• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1225 kết quả

gửi bởi xuanha
T.Sáu 30/06/2017 4:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xử lý chuỗi
Trả lời: 6
Xem: 1316

Re: Xử lý chuỗi

[vbnet]Private Sub Command1_Click() Dim x, x1 As String Dim n() As String Open "C:\MD5.txt" For Input As #1 Do Until EOF(1) Line Input #1, x1 n = Split(Trim(x1), Chr(32)) If UBound(n) = 6 Then x = x & x1 & vbNewLine' phần này kiểm tra dòng có 7 phần tử mảng (nhưng Ubound của nó thì...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 21/04/2017 1:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: chuyển đôi số nhị phân sang thập phân
Trả lời: 2
Xem: 709

Re: chuyển đôi số nhị phân sang thập phân

Bạn làm dài dòng quá, dài quá nên thừa và dẫn đến sai. Chỉ cần như dưới đây là đủ rồi Function Bin2Dec(stringdata As String) As Long Dim n As Integer Dim a As Integer Dim x As String n = Len(stringdata) - 1 a = n Do While n > -1 x = Mid$(stringdata, ((a + 1) - n), 1) Bin2Dec = IIf((x = "1"...
gửi bởi xuanha
T.Tư 22/03/2017 6:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Lỗi run time error 450
Trả lời: 1
Xem: 422

Re: Lỗi run time error 450

Thông báo chỉ ra cho bạn biết "biến của bạn không chứa nổi số này", bạn hãy kiểm tra các biến kiểu số của bạn và khai báo kiểu biến cho nó đáp ứng được yêu cầu.
Ví du: Bạn khai báo Var i as integer, sau đó:
i=100000*1000 hoặc for i =1 to 100000000 thì sẽ báo lỗi như trên
gửi bởi xuanha
T.Tư 22/03/2017 12:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Xin giúp về code lọc và chép dữ liệu
Trả lời: 2
Xem: 426

Re: XIN GIÚP VỀ CODE LỌC VÀ CHÉP DỮ LIỆU

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim i As Long, dong As Long, x$, index% index = 27 dong = Sheets("Data").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If Target.Address <> "$C$26" Then Exit Sub Range("B27:G37").ClearContents For i = 2 To dong ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 20/03/2017 3:40 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Trả lời: 16
Xem: 8747

Chương trình kiểm phiếu Đại hội Đảng

Phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng (dùng cho đảng bộ các cấp) mình đã áp dụng thành công tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và hơn 20 đơn vị trực thuộc thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, biên bản đại hội được thiết kế theo đúng hướng dẫn của Trun...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 20/11/2015 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về hàm Mid
Trả lời: 2
Xem: 573

Re: Hỏi về hàm Mid

Hàm MID dùng để cắt xâu.
Cú pháp như sau: MID(xuân cần cẳt, thứ tự cắt, số ký tự cần lấy)
Ví dụ: Ta có một xâu như sau: Cộng hoà. Bây giờ ta cần lấy:
1. Chữ Cộng thì làm như sau: MID("Cộng hoà",1,4).
2. Chữ hoà thì làm như sau: MID("Cộng hoà",6,3).
gửi bởi xuanha
T.Tư 04/11/2015 9:47 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Ai bắt lỗi nếu không có file Access
Trả lời: 2
Xem: 534

Re: Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Chỉ cần đơn giản thể này cũng được
Sub Connect()
cn.Provider = "Microsoft.jet.OLEDB.4.0"
If Dir(App.Path & "\VB.mdb") = Empty then Exit Sub
cn.ConnectionString = App.Path & "\VB.mdb"
cn.Open
.....
End Sub
gửi bởi xuanha
T.Hai 21/09/2015 2:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đổi cơ số..
Trả lời: 12
Xem: 1945

Re: Đổi cơ số..

Bạn sửa lại như sau: [vb]Private Function Doi_Co_So_10_Ra_2(ByVal n As Integer) As String ' khai bao bien Dim chuoi As String ' gan gia tri cho bien chuoi = "" Do While n <> 0 chuoi = chuoi & (n Mod 2) n = n / 2 Loop ' khai bao bien Dim kq As String 'gan gia tri kq = "" For i...
gửi bởi xuanha
T.Ba 08/09/2015 11:10 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán
Trả lời: 1
Xem: 499

Re: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán

Xây dựng hàm [vb]Function Doi(so$) As String chu = Array("", "m" & ChrW(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW(7889) & "n", "n" & ChrW(259) & "m", "s" & Chr(225) & "...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 19/06/2015 3:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton
Trả lời: 17
Xem: 2723

Re: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton

Tiện đây xin hỏi các tiền bối luôn là em có 1 textbox trên form với thuộc tính text=0, em muốn khi nhấn phím mũi tên lên thì thuộc tính text của textbox đó tăng thêm 1, ngược lại khi nhấn mũi tên xuống thì giảm đi 1. Em thử mãi mà không được. Bác nào biết xin chỉ giúp, xin đa tạ rất nhiều!(Em làm b...
gửi bởi xuanha
T.Hai 04/05/2015 2:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra chữ trong text VB6
Trả lời: 8
Xem: 815

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Cách đơn giản nhất là bạn thay chữ "tim" bằng một ký tự rỗng là xong.

Mã: Chọn hết

Text1.Text = Replace(Text1.Text, "tim", "")
gửi bởi xuanha
CN 12/04/2015 4:09 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf
Trả lời: 2
Xem: 874

Re: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf

Tình hình e làm dvd có dữ liêu cá nhân chạy trên file iso. Nhưng toàn bị sao chép. Vậy có cách nào bảo mật chỉ chạy dc nhưng ko sao chép dc thì các bác chỉ e với e xin cảm ơn và hậu tạ Bạn hãy tham khảo bài viết sau, nó có thể sẽ giúp ích cho bạn: http://songnhac.vn/cong-nghe/muc-luc/phan-men-thiet...
gửi bởi xuanha
T.Hai 23/03/2015 1:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng
Trả lời: 4
Xem: 483

Re: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng

Mã: Chọn hết

CONSQL = "SELECT * FROM NHANVIEN WHERE datediff('d',NGAYVLV,DTPNGAY)=60", Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic


Thay "d" thành 'd'
gửi bởi xuanha
T.Hai 23/03/2015 10:01 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng
Trả lời: 4
Xem: 483

Re: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng

Để tính số ngày giữa 2 khoảng thời gian là ngày và tháng thì bạn nên sử dụng hàm DateDiff để thực hiện. Theo như yêu cầu của bạn thì sử dụng hàm này như sau: SELECT * FROM NHANVIEN Where DateDiff("d", Ngày ký hợp đồng, Ngày hiện tại)=60 or DateDiff("d", Ngày ký hợp đồng, Ngày hiệ...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 20/03/2015 1:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề hóc búa trong VB.NET. Mong anh chị giúp đỡ
Trả lời: 2
Xem: 469

Re: Vấn đề hóc búa trong VB.NET. Mong anh chị giúp đỡ

Application.StartupPath & "\modul\sys.txt"
gửi bởi xuanha
T.Tư 28/01/2015 10:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: thắc mắc về vòng lặp
Trả lời: 4
Xem: 620

Re: thắc mắc về vòng lặp

Bạn cần nêu rõ hơn một số nội dung:
1. Bảng gồm những Field nào
2. Duyệt các dòng trên lưới để lấy nội dung hay lưới chỉ cần để hiển thị kết quả.
gửi bởi xuanha
T.Ba 27/01/2015 10:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước
Trả lời: 7
Xem: 806

Re: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước

Quan trọng nhất là bạn phải xác định được tâm đường tròn nó nằm ở khoảng nào trong Form. Nễu xác định được tâm đường tròn rồi thì chỉ cần thực hiện code như sau là ok: [vbnet]Private Sub Shape_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SizeChanged Shape.Top = ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 26/01/2015 3:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề bề Web và List
Trả lời: 1
Xem: 467

Re: Vấn đề bề Web và List

Bạn có thể tham khảo code dưới đây: [vb]Dim i%: Dim x$(): x = Split(Text1.Text, vbNewLine) For i = 0 To UBound(x) If InStr(1, x(i), "fshare.com/") > 0 or InStr(1, x(i), "upfile.vn/") > 0 or InStr(1, x(i), "4Share.com/") > 0 or InStr(1, x(i), "mediafire.com/") ...

Chọn tìm kiếm nâng cao