• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 40 kết quả

gửi bởi ncxn
T.Tư 08/05/2019 12:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Trả lời: 7
Xem: 360

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

List view có thuộc tính edit không?
gửi bởi ncxn
T.Bảy 27/04/2019 9:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET] Nhờ giúp đỡ tối ưu đọc dữ liệu từ database
Trả lời: 6
Xem: 491

Re: [VB.NET] Nhờ giúp đỡ tối ưu đọc dữ liệu từ database

Làm việc với database là không nên xóa rows, mà tạo một field dạng json (advanced) hoặc đơn giản là text ( simple) chứa status (available/edited/deleted...) -> Khi thao tác chỉ cần mask cái row đó tương ứng là xong. Nếu rành về dạng json thì có thể chứa thêm các thông tin, ví dụ ( edited{user,times,...
gửi bởi ncxn
T.Ba 23/04/2019 8:16 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Xin hướng dẫn rest API trên VBA
Trả lời: 1
Xem: 643

Re: Xin hướng dẫn rest API trên VBA

Nếu là sử dụng thì hướng dẫn đầy, còn tạo ra thì chưa thấy ai làm.
https://community.mydevices.com/t/cayex ... -vba/10450
gửi bởi ncxn
T.Năm 11/04/2019 9:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Gridcontrol devexpree
Trả lời: 9
Xem: 524

Re: Gridcontrol devexpree

Hì hì thực ra mình hổng hiểu lắm mục đích làm vậy để làm gì, cho đẹp à?
gửi bởi ncxn
T.Hai 08/04/2019 12:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Gridcontrol devexpree
Trả lời: 9
Xem: 524

Re: Gridcontrol devexpree

Đây là hướng dẫn trên trang chủ của nó Đơn giản là như vầy: [vbnet]Private Sub gridView1_ShowingEditor(ByVal sender As Object, ByVal e As CancelEventArgs) If Convert.ToBoolean(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, gridView1.Columns("IsPosted"))) Then e.Cancel = True End If ...
gửi bởi ncxn
T.Sáu 29/03/2019 8:56 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 362

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Dữ liệu 1/0 dựa trên điều kiện nào?

À mà mình thấy bạn đã trao đổi ở GPX ; trên đấy toàn pro SQL và sôi động hơn ở đây nhiều.
gửi bởi ncxn
T.Tư 27/03/2019 1:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 362

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Thì đã kêu bạn đem dữ liệu và yêu cầu lên; chứ bạn học access mà tự nghĩ ra những thứ vượt tưởng tượng của Bill Gates chẳng khác làm khó mọi người.
Các EXPRESSION luôn là function trả về kết quả, muốn sử dụng như query phải dùng tới VBA. Nhưng bạn nói mơ hồ vậy thì chịu.
gửi bởi ncxn
T.Ba 26/03/2019 8:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Trả lời: 8
Xem: 362

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Nhìn là thấy sai sai. làm gì có EXPRESSION là 1 query?

mình nghĩ bạn trình bày full data và điều kiện lên để mọi người giúp tốt hơn là đưa ra vấn đề mà chính bạn cũng mơ hồ như vậy.
gửi bởi ncxn
T.Ba 19/03/2019 8:29 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 347

Re: khai báo class và không gian tên ?

À Web app thì nó không tự nhận như winform, trong file ChitietSP.aspx

[csharp]<%@ Import Namespace = "KetnoiSQL" %>
//Do something
[/csharp]
gửi bởi ncxn
T.Sáu 15/03/2019 10:41 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: khai báo class và không gian tên ?
Trả lời: 4
Xem: 347

Re: khai báo class và không gian tên ?

Thường thì phải
[csharp]using ROOT_Namespace.KetnoiSQL;[/csharp]
ROOT_Namespace: chuột phải vô project -> properties
gửi bởi ncxn
T.Sáu 25/01/2019 1:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]
Trả lời: 6
Xem: 545

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Thay connect string bằng version cao hơn:


[vbnet]
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
[/vbnet]
gửi bởi ncxn
T.Sáu 25/01/2019 11:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]
Trả lời: 6
Xem: 545

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Đơn giản là thế này: [vbnet] Imports System.Data.Oledb Dim conn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=path2DB") conn.Open() Dim da As New OleDbDataAdapter(SELECT * FROM table_A, conn) Dim dt As New DataTable("table_A") da.Fill(dt) DataGridView1.Data...
gửi bởi ncxn
T.Năm 10/01/2019 10:09 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm kiếm theo mã hàng
Trả lời: 18
Xem: 4827

Re: Tìm kiếm theo mã hàng

Mấy cái lookup này chỉ dành cho danh mục thường là các đối tượng ít thay đổi ( ví dụ danh mục sản phẩm/ khách hàng/ nhân viên/ tài sản ) -> mấy cái này nhiều lắm là khoản 10k record.
Còn khi tìm kiếm dữ liệu động ( orders/ sales detail/ ...) thì ai dùng textchange?
gửi bởi ncxn
T.Hai 07/01/2019 1:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios
Trả lời: 3
Xem: 440

Re: Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios

Món này em chơi được mỗi DCOM + COMM port

Anh chị có món nào khác hơn không khai sáng cho em với.
gửi bởi ncxn
T.Hai 07/01/2019 11:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp viết Function từ VBA sang VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 507

Re: Giúp viết Function từ VBA sang VB.NET

nếu chỉ là vlookup thì dùng luôn hàm của excel [vbnet] Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel Function VBNET_vlookup(ByVal key As string, ByVal xlRange As Excel.Range, n as int ) Dim xlApp As Excel.Application Dim VlResult As String = ("") Dim xlBook As Excel.Workbook Dim xlSheet A...
gửi bởi ncxn
T.Hai 07/01/2019 9:05 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp viết Function từ VBA sang VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 507

Re: Giúp viết Function từ VBA sang VB.NET

Dim array(), ví dụ: string(); int(), hoặc as New ArrayList .... Vòng lặp đầu tiên thì dùng phương thức Add sẽ được một list("value",key) Ví dụ: Dic.Add(tem,i) Vòng lặp thứ 2, theo mình thì bạn đang so sánh trong list() để tìm những phần tử trùng với range() trong file excel rồi lấy kết quả...
gửi bởi ncxn
T.Bảy 05/01/2019 2:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp viết Function từ VBA sang VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 507

Re: Giúp viết Function từ VBA sang VB.NET

VB.net thì đơn giản
[vbnet]

Dim words As String() = s.Split(New Char() {"ký tự muốn cắt"c})
[/vbnet]
gửi bởi ncxn
T.Bảy 29/12/2018 10:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi về giao diện fmain
Trả lời: 2
Xem: 530

Re: Lỗi về giao diện fmain

Ủa nó thay đổi kích thước là mặc định của form mà.

Muốn nó ngon lành cành đào thì phải nghiên cứu

Resolution
Layout Managers
Docking
Anchors

Chọn tìm kiếm nâng cao