• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 837 matches

by FlyingFox
Sun 31/05/2020 3:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form
Replies: 5
Views: 258

Re: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form

Dùng krypton toolkit suite bằng cách vào Tools->Nuget Package Manager => Manage nuget packages for solution type krypton ở Browse. Krypton DataGridView có add button giống cái này.
by FlyingFox
Sun 31/05/2020 3:30 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form
Replies: 5
Views: 258

Re: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form

Dùng krypton toolkit suite bằng cách vào Tools->Nuget Package Manager => Manage nuget packages for solution type krypton ở Browse. Krypton DataGridView có add button giống cái này.
by FlyingFox
Sat 30/05/2020 10:54 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Chọn dòng chứ không phải cột, ví dụ đang ở row 1 bấm SHIFT or Ctrl key rồi click ở row 3 nghĩa là select row từ 1 đến 3 hay 1 và 3.
by FlyingFox
Sat 30/05/2020 10:54 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Chọn dòng chứ không phải cột, ví dụ đang ở row 1 bấm SHIFT or Ctrl key rồi click ở row 3 nghĩa là select row từ 1 đến 3 hay 1 và 3.
by FlyingFox
Sat 30/05/2020 8:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Vậy thì viết như sau: [vbnet]Public Class Form1 Private headerCheckBox As CheckBox = New CheckBox() Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load DataGridView1.Rows.Add("1", False, "11") DataGridView1.Rows.Add("2", False, "12") D...
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 6:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Cái code trước có luôn checkbox ở trên đầu rồi mà, bạn thay thế tất cả các code trong form bằng code ở đây. [vbnet]Public Class Form1 Private HeaderCheckBox As CheckBox = New CheckBox() Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load DataGridView1.Rows.Add("1",...
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 3:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Có thể viết như sau bằng cách add column header checkbox và dùng CellContentClick [vbnet]Public Class Form1 Private HeaderCheckBox As CheckBox = New CheckBox() Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load DataGridView1.Rows.Add("1", False, "11") Da...
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 10:37 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Chỉ cần đổi Dim columnIndex As Integer = 0 thành Dim columnIndex As Integer = 2 là được thôi, tại vì mình dùng cột number thay cho name.
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 5:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Bạn zip và upload đi, cái file này bị hư rồi.
by FlyingFox
Thu 28/05/2020 7:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Mình nghĩ bạn không cần viết code trong event CurrentCellDirtyStateChanged và trong CellValidating nên dùng e.FormattedValue.ToString() thay vì dùng DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(tencot).Value. Nếu một form có datagridview chứa vài cột thì có thể viết như sau: [vbnet]Public Class Form1 Protec...
by FlyingFox
Thu 28/05/2020 6:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Tại vì mình không hiểu rõ bạn muốn làm gì với phím Esc, còn upload thì chỉ cần tạo project khác có 1 form để demo thôi. Nếu muốn vô hiệu hóa phím Esc (không cho nó thay đổi lại giá trị cũ) trong datagridview thì viết như sau: [vbnet]Public Class Form1 Protected Overrides Function ProcessCmdKey(ByRef...
by FlyingFox
Sun 24/05/2020 5:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Bạn nên upload cái form đó lên để xem để hiểu và dể test hơn.
by FlyingFox
Thu 21/05/2020 9:33 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 742

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Nếu DataGridView DataSource là DataTable thì trong KeyPress event viết như sau: [vbnet]Private Sub dataGridView1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyPressEventArgs) Dim dgv As DataGridView = TryCast(sender, DataGridView) If Keys.Escape.ToString() = "Escape" Then Dim columnIndex ...
by FlyingFox
Thu 20/02/2020 6:37 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server
Replies: 4
Views: 2918

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Viết lại cách này cho dể thay đổi. [sql]DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40)) INSERT INTO @MeCha VALUES (1,'A1','A2') , (2,'B1','B2') , (3,'C1','C2') , (4,'D1','D2'), (5,'E1','E2'), (6,'F1','F2'), (7,'H1','H2') DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT, cot3 Datetime , cot...
by FlyingFox
Wed 19/02/2020 9:54 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server
Replies: 4
Views: 2918

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Có thể viết như sau: [sql]DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40)) INSERT INTO @MeCha VALUES (1,'A1','A2') , (2,'B1','B2') , (3,'C1','C2') , (4,'D1','D2'), (5,'E1','E2'), (6,'F1','F2'), (7,'H1','H2') DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT,cot3 VARCHAR(40) , cot4 VARCHAR(40...
by FlyingFox
Tue 22/10/2019 9:21 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)
Replies: 4
Views: 2473

Re: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)

Viết thêm function này để chuyển đổi sang Unicode [csharp]public string ConvertUtf8(string content) { string str = "\u001B" + "t" + char.ConvertFromUtf32(94) + "\n"; // First you need to convert the vietnamese string to utf-8 bytes. byte[] utf8Bytes = System.Text.Encodi...
by FlyingFox
Tue 22/10/2019 8:41 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)
Replies: 3
Views: 2280

Re: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)

Có thể viết như sau [sql]select t.mahang, t.tenhang, t.soluong, a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, b6, c1, c2, c3, c4, c5, c6 from (select distinct mahang, tenhang, soluong, loai from hang) t left join (select mahang, tenting, soluong, cot1 as a1, cot2 as a2, cot3 as a3, cot4 as a4, cot5 as...

Go to advanced search