• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 777 kết quả

gửi bởi FlyingFox
T.Năm 23/11/2017 9:35 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Hỏi về ẩn database trong SQL
Trả lời: 2
Xem: 134

Re: Hỏi về ẩn database trong SQL

Để ẩn database cho user nào đó thì có thể viết như sau:
DENY VIEW ANY DATABASE TO [UserLogin]
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 23/11/2017 9:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 5
Xem: 135

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Bạn phải close Excel process trong task manager thì mới được. Với cách viết trên cũa bạn thì phải làm như sau: 1. Đổi dòng Dim oExcel As Object = CreateObject("Excel.Application") thành [vbnet]Dim excelProcess1() As Process = Process.GetProcessesByName("EXCEL") Dim oExcel As Obje...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 28/09/2017 10:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 313

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Viết như thế này thử coi
[sql]DELETE FROM TABHDBH
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM TABHDBHCT WHERE MAHDBH = TABHDBH.IDHDBH
AND CONVERT(VARCHAR, NGAYCHUYEN, 101) <= '01/07/2017')[/sql]
gửi bởi FlyingFox
CN 24/09/2017 1:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 313

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Bời vì bảng chánh là TABHDBH nên chỉ cần viết là
[sql]DELETE
FROM TABHDBH
WHERE (CONVERT(VARCHAR, NGAYCHUYEN, 101) <= '01/07/2017')[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 21/09/2017 6:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 313

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Viết theo kiểu này thữ xem
[sql]DELETE T1
FROM TABHDBH T1
INNER JOIN TABHDBHCT T2 ON T1.IDHDBH = T2.MAHDBH
WHERE (CONVERT(varchar, NGAY, 101) <= '04/16/2015')[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 13/09/2017 5:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 313

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Vào INSERT And UPDATE Specification cũa foreign key đó set Delete Rule thành Cascade.
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 11/09/2017 12:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...
Trả lời: 4
Xem: 224

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Có thể đổi 2 dòng dưới đây (([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])) AS TON, [GIAMUA]*[TON] AS GIATRI, thành ((Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1))-(Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0)+Sum(TABPHIEUKHOC...
gửi bởi FlyingFox
CN 03/09/2017 10:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỗ trợ cách truy vấn
Trả lời: 2
Xem: 255

Re: Hỗ trợ cách truy vấn

[sql]select bang1.makh, bang1.tong, bang2.diem
from bang1, bang2
where bang1.tong between bang2.min and bang2.max[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 20/06/2017 8:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm kiếm ký tự không dấu
Trả lời: 4
Xem: 257

Re: Tìm kiếm ký tự không dấu

C# [csharp]public string RemoveDiacritics(string s) { Regex rgx = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+"); string temp = s.Normalize(NormalizationForm.FormD); return rgx.Replace(temp, String.Empty).Replace('đ', 'd').Replace('Đ', 'D'); }[/csharp] VB.NET [vbnet]Public Function RemoveD...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 20/04/2017 6:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 505

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

select * from TABTHUCHI WHERE YEAR(NGAY) = 2016 and IDPHIEUTHUCHI like 'pt%' IDPHIEUTHUCHI NGAY -------------------------------------------------- ----------------------- PT-15/07/2016-07 2016-07-15 00:00:00.000 PT-20/05/2016-005 2016-05-20 00:00:00.000 Nếu @pattern = ' PT-(dd)/(MM)/(yyyy)-(***) ' ...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 20/04/2017 9:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 505

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Với cách 2 thì bạn thử với pattern nào mà bị lổi vậy? Nếu muốn test với PC-009 thì phải set pattern là PC-(***). Còn mấy dòng lệnh từ 5 đến 11 thì dùng để chuyển đổi search cho pattern like đó. Nếu như pattern là PC-(dd)/(MM)/(yyyy)-(***) thì like pattern tương ứng là PC-[0-9][0-9]/[0-9][0-9]/[0-9][...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 19/04/2017 12:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 505

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Nếu vậy thì có thể viết như sau: [sql]declare @pattern varchar(100), @num_length int set @pattern = 'PT-(dd)/(MM)/(yy)-(***)' set @num_length = len(@pattern) - len(replace(@pattern, '*', '')) set @pattern = replace(@pattern, '(dd)', '[0-9][0-9]') set @pattern = replace(@pattern, '(mm)', '[0-9][0-9]'...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 17/04/2017 6:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 505

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Có thể query như sau:
[sql]SELECT TOP 1 convert(int,substring(IDSOPHIEUTHUCHI, charindex('-', IDSOPHIEUTHUCHI, 4) + 1, 4))
FROM tabthuchi
WHERE IDSOPHIEUTHUCHI like 'PC-%'
ORDER BY ngay desc, convert(int,substring(IDSOPHIEUTHUCHI, charindex('-', IDSOPHIEUTHUCHI, 4) + 1, 4)) desc[/sql]
gửi bởi FlyingFox
CN 19/03/2017 11:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Import dữ liệu xml vào SQL server bằng VB.Net
Trả lời: 3
Xem: 311

Re: Import dữ liệu xml vào SQL server bằng VB.Net

Có thể viết như sau: [vbnet]Private Sub ImportData() Dim xmlFileName = "C:\Users\quangu\Desktop\Other\Products1.xml" Dim connetionString = "Data Source=.;Initial Catalog=demo;Integrated Security=True" Dim connection As New SqlConnection(connetionString) Dim ds = New DataSet() Try...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 27/02/2017 9:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tạo combobox nhiều cột trong datagridview
Trả lời: 22
Xem: 7628

Re: tạo combobox nhiều cột trong datagridview

Demo cho DataGridViewX.
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 21/02/2017 9:49 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tạo combobox nhiều cột trong datagridview
Trả lời: 22
Xem: 7628

Re: tạo combobox nhiều cột trong datagridview

Dùng 2 classes trong tập tin đính kèm cho C# version.
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 30/11/2016 5:22 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
Trả lời: 3
Xem: 392

Re: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?

Có thể viết query như sau: [sql]SELECT TOP (100) PERCENT dbo.TABHDBHCT.MAVACH_SP, dbo.TABHDBHCT.TENSP, SUM(CASE WHEN [TRAHANG] = 0 THEN dbo.TABHDBHCT.SOLUONG ELSE - 1 * dbo.TABHDBHCT.SOLUONG END) AS SL FROM dbo.TABHDBHCT INNER JOIN dbo.TABHDBH ON dbo.TABHDBHCT.MASOPHIEU = dbo.TABHDBH.IDSOPHIEU WHERE...
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 11/10/2016 6:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [C#] Chỉnh sửa dữ liệu XML cho các Element con
Trả lời: 1
Xem: 228

Re: [C#] Chỉnh sửa dữ liệu XML cho các Element con

Có thể dùng class XmlConfiguration và gọi như sau: [csharp]private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { XmlConfiguration.ConfigFile = "XMLFile1.xml"; string nameSpace = "{http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task}"; XmlConfiguration.SaveConfigValue(n...

Chọn tìm kiếm nâng cao