• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 838 matches

by FlyingFox
Sun 31/05/2020 3:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form
Replies: 5
Views: 776

Re: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form

Dùng krypton toolkit suite bằng cách vào Tools->Nuget Package Manager => Manage nuget packages for solution type krypton ở Browse. Krypton DataGridView có add button giống cái này.
by FlyingFox
Sun 31/05/2020 3:30 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form
Replies: 5
Views: 776

Re: Tạo nút chọn vùng dữ liệu Excel trên Form

Dùng krypton toolkit suite bằng cách vào Tools->Nuget Package Manager => Manage nuget packages for solution type krypton ở Browse. Krypton DataGridView có add button giống cái này.
by FlyingFox
Sat 30/05/2020 10:54 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Chọn dòng chứ không phải cột, ví dụ đang ở row 1 bấm SHIFT or Ctrl key rồi click ở row 3 nghĩa là select row từ 1 đến 3 hay 1 và 3.
by FlyingFox
Sat 30/05/2020 10:54 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Chọn dòng chứ không phải cột, ví dụ đang ở row 1 bấm SHIFT or Ctrl key rồi click ở row 3 nghĩa là select row từ 1 đến 3 hay 1 và 3.
by FlyingFox
Sat 30/05/2020 8:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Vậy thì viết như sau: [vbnet]Public Class Form1 Private headerCheckBox As CheckBox = New CheckBox() Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load DataGridView1.Rows.Add("1", False, "11") DataGridView1.Rows.Add("2", False, "12") D...
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 6:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Cái code trước có luôn checkbox ở trên đầu rồi mà, bạn thay thế tất cả các code trong form bằng code ở đây. [vbnet]Public Class Form1 Private HeaderCheckBox As CheckBox = New CheckBox() Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load DataGridView1.Rows.Add("1",...
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 3:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Có thể viết như sau bằng cách add column header checkbox và dùng CellContentClick [vbnet]Public Class Form1 Private HeaderCheckBox As CheckBox = New CheckBox() Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load DataGridView1.Rows.Add("1", False, "11") Da...
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 10:37 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Chỉ cần đổi Dim columnIndex As Integer = 0 thành Dim columnIndex As Integer = 2 là được thôi, tại vì mình dùng cột number thay cho name.
by FlyingFox
Fri 29/05/2020 5:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Bạn zip và upload đi, cái file này bị hư rồi.
by FlyingFox
Thu 28/05/2020 7:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Mình nghĩ bạn không cần viết code trong event CurrentCellDirtyStateChanged và trong CellValidating nên dùng e.FormattedValue.ToString() thay vì dùng DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(tencot).Value. Nếu một form có datagridview chứa vài cột thì có thể viết như sau: [vbnet]Public Class Form1 Protec...
by FlyingFox
Thu 28/05/2020 6:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Tại vì mình không hiểu rõ bạn muốn làm gì với phím Esc, còn upload thì chỉ cần tạo project khác có 1 form để demo thôi. Nếu muốn vô hiệu hóa phím Esc (không cho nó thay đổi lại giá trị cũ) trong datagridview thì viết như sau: [vbnet]Public Class Form1 Protected Overrides Function ProcessCmdKey(ByRef...
by FlyingFox
Sun 24/05/2020 5:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Bạn nên upload cái form đó lên để xem để hiểu và dể test hơn.
by FlyingFox
Thu 21/05/2020 9:33 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 1851

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Nếu DataGridView DataSource là DataTable thì trong KeyPress event viết như sau: [vbnet]Private Sub dataGridView1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyPressEventArgs) Dim dgv As DataGridView = TryCast(sender, DataGridView) If Keys.Escape.ToString() = "Escape" Then Dim columnIndex ...
by FlyingFox
Thu 20/02/2020 6:37 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server
Replies: 4
Views: 3275

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Viết lại cách này cho dể thay đổi. [sql]DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40)) INSERT INTO @MeCha VALUES (1,'A1','A2') , (2,'B1','B2') , (3,'C1','C2') , (4,'D1','D2'), (5,'E1','E2'), (6,'F1','F2'), (7,'H1','H2') DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT, cot3 Datetime , cot...
by FlyingFox
Wed 19/02/2020 9:54 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server
Replies: 4
Views: 3275

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Có thể viết như sau: [sql]DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40)) INSERT INTO @MeCha VALUES (1,'A1','A2') , (2,'B1','B2') , (3,'C1','C2') , (4,'D1','D2'), (5,'E1','E2'), (6,'F1','F2'), (7,'H1','H2') DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT,cot3 VARCHAR(40) , cot4 VARCHAR(40...
by FlyingFox
Tue 22/10/2019 9:21 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)
Replies: 4
Views: 2734

Re: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)

Viết thêm function này để chuyển đổi sang Unicode [csharp]public string ConvertUtf8(string content) { string str = "\u001B" + "t" + char.ConvertFromUtf32(94) + "\n"; // First you need to convert the vietnamese string to utf-8 bytes. byte[] utf8Bytes = System.Text.Encodi...

Go to advanced search