow("Notepad",vbnullstring) 'Tìm Handle của cửa sổ Notepad. If NoteHwnd <> 0 Then SendMessage NoteHwnd,WM_SETTEXT,0&,Byval "Test" 'Kiểm tra Notepad bật ha...
gửi bởi 01676167394
T.Tư 10/07/2013 9:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Điều khiển con trỏ trong textbox
Trả lời: 5
Xem: 3481

Re: Điều khiển con trỏ trong textbox

Bạn nói rõ ra có thể mình sẽ giúp được :D! Ý bạn mình hơi khó hiểu :x
gửi bởi 01676167394
T.Tư 10/07/2013 9:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: ý nghĩa đoạn code trong vb6
Trả lời: 2
Xem: 960

Re: ý nghĩa đoạn code trong vb6

If GetAttr(PathFile(App.path, App.EXEName & “.exe”)) <> vbHidden Then 'Nếu bản thân chương trình không phải là hidden(ẩn) > sau đó.
SetAttr PathFile(App.path, App.EXEName & “.exe”), vbHidden 'Đặt thuộc tính ẩn cho chính bản thân
End Sub
gửi bởi 01676167394
T.Tư 01/05/2013 9:31 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm tập tin với hàm dir bị lỗi :(.
Trả lời: 1
Xem: 712

Re: Tìm tập tin với hàm dir bị lỗi :(.

Sao không ai giúp mình vậy :(
gửi bởi 01676167394
T.Ba 30/04/2013 1:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm tập tin với hàm dir bị lỗi :(.
Trả lời: 1
Xem: 712

Tìm tập tin với hàm dir bị lỗi :(.

Như tiêu đề mình đã nêu, khi mình tìm tệp trong ổ đĩa(lượt đầu) thì ok, tới lượt thứ 2(Folder sau driver) thì tất cả đều bị lỗi(Err.Numer = 52,Err.Description = bad file name of number). Mình up Project lên các bạn giúp mình nhé. Thank all you.
gửi bởi 01676167394
T.Bảy 13/04/2013 10:33 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Ai đang và đã từng lập trình VDK = VB6 thì giúp mình.
Trả lời: 0
Xem: 651

Ai đang và đã từng lập trình VDK = VB6 thì giúp mình.

Tiêu đề đã rõ, nhưng lập trình vdk thì cần những thứ gì vậy mọi người :(! Ai có ebook vb6 hoặc những thứ cần thiết cho vdk vb thì up giúp mình nhé :)! Thank mọi người :"> .

Chọn tìm kiếm nâng cao