• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 817 kết quả

gửi bởi FlyingFox
T.Hai 01/04/2019 5:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 364

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Nếu SQL Server thì dùng CASE còn Ms Access thì dùng IIF
[sql]SELECT [FIELD1, FIELD2,
IIF(NGAY >= #01/01/2019# and NGAY <= #31/01/2019#, 1,0) AS FIELD_EXPRESSION1
FROM TABLE[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Hai 19/11/2018 6:41 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Hỏi về toán tử In trong SQL
Trả lời: 2
Xem: 1175

Re: Hỏi về toán tử In trong SQL

Có thể viết như sau
[sql]select *
from #temp
where ', ' + RTRIM(col2) + ',' like '%, ' + 'abc' + ',%'[/sql]
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 22/05/2018 6:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp về Upload và Lấy link file đã upload lên GOOGLE DRIVER
Trả lời: 3
Xem: 415

Re: Nhờ giúp về Upload và Lấy link file đã upload lên GOOGLE DRIVER

Khi dùng Console.Clear() trong Wndows Form thì sẽ bị error như trên. Do đó chỉ cần delete cái hàng đó là được rồi, cũng có thể delete các hàng Console khác, chỉ cần giữ lại hàng Upload là đũ rồi.
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 17/05/2018 7:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Trả lời: 21
Xem: 1822

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Download lại cái link trên đi.
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 15/05/2018 8:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Trả lời: 21
Xem: 1822

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Dùng function SignFromSmartCard thay vì SignWithCert như sau:
pdf.SignWithCert("providerName", "keyContainerName", "password")
gửi bởi FlyingFox
T.Bảy 12/05/2018 5:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Trả lời: 21
Xem: 1822

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Chạy thử cái demo này coi?
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 09/05/2018 7:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Trả lời: 21
Xem: 1822

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Nó sẽ tạo ra trong file mới (textBox1.Text + "-Signed.pdf").
Trong function SignWithThisCert ở dòng dưới đây để hiển thị chữ ký
signatureAppearance.SetVisibleSignature(New iTextSharp.text.Rectangle(20, 10, 170, 1), 1, "Icsi-Vendor")
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 11/04/2018 11:38 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 13
Xem: 1483

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Nếu muốn dùng WndProc để bắt các sự kiện cũa ListView không thì có thể tạo một control mới thừa kế từ ListView rồi override WndProc trong class đó. [csharp]using System; using System.Windows.Forms; namespace WindowsFormsApplication1 { public class MyListView : ListView { const int WM_MOUSEMOVE = 0x2...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 11/04/2018 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu
Trả lời: 6
Xem: 683

Re: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu

Muốn vậy phải dùng Ms Access Interop DAO bằng cách add Microsoft.Office.Interop.Access.Dao vào Project's References 1. Tạo một class AdoRecordSet như sau: [vbnet]Imports Microsoft.Office.Interop.Access.Dao Public Class AdoRecordSet Dim dbEngine As DBEngine Dim dbFilePath As String Public Sub New(fil...
gửi bởi FlyingFox
T.Tư 11/04/2018 8:28 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhập dữ liệu double từ file excel 2007
Trả lời: 1
Xem: 290

Re: Nhập dữ liệu double từ file excel 2007

Dùng CultureInfo cho application bằng cách viết Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("vi-VN")
gửi bởi FlyingFox
T.Ba 27/03/2018 7:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đếm số dòng trong datatable
Trả lời: 2
Xem: 1034

Re: Đếm số dòng trong datatable

Có thể viết như sau:
[vbnet]'Dim dt = dataSet.Tables(0)
Dim dt = dataSet.Tables("datatable_name")
Dim countValue = dt.Compute("Count(column_name)", "column_name IS NOT NULL")[/vbnet]
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 16/03/2018 7:44 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Cách kiểm tra code SQL nào chạy nhanh hơn
Trả lời: 3
Xem: 851

Re: Cách kiểm tra code SQL nào chạy nhanh hơn

Dùng Include Actual Execution Plan (Query-> Actual Execution Plan) => Code 1
gửi bởi FlyingFox
T.Năm 15/03/2018 5:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Trả lời: 13
Xem: 1483

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Vậy tại sao không dùng sự kiện MouseEnter cho nó dể hơn không? Ví dụ như trong form có TabControl với mấy cái TabPage và có một button thì viết code như sau để add ListView vào cái TabPage hiện tại [csharp]private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { CreateListView(tabControl1); } privat...
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 09/03/2018 9:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: reload DBgridview từ một Form khác
Trả lời: 10
Xem: 745

Re: reload DBgridview từ một Form khác

Viết theo kiểu dưới này thì sẽ không thay đổi nhiều. 1. Tạo thêm class mới MyFunctions [vbnet]Imports System.Reflection Public Class MyFunctions Public Shared Function OpenForm(formName As String, Optional ByVal showForm As Boolean = False) As Form Dim frm = Application.OpenForms().Item(formName) Tr...
gửi bởi FlyingFox
T.Sáu 09/03/2018 8:54 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server
Trả lời: 2
Xem: 785

Re: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server

Dùng GROUP BY theo bàn là được rồi.

Chọn tìm kiếm nâng cao