• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 767 kết quả

gửi bởi FlyingFox
T.Ba 20/06/2017 8:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm kiếm ký tự không dấu
Trả lời: 4
Xem: 146

Re: Tìm kiếm ký tự không dấu

C# [csharp]public string RemoveDiacritics(string s) { Regex rgx = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+"); string temp = s.Normalize(NormalizationForm.FormD); return rgx.Replace(temp, String.Empty).Replace('đ', 'd').Replace('Đ', 'D'); }[/csharp] VB.NET [vbnet]Public Function RemoveD...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 20/04/2017 6:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 299

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

select * from TABTHUCHI WHERE YEAR(NGAY) = 2016 and IDPHIEUTHUCHI like 'pt%' IDPHIEUTHUCHI NGAY -------------------------------------------------- ----------------------- PT-15/07/2016-07 2016-07-15 00:00:00.000 PT-20/05/2016-005 2016-05-20 00:00:00.000 Nếu @pattern = ' PT-(dd)/(MM)/(yyyy)-(***) ' ...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 20/04/2017 9:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 299

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Với cách 2 thì bạn thử với pattern nào mà bị lổi vậy? Nếu muốn test với PC-009 thì phải set pattern là PC-(***). Còn mấy dòng lệnh từ 5 đến 11 thì dùng để chuyển đổi search cho pattern like đó. Nếu như pattern là PC-(dd)/(MM)/(yyyy)-(***) thì like pattern tương ứng là PC-[0-9][0-9]/[0-9][0-9]/[0-9][...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 19/04/2017 12:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 299

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Nếu vậy thì có thể viết như sau: [sql]declare @pattern varchar(100), @num_length int set @pattern = 'PT-(dd)/(MM)/(yy)-(***)' set @num_length = len(@pattern) - len(replace(@pattern, '*', '')) set @pattern = replace(@pattern, '(dd)', '[0-9][0-9]') set @pattern = replace(@pattern, '(mm)', '[0-9][0-9]'...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 17/04/2017 6:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
Trả lời: 8
Xem: 299

Re: Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?

Có thể query như sau:
[sql]SELECT TOP 1 convert(int,substring(IDSOPHIEUTHUCHI, charindex('-', IDSOPHIEUTHUCHI, 4) + 1, 4))
FROM tabthuchi
WHERE IDSOPHIEUTHUCHI like 'PC-%'
ORDER BY ngay desc, convert(int,substring(IDSOPHIEUTHUCHI, charindex('-', IDSOPHIEUTHUCHI, 4) + 1, 4)) desc[/sql]
gửi bởi FlyingFox
CN 19/03/2017 11:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Import dữ liệu xml vào SQL server bằng VB.Net
Trả lời: 3
Xem: 206

Re: Import dữ liệu xml vào SQL server bằng VB.Net

Có thể viết như sau: [vbnet]Private Sub ImportData() Dim xmlFileName = "C:\Users\quangu\Desktop\Other\Products1.xml" Dim connetionString = "Data Source=.;Initial Catalog=demo;Integrated Security=True" Dim connection As New SqlConnection(connetionString) Dim ds = New DataSet() Try...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 27/02/2017 9:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tạo combobox nhiều cột trong datagridview
Trả lời: 22
Xem: 7323

Re: tạo combobox nhiều cột trong datagridview

Demo cho DataGridViewX.
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 21/02/2017 9:49 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tạo combobox nhiều cột trong datagridview
Trả lời: 22
Xem: 7323

Re: tạo combobox nhiều cột trong datagridview

Dùng 2 classes trong tập tin đính kèm cho C# version.
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 30/11/2016 5:22 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
Trả lời: 3
Xem: 288

Re: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?

Có thể viết query như sau: [sql]SELECT TOP (100) PERCENT dbo.TABHDBHCT.MAVACH_SP, dbo.TABHDBHCT.TENSP, SUM(CASE WHEN [TRAHANG] = 0 THEN dbo.TABHDBHCT.SOLUONG ELSE - 1 * dbo.TABHDBHCT.SOLUONG END) AS SL FROM dbo.TABHDBHCT INNER JOIN dbo.TABHDBH ON dbo.TABHDBHCT.MASOPHIEU = dbo.TABHDBH.IDSOPHIEU WHERE...
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 11/10/2016 6:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [C#] Chỉnh sửa dữ liệu XML cho các Element con
Trả lời: 1
Xem: 170

Re: [C#] Chỉnh sửa dữ liệu XML cho các Element con

Có thể dùng class XmlConfiguration và gọi như sau: [csharp]private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { XmlConfiguration.ConfigFile = "XMLFile1.xml"; string nameSpace = "{http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task}"; XmlConfiguration.SaveConfigValue(n...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 08/09/2016 8:46 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin nối thêm chuổi vào field ?
Trả lời: 2
Xem: 282

Re: Vấn tin nối thêm chuổi vào field ?

Viết như thế này SELECT 'KH' + Convert(varchar(5),ID), Hovaten FROM dbo.TABKHACHHANG
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 29/08/2016 8:31 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với
Trả lời: 2
Xem: 391

Re: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Để trả nó về 1 bảng tạm nào đó thì dùng INTO, trong trường hợp này có thể viết như sau: [sql]ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_kehoachxuatcong] @txttungay date, @txtdenngay date , @madonvi nvarchar(20) AS BEGIN -- Code Lấy dữ liệu thứ nhất DECLARE @SQL AS NVARCHAR(2000) DECLARE @Colngaythang AS NVARCHAR(200...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 15/08/2016 4:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khai báo class có dùng từ RunTypes ?
Trả lời: 1
Xem: 355

Re: Khai báo class có dùng từ RunTypes ?

Viết enum ỡ ngoài class với cách dùng đại khái như sau: [csharp]public enum RunTypes // public static (hoặc) { SoKhong = 0, SoMot = 1, SoHai = 2, UnKnown } public class clsVidu { public RunTypes RunType {get; set;} } // Trong Form1 namespace KhaibaoClass { public partial class Form1 : Form { public ...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 11/08/2016 6:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)
Trả lời: 5
Xem: 474

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)

Giá trị cũa str phải là 29/06/2016 chứ không phải là Ngày 29 Tháng 6 Năm 2016 mới được.
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 27/07/2016 8:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)
Trả lời: 5
Xem: 474

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)

Để tính ngày báo hạn thì cần phải cộng ngày cho thuê với thời gian thuê và 6 tháng rồi so sánh với ngày hiện tại mà không cần dùng ngày hết hạn cho thuê. [vbnet]Private Sub DataGridView1_RowPostPaint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewRowPostPaintEventArgs) Ha...
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 22/07/2016 10:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
Trả lời: 4
Xem: 339

Re: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?

Nếu muốn lấy dữ liệu truyền về thì tạo public property như Data trong form frmPopup. [csharp]private void Xuly() { this.truyenve= "something"; this.DialogResult = DialogResult.OK; this.Close(); } private void cmdfrmPopup_Click(object sender, EventArgs e) { frmPopup frm = new frmPopup(dulie...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 18/07/2016 1:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
Trả lời: 4
Xem: 339

Re: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?

Nếu dùng ShowDialog thì khỏi cần dùng delegate. [csharp]private void cmdfrmPopup_Click(object sender, EventArgs e) { frmPopup frm = new frmPopup(dulieu); frm.Data = getData; DialogResult result =frm.ShowDialog(); if (result == DialogResult.OK) { //object dulieudi = frm.Data; Capnhat(); } } private v...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 18/05/2016 10:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Parse JSON to string không được
Trả lời: 1
Xem: 222

Re: Parse JSON to string không được

Bỡi vì string data bị compress nên phải viết function trên lại như sau [csharp]public void getTitle() { try { ArrayList myTitle = new ArrayList(); string url = "https://www.fiverr.com/gigs/endless_page_as_json?host=subcategory&type=endless_auto&category_id=3&sub_category_id=154&...
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 08/12/2015 5:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đổi số thành chữ
Trả lời: 9
Xem: 3360

Re: Đổi số thành chữ

Ỡ dưới hàng If i = 0 Then đổi hàng str = "" thành str = so(Int(s.Substring(0)))
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 12/08/2015 9:42 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp về pivot table có 3 tiêu đề cột
Trả lời: 1
Xem: 501

Re: Nhờ giúp về pivot table có 3 tiêu đề cột

Thữ viết như thế này đi.
[sql]select *
from
(
select mahang, makhach, soluong
from T_banhang ) t
pivot (sum(soluong) for mahang in ([Nhom 1], [Nhom 2], [Nhom 3])) as pvt
order by makhach[/sql]

Chọn tìm kiếm nâng cao