• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 126 kết quả

gửi bởi chipmunk
T.Sáu 07/02/2014 6:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hàm drawrect và fillrect không vẽ vào vùng form mới mở rộng
Trả lời: 1
Xem: 677

Re: hàm drawrect và fillrect không vẽ vào vùng form mới mở r

hơi hơi hiểu khi thay đổi màu hình chữ nhật trong hàm rect, thay g.FillRectangle(new SolidBrush(pictureBox1.BackColor), pictureBox1.ClientRectangle); bằng g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Beige), pictureBox1.ClientRectangle); //màu khác với màu nền khi không có dòng g = pictureBox1.CreateGraphic...
gửi bởi chipmunk
T.Năm 06/02/2014 7:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hàm drawrect và fillrect không vẽ vào vùng form mới mở rộng
Trả lời: 1
Xem: 677

hàm drawrect và fillrect không vẽ vào vùng form mới mở rộng

khi chạy thì không có hình gì dù đã đặt hàm vẽ rect vào hàm khởi tạo Form1(), kéo mở rộng form nhiều lần ,mỗi lần 1 chút thì ra như hình trên vậy,kích thước picturebox sẽ mở rộng theo form khi resize http://s16.postimg.org/yktygf2k5/netdraw.gif text cũ đã không bị xóa hết bởi hàm fillrect nên mới ra...
gửi bởi chipmunk
T.Sáu 17/01/2014 7:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo thứ tự đầu dòng cho Richtextbox
Trả lời: 2
Xem: 604

Re: Tạo thứ tự đầu dòng cho Richtextbox

gõ text vào cái richtextbox bên phải dài dài ấy rồi kéo thanh trược để thấy
gửi bởi chipmunk
T.Sáu 17/01/2014 3:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần mô phỏng 1 vôn kế, ai giúp mình với.
Trả lời: 2
Xem: 550

Re: Cần mô phỏng 1 vôn kế, ai giúp mình với.

tui có vài hàm đồ họa viết bằng C# đặt 1 picturebox vào form , to to vào nhé, dặt 1 button trong class form1 khai báo 3 biến [csharp]Graphics g; int gocX =300;//gocX,gocY là tọa độ tâmm của đồng hồ int gocY =400; double von;[/csharp] trong hàm khởi tạo form1 đạt mã sau vào cuối [csharp]g = pictureBo...
gửi bởi chipmunk
T.Tư 15/01/2014 8:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách mô phỏng đồng hồ kim???
Trả lời: 3
Xem: 590

Re: Cách mô phỏng đồng hồ kim???

bạn biết dùng timer và cách lấy thông tin giờ chưa, bạn thử làm 1 cái đồng hồ số trước đi
gửi bởi chipmunk
T.Bảy 23/11/2013 6:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: copy văn bản trong webbrow ra text
Trả lời: 1
Xem: 608

Re: copy văn bản trong webbrow ra text

nếu copy cả trang thì
text.text=webbrow.document.body.innertext
còn copy đoạn đánh dấu thì sử dụng textrange
webbrow.document.selection.createrange gì đó (cái này dùng ở script, còn mình không biết vb6 có không nữa)
gửi bởi chipmunk
T.Bảy 23/11/2013 6:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Listview nhận "Focus"
Trả lời: 9
Xem: 1226

Re: Listview nhận "Focus"

THử api getscrollinfo, setscrollinfo
gửi bởi chipmunk
T.Ba 19/11/2013 7:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thao tác sự kiện click của hàng loạt control trên winform
Trả lời: 4
Xem: 981

Re: Thao tác sự kiện click của hàng loạt control trên winfor

Viết một hàm xử lí sự kiện click chung cho tất cả các nút
sua đó dùng hàm GetControlFromPosition duyệtn qua tất cả các nút trong bảng đồng thời gán hàm xử lí sự kiện cho nó bằng hàm addhandler
gửi bởi chipmunk
T.Bảy 14/09/2013 8:28 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giải pháp datagridview scrollbar
Trả lời: 1
Xem: 872

Re: giải pháp datagridview scrollbar

Bạn nghiên cứu các thuộc tính sau của datagridview ClientSize ,ColumnCount ,Columns (tập hợp cột), RowHeaderWidth (độ rộng của ô tiêu đề hàng), HorizontalScrollingOffset (giá trị thanh cuộn ngang), VerticalScrollingOffset (giá trị thanh cuộn dọc) datagridviewcolumn.Width các sự kiện ClientSizeChange...
gửi bởi chipmunk
T.Ba 20/08/2013 3:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: C# Chuyển vị trí đọc byte
Trả lời: 1
Xem: 524

Re: C# Chuyển vị trí đọc byte

Thì .ReadInt16 rồi .ReadByte lần nữa là được
gửi bởi chipmunk
T.Ba 13/08/2013 5:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao truy cập toolstripmenuitem con của toolstrmnit khác
Trả lời: 1
Xem: 477

Re: Làm sao truy cập toolstripmenuitem con của toolstrmnit

Đã tìm ra, là "DropDownItems[] " đối với toolstripmenuitem và "Items[]" với menustrip :D
gửi bởi chipmunk
T.Hai 12/08/2013 5:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao truy cập toolstripmenuitem con của toolstrmnit khác
Trả lời: 1
Xem: 477

Làm sao truy cập toolstripmenuitem con của toolstrmnit khác

Đã có biến toolstripmenuitem cha hay có biến menustrip, có thuộc tính nào để truy cập toolstripmenuitem con của nó không?(2 trường hợp)
gửi bởi chipmunk
T.Năm 08/08/2013 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [Hỏi] Cắt Chuỗi Trong VB.Net
Trả lời: 4
Xem: 1256

Re: [Hỏi] Cắt Chuỗi Trong VB.Net

dùng indexof Tìm vị trí ":",
dùng indexof tìm vị trí "," kể từ vị trí ":"
dùng substring tách chuỗi từ vị trí ":" cộng thêm 2,độ dài= vị trí "," trừ đi 3 trừ đi vị trí ":"
gửi bởi chipmunk
T.Hai 01/07/2013 3:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp mình tách Screen flash và chèn vào Webbrowser
Trả lời: 7
Xem: 1100

Re: Giúp mình tách Screen flash và chèn vào Webbrowser

xem source của trag đó rồi tìm thẻ "<object" nào tuơg ứg với tập tin flash đó, copy từ "<object" đến "</object>" rồi lưu vào file text dưới dạg "tên.htm" .sau đó mở file tên.htm đó.
gửi bởi chipmunk
T.Hai 01/07/2013 3:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hoàn thiện Chương trình trắc nghiệm có tập tin csdl
Trả lời: 3
Xem: 1648

Re: Hoàn thiện Chương trình trắc nghiệm có tập tin csdl

Cách lưu dữ liệu file text như trên không ổn, phải có dấu hiệu phân biệt khi nào kết thúc hoặc bắt đầu 1 câu trắc nghiệm, vì số luọng các đáp án thay đổi nếu hiểu là kết thúc khi gặp 1 dòng chứa chỉ 1 ký tự hoặc sau mổi 6 dòg thì có lẽ đúng với ttin trên nhưng với ttin khác có đáp án chỉ 1 kí tự thì...
gửi bởi chipmunk
T.Hai 01/07/2013 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Giúp] Cách lấy dữ liệu của bảng html
Trả lời: 4
Xem: 1055

Re: [Giúp] Cách lấy dữ liệu của bảng html

tạo 1 form với 1 button rồi copy mã sau vào sự kiện CommandButton1_Click() Dim x As HTMLDocument Dim y As HTMLDocument Dim tabl As HTMLTable Set x = New HTMLDocument Set y = x.createDocumentFromUrl("http://bvmgroup.byethost15.com/new.php", "") Do While y.readyState = "loadin...
gửi bởi chipmunk
T.Hai 01/07/2013 12:59 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Xin hỏi về code Document.GetElementById khi send dữ liệu.
Trả lời: 7
Xem: 1449

Re: Xin hỏi về code Document.GetElementById khi send dữ liệu

cái đó dùg ở web, tôi tưởg vb6 cũg vậy, chắc tại cái dấu ngoặc vuôg bạn thử lại là .document.getElementsByTagName("textarea")(4).InnerText="aaaaaa" hoặc .document.getElementsByTagName("textarea").item(4).InnerText="aaaaaa" dấu chấm đầu tiên là của cái gì vậy, ...
gửi bởi chipmunk
T.Ba 25/06/2013 4:30 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Xin hỏi về code Document.GetElementById khi send dữ liệu.
Trả lời: 7
Xem: 1449

Re: Xin hỏi về code Document.GetElementById khi send dữ liệu

Đếm xem cái textarea cần send là cái thứ mấy trong trang web, giả sử là cái thứ 5 sau đó dùg code document.getElementsByTagName("textarea")[4].InnerText="aaaaaa" số trog ngoặc vuôg là số thứ tự textarea được đáh số từ 0 cáh này dùg được khi số thứ tự textarea cố địh Dạo trước tui...

Chọn tìm kiếm nâng cao