• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 786 kết quả

gửi bởi FlyingFox
T.Năm 11/01/2018 2:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 151

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Vậy phải viết như sau: [csharp]private void listView1_DrawItem(object sender, DrawListViewItemEventArgs e) { ListViewItem item = e.Item; e.DrawBackground(); e.Graphics.DrawImage(myImageList1.Images[e.ItemIndex], e.Bounds.Location); using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.Blue)) { using (StringFo...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 11/01/2018 6:46 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 151

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Viết code cho ListView DrawItem thay vì DrawSubItem. [csharp]// Draw column header private void listView1_DrawColumnHeader(object sender, DrawListViewColumnHeaderEventArgs e) { e.DrawDefault = true; } // Draw the item's logo (view icon). private void listView1_DrawItem(object sender, DrawListViewIte...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 10/01/2018 9:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?
Trả lời: 8
Xem: 151

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Bạn upload cái demo đó xem dể hiểu hơn.
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 04/01/2018 11:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 149

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Bởi vì mổi lần lấy image từ ImageList thì nó xuất ra bản copy nên Tag biến mất đi. Do đó bạn nên dùng Dictionary<string, Image> thay thế ImageList [csharp]Dictionary<string, Image> dictionary = new Dictionary<string, Image>(); Image img = Image.FromFile("hinh.jpg"); img.Tag = "10"...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 03/01/2018 6:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 149

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Có thể dùng Key thay thế Tag bằng cách viết như thế này cũng được
[csharp]string imgTag = imageList.Images.Keys[0].ToString();[/csharp]
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 03/01/2018 6:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Viết sự kiện TextBoxValueChanged cho textbox được tạo bằng code
Trả lời: 2
Xem: 121

Re: Viết sự kiện TextBoxValueChanged cho textbox được tạo bằng code

Phải add handler cho event textchanged tb.TextChanged += Tb_TextChanged; [csharp]private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { int txtno = int.Parse(textBox1.Text); int pointX = 30; int pointY = 40; panel2.Controls.Clear(); for (int i = 0; i < txtno; i++) { TextBox tb = new TextBox(...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 03/01/2018 6:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?
Trả lời: 5
Xem: 149

Re: Không lưu vào ImageList.Images[i].Tag được ?

Lổi là imagelist array trước khi add image vào imagelist. [csharp]ImageList imageList = new ImageList(); string[] files = { "image10.png", "image11.jpg" }; foreach (string file in files) { Image img = Image.FromFile(file); img.Tag = file.Substring(5, 2); imageList.Images.Add(img....
gửi bởi FlyingFox
T.Bảy 30/12/2017 8:38 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?
Trả lời: 2
Xem: 148

Re: Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?

Dùng function Find để tìm control by name [csharp]var ctrFounds = this.Controls.Find("textBox1", true); if (ctrFounds.Length > 0) { //ctrFounds[0].Text = "Hello World"; TextBox textBox = ctrFounds[0] as TextBox; if (textBox != null) textBox.Text = "Hello World"; }[/csha...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 23/11/2017 9:35 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Hỏi về ẩn database trong SQL
Trả lời: 2
Xem: 235

Re: Hỏi về ẩn database trong SQL

Để ẩn database cho user nào đó thì có thể viết như sau:
DENY VIEW ANY DATABASE TO [UserLogin]
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 23/11/2017 9:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 5
Xem: 221

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Bạn phải close Excel process trong task manager thì mới được. Với cách viết trên cũa bạn thì phải làm như sau: 1. Đổi dòng Dim oExcel As Object = CreateObject("Excel.Application") thành [vbnet]Dim excelProcess1() As Process = Process.GetProcessesByName("EXCEL") Dim oExcel As Obje...
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 28/09/2017 10:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 395

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Viết như thế này thử coi
[sql]DELETE FROM TABHDBH
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM TABHDBHCT WHERE MAHDBH = TABHDBH.IDHDBH
AND CONVERT(VARCHAR, NGAYCHUYEN, 101) <= '01/07/2017')[/sql]
gửi bởi FlyingFox
CN 24/09/2017 1:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 395

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Bời vì bảng chánh là TABHDBH nên chỉ cần viết là
[sql]DELETE
FROM TABHDBH
WHERE (CONVERT(VARCHAR, NGAYCHUYEN, 101) <= '01/07/2017')[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 21/09/2017 6:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 395

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Viết theo kiểu này thữ xem
[sql]DELETE T1
FROM TABHDBH T1
INNER JOIN TABHDBHCT T2 ON T1.IDHDBH = T2.MAHDBH
WHERE (CONVERT(varchar, NGAY, 101) <= '04/16/2015')[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 13/09/2017 5:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
Trả lời: 8
Xem: 395

Re: SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?

Vào INSERT And UPDATE Specification cũa foreign key đó set Delete Rule thành Cascade.
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 11/09/2017 12:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...
Trả lời: 4
Xem: 316

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Có thể đổi 2 dòng dưới đây (([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])) AS TON, [GIAMUA]*[TON] AS GIATRI, thành ((Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1))-(Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0)+Sum(TABPHIEUKHOC...
gửi bởi FlyingFox
CN 03/09/2017 10:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỗ trợ cách truy vấn
Trả lời: 2
Xem: 284

Re: Hỗ trợ cách truy vấn

[sql]select bang1.makh, bang1.tong, bang2.diem
from bang1, bang2
where bang1.tong between bang2.min and bang2.max[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 20/06/2017 8:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm kiếm ký tự không dấu
Trả lời: 4
Xem: 312

Re: Tìm kiếm ký tự không dấu

C# [csharp]public string RemoveDiacritics(string s) { Regex rgx = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+"); string temp = s.Normalize(NormalizationForm.FormD); return rgx.Replace(temp, String.Empty).Replace('đ', 'd').Replace('Đ', 'D'); }[/csharp] VB.NET [vbnet]Public Function RemoveD...

Chọn tìm kiếm nâng cao