• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 762 kết quả

gửi bởi FlyingFox
CN 19/03/2017 11:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Import dữ liệu xml vào SQL server bằng VB.Net
Trả lời: 2
Xem: 76

Re: Import dữ liệu xml vào SQL server bằng VB.Net

Có thể viết như sau: [vbnet]Private Sub ImportData() Dim xmlFileName = "C:\Users\quangu\Desktop\Other\Products1.xml" Dim connetionString = "Data Source=.;Initial Catalog=demo;Integrated Security=True" Dim connection As New SqlConnection(connetionString) Dim ds = New DataSet() Try...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 27/02/2017 9:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tạo combobox nhiều cột trong datagridview
Trả lời: 22
Xem: 7099

Re: tạo combobox nhiều cột trong datagridview

Demo cho DataGridViewX.
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 21/02/2017 9:49 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tạo combobox nhiều cột trong datagridview
Trả lời: 22
Xem: 7099

Re: tạo combobox nhiều cột trong datagridview

Dùng 2 classes trong tập tin đính kèm cho C# version.
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 30/11/2016 5:22 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
Trả lời: 3
Xem: 205

Re: Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?

Có thể viết query như sau: [sql]SELECT TOP (100) PERCENT dbo.TABHDBHCT.MAVACH_SP, dbo.TABHDBHCT.TENSP, SUM(CASE WHEN [TRAHANG] = 0 THEN dbo.TABHDBHCT.SOLUONG ELSE - 1 * dbo.TABHDBHCT.SOLUONG END) AS SL FROM dbo.TABHDBHCT INNER JOIN dbo.TABHDBH ON dbo.TABHDBHCT.MASOPHIEU = dbo.TABHDBH.IDSOPHIEU WHERE...
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 11/10/2016 6:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [C#] Chỉnh sửa dữ liệu XML cho các Element con
Trả lời: 1
Xem: 136

Re: [C#] Chỉnh sửa dữ liệu XML cho các Element con

Có thể dùng class XmlConfiguration và gọi như sau: [csharp]private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { XmlConfiguration.ConfigFile = "XMLFile1.xml"; string nameSpace = "{http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task}"; XmlConfiguration.SaveConfigValue(n...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 08/09/2016 8:46 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn tin nối thêm chuổi vào field ?
Trả lời: 2
Xem: 237

Re: Vấn tin nối thêm chuổi vào field ?

Viết như thế này SELECT 'KH' + Convert(varchar(5),ID), Hovaten FROM dbo.TABKHACHHANG
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 29/08/2016 8:31 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với
Trả lời: 2
Xem: 318

Re: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Để trả nó về 1 bảng tạm nào đó thì dùng INTO, trong trường hợp này có thể viết như sau: [sql]ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_kehoachxuatcong] @txttungay date, @txtdenngay date , @madonvi nvarchar(20) AS BEGIN -- Code Lấy dữ liệu thứ nhất DECLARE @SQL AS NVARCHAR(2000) DECLARE @Colngaythang AS NVARCHAR(200...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 15/08/2016 4:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khai báo class có dùng từ RunTypes ?
Trả lời: 1
Xem: 312

Re: Khai báo class có dùng từ RunTypes ?

Viết enum ỡ ngoài class với cách dùng đại khái như sau: [csharp]public enum RunTypes // public static (hoặc) { SoKhong = 0, SoMot = 1, SoHai = 2, UnKnown } public class clsVidu { public RunTypes RunType {get; set;} } // Trong Form1 namespace KhaibaoClass { public partial class Form1 : Form { public ...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 11/08/2016 6:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)
Trả lời: 5
Xem: 413

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)

Giá trị cũa str phải là 29/06/2016 chứ không phải là Ngày 29 Tháng 6 Năm 2016 mới được.
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 27/07/2016 8:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)
Trả lời: 5
Xem: 413

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)

Để tính ngày báo hạn thì cần phải cộng ngày cho thuê với thời gian thuê và 6 tháng rồi so sánh với ngày hiện tại mà không cần dùng ngày hết hạn cho thuê. [vbnet]Private Sub DataGridView1_RowPostPaint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewRowPostPaintEventArgs) Ha...
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 22/07/2016 10:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
Trả lời: 4
Xem: 297

Re: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?

Nếu muốn lấy dữ liệu truyền về thì tạo public property như Data trong form frmPopup. [csharp]private void Xuly() { this.truyenve= "something"; this.DialogResult = DialogResult.OK; this.Close(); } private void cmdfrmPopup_Click(object sender, EventArgs e) { frmPopup frm = new frmPopup(dulie...
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 18/07/2016 1:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
Trả lời: 4
Xem: 297

Re: Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?

Nếu dùng ShowDialog thì khỏi cần dùng delegate. [csharp]private void cmdfrmPopup_Click(object sender, EventArgs e) { frmPopup frm = new frmPopup(dulieu); frm.Data = getData; DialogResult result =frm.ShowDialog(); if (result == DialogResult.OK) { //object dulieudi = frm.Data; Capnhat(); } } private v...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 18/05/2016 10:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Parse JSON to string không được
Trả lời: 1
Xem: 200

Re: Parse JSON to string không được

Bỡi vì string data bị compress nên phải viết function trên lại như sau [csharp]public void getTitle() { try { ArrayList myTitle = new ArrayList(); string url = "https://www.fiverr.com/gigs/endless_page_as_json?host=subcategory&type=endless_auto&category_id=3&sub_category_id=154&...
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 08/12/2015 5:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đổi số thành chữ
Trả lời: 9
Xem: 3224

Re: Đổi số thành chữ

Ỡ dưới hàng If i = 0 Then đổi hàng str = "" thành str = so(Int(s.Substring(0)))
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 12/08/2015 9:42 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp về pivot table có 3 tiêu đề cột
Trả lời: 1
Xem: 432

Re: Nhờ giúp về pivot table có 3 tiêu đề cột

Thữ viết như thế này đi.
[sql]select *
from
(
select mahang, makhach, soluong
from T_banhang ) t
pivot (sum(soluong) for mahang in ([Nhom 1], [Nhom 2], [Nhom 3])) as pvt
order by makhach[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 23/06/2015 7:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp em sửa cái code phần login với
Trả lời: 5
Xem: 407

Re: Giúp em sửa cái code phần login với

Đổi hàng str1 = "select * from tblPassword where username='" & Encript(Me.txtUser.Text, 1981) & "' and power='" & power & "'"
thành str1 = "select top 1 * from tblPassword" để test thữ có bị thông báo như vậy không?
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 22/06/2015 6:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp em sửa cái code phần login với
Trả lời: 5
Xem: 407

Re: Giúp em sửa cái code phần login với

Sữa lại Dim cmdsql As SqlCommand = New SqlCommand(str1, sqlconn)
thành Dim cmdsql As SqlCommand = New SqlCommand(str1, conn).
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 09/06/2015 12:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: load dữ liệu từ SQL lên datagridview trong VB.net
Trả lời: 5
Xem: 827

Re: load dữ liệu từ SQL lên datagridview trong VB.net

Dùng Virtual Mode. Nên tạo câu lệnh query cho việc tìm kiếm để giới hạn lại, chứ bình thường trên 1000 mẫu tin thì người dùng sẽ khó mà tìm thấy được kết quả như mong muốn.
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 04/06/2015 10:17 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc số trang trên textbox show dữ liệu trang đó ra datagridview
Trả lời: 4
Xem: 461

Re: Lọc số trang trên textbox show dữ liệu trang đó ra datagridview

Muốn phân trang cho DataGridView thì cần phải hiểu những Properties và Functions cũa nó như: RowCount, ColumnCount, ColumnHeadersVisible, ColumnHeadersHeight, RowHeadersVisible, RowHeadersWidth, DisplayedRowCount, FirstDisplayedCell và FirstDisplayedScrollingRowIndex. Dùng Function InitializeDataGri...

Chọn tìm kiếm nâng cao