• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 801 kết quả

gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 16/03/2018 7:44 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Cách kiểm tra code SQL nào chạy nhanh hơn
Trả lời: 1
Xem: 112

Re: Cách kiểm tra code SQL nào chạy nhanh hơn

Dùng Include Actual Execution Plan (Query-> Actual Execution Plan) => Code 1
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 15/03/2018 5:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 11
Xem: 351

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Vậy tại sao không dùng sự kiện MouseEnter cho nó dể hơn không? Ví dụ như trong form có TabControl với mấy cái TabPage và có một button thì viết code như sau để add ListView vào cái TabPage hiện tại [csharp]private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { CreateListView(tabControl1); } privat...
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 09/03/2018 9:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: reload DBgridview từ một Form khác
Trả lời: 12
Xem: 241

Re: reload DBgridview từ một Form khác

Viết theo kiểu dưới này thì sẽ không thay đổi nhiều. 1. Tạo thêm class mới MyFunctions [vbnet]Imports System.Reflection Public Class MyFunctions Public Shared Function OpenForm(formName As String, Optional ByVal showForm As Boolean = False) As Form Dim frm = Application.OpenForms().Item(formName) Tr...
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 09/03/2018 8:54 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server
Trả lời: 1
Xem: 107

Re: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server

Dùng GROUP BY theo bàn là được rồi.
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 08/03/2018 9:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: reload DBgridview từ một Form khác
Trả lời: 12
Xem: 241

Re: reload DBgridview từ một Form khác

Nếu vậy thì cần phải viết thêm constructor cho nó nữa. Cái này có thể viết bằng nhiều kiểu khác nữa, chẳng qua mình sữ lại theo cách viết cũa chũ post mà thôi. [vbnet]Public Sub New() InitializeComponent() End Sub Public Sub New(frm As Form1) InitializeComponent() frmParent = frm End Sub Private Sub...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 07/03/2018 7:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: reload DBgridview từ một Form khác
Trả lời: 12
Xem: 241

Re: reload DBgridview từ một Form khác

Có lẽ cái code add new record ở form2 cũa bạn không đúng đó. Form1 [vbnet]Imports System.Data.OleDb Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click If Application.OpenForms().OfType(Of Form2).Any Then Application.OpenForms().Item("Form2"...
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 06/03/2018 9:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: reload DBgridview từ một Form khác
Trả lời: 12
Xem: 241

Re: reload DBgridview từ một Form khác

Với cách viết cũa bạn thì có thể viết lại như sau: Form1: [vbnet] public sub hienluoi() 'code end sub private sub nutthem() If Application.OpenForms().OfType(Of Form2).Any Then Application.OpenForms().Item("Form2").Activate() Else Dim frm = New Form2(Me) frm.Show() End If end sub[/vbnet] F...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 05/03/2018 11:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: reload DBgridview từ một Form khác
Trả lời: 12
Xem: 241

Re: reload DBgridview từ một Form khác

Khi dùng ShowDialog để mở cái form nào đó, thì các code viết sau hàng đó sẽ bắt đầu hoạt động khi cái form hiển thị đó tắt đi.
Do đó gọi hàm hienluoi sẽ cập nhật lại dữ liệu ở form1 ngay khi form2 tắt đi.
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 05/03/2018 6:52 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: reload DBgridview từ một Form khác
Trả lời: 12
Xem: 241

Re: reload DBgridview từ một Form khác

Phải viết hienluoi() dưới hàng ShowDialog ở form 1 mới đúng.
[vbnet]private sub nutthem()
dim Frm as new Form2
Frm.ShowDialog(me)
hienluoi()
end sub[/vbnet]
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 12/02/2018 2:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 11
Xem: 351

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

ở dòng thứ 9 đó Control child = ctl.GetChildAtPoint(ctl_coords, GetChildAtPointSkip.Invisible);
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 02/02/2018 6:00 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 11
Xem: 351

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Vẩn phải viết như cách đầu tiên, chỉ sữa lại dòng IF đó thôi.
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 29/01/2018 10:52 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 11
Xem: 351

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Nếu chỉ muốn bắt đối tượng là ListView thì viết như thế này: if (child != null && child is ListView)
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 26/01/2018 3:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 11
Xem: 351

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Có thể viết như sau cho trường hợp mouse activate [csharp]protected override void WndProc(ref Message m) { const UInt32 WM_MOUSEACTIVATE = 0x0021; if (m.Msg == WM_MOUSEACTIVATE) { Point screen_coords = Cursor.Position; Control ctl = this; Point ctl_coords = ctl.PointToClient(screen_coords); Control ...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 11/01/2018 2:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 301

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Vậy phải viết như sau: [csharp]private void listView1_DrawItem(object sender, DrawListViewItemEventArgs e) { ListViewItem item = e.Item; e.DrawBackground(); e.Graphics.DrawImage(myImageList1.Images[e.ItemIndex], e.Bounds.Location); using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.Blue)) { using (StringFo...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 11/01/2018 6:46 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 301

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Viết code cho ListView DrawItem thay vì DrawSubItem. [csharp]// Draw column header private void listView1_DrawColumnHeader(object sender, DrawListViewColumnHeaderEventArgs e) { e.DrawDefault = true; } // Draw the item's logo (view icon). private void listView1_DrawItem(object sender, DrawListViewIte...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 10/01/2018 9:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 301

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Bạn upload cái demo đó xem dể hiểu hơn.
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 04/01/2018 11:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 251

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Bởi vì mổi lần lấy image từ ImageList thì nó xuất ra bản copy nên Tag biến mất đi. Do đó bạn nên dùng Dictionary<string, Image> thay thế ImageList [csharp]Dictionary<string, Image> dictionary = new Dictionary<string, Image>(); Image img = Image.FromFile("hinh.jpg"); img.Tag = "10"...

Chọn tìm kiếm nâng cao