• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1220 kết quả

gửi bởi xuanha
T.Sáu 20/11/2015 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về hàm Mid
Trả lời: 2
Xem: 384

Re: Hỏi về hàm Mid

Hàm MID dùng để cắt xâu.
Cú pháp như sau: MID(xuân cần cẳt, thứ tự cắt, số ký tự cần lấy)
Ví dụ: Ta có một xâu như sau: Cộng hoà. Bây giờ ta cần lấy:
1. Chữ Cộng thì làm như sau: MID("Cộng hoà",1,4).
2. Chữ hoà thì làm như sau: MID("Cộng hoà",6,3).
gửi bởi xuanha
T.Tư 04/11/2015 9:47 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Ai bắt lỗi nếu không có file Access
Trả lời: 2
Xem: 355

Re: Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Chỉ cần đơn giản thể này cũng được
Sub Connect()
cn.Provider = "Microsoft.jet.OLEDB.4.0"
If Dir(App.Path & "\VB.mdb") = Empty then Exit Sub
cn.ConnectionString = App.Path & "\VB.mdb"
cn.Open
.....
End Sub
gửi bởi xuanha
T.Hai 21/09/2015 2:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đổi cơ số..
Trả lời: 12
Xem: 1655

Re: Đổi cơ số..

Bạn sửa lại như sau: [vb]Private Function Doi_Co_So_10_Ra_2(ByVal n As Integer) As String ' khai bao bien Dim chuoi As String ' gan gia tri cho bien chuoi = "" Do While n <> 0 chuoi = chuoi & (n Mod 2) n = n / 2 Loop ' khai bao bien Dim kq As String 'gan gia tri kq = "" For i...
gửi bởi xuanha
T.Ba 08/09/2015 11:10 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán
Trả lời: 1
Xem: 356

Re: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán

Xây dựng hàm [vb]Function Doi(so$) As String chu = Array("", "m" & ChrW(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW(7889) & "n", "n" & ChrW(259) & "m", "s" & Chr(225) & "...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 19/06/2015 3:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton
Trả lời: 17
Xem: 2193

Re: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton

Tiện đây xin hỏi các tiền bối luôn là em có 1 textbox trên form với thuộc tính text=0, em muốn khi nhấn phím mũi tên lên thì thuộc tính text của textbox đó tăng thêm 1, ngược lại khi nhấn mũi tên xuống thì giảm đi 1. Em thử mãi mà không được. Bác nào biết xin chỉ giúp, xin đa tạ rất nhiều!(Em làm b...
gửi bởi xuanha
T.Hai 04/05/2015 2:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra chữ trong text VB6
Trả lời: 8
Xem: 580

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Cách đơn giản nhất là bạn thay chữ "tim" bằng một ký tự rỗng là xong.

Mã: Chọn hết

Text1.Text = Replace(Text1.Text, "tim", "")
gửi bởi xuanha
CN 12/04/2015 4:09 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf
Trả lời: 2
Xem: 615

Re: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf

Tình hình e làm dvd có dữ liêu cá nhân chạy trên file iso. Nhưng toàn bị sao chép. Vậy có cách nào bảo mật chỉ chạy dc nhưng ko sao chép dc thì các bác chỉ e với e xin cảm ơn và hậu tạ Bạn hãy tham khảo bài viết sau, nó có thể sẽ giúp ích cho bạn: http://songnhac.vn/cong-nghe/muc-luc/phan-men-thiet...
gửi bởi xuanha
T.Hai 23/03/2015 1:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng
Trả lời: 4
Xem: 396

Re: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng

Mã: Chọn hết

CONSQL = "SELECT * FROM NHANVIEN WHERE datediff('d',NGAYVLV,DTPNGAY)=60", Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic


Thay "d" thành 'd'
gửi bởi xuanha
T.Hai 23/03/2015 10:01 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng
Trả lời: 4
Xem: 396

Re: Giúp Em lọc ra những nhân viên đến hạn ký họp đồng

Để tính số ngày giữa 2 khoảng thời gian là ngày và tháng thì bạn nên sử dụng hàm DateDiff để thực hiện. Theo như yêu cầu của bạn thì sử dụng hàm này như sau: SELECT * FROM NHANVIEN Where DateDiff("d", Ngày ký hợp đồng, Ngày hiện tại)=60 or DateDiff("d", Ngày ký hợp đồng, Ngày hiệ...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 20/03/2015 1:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề hóc búa trong VB.NET. Mong anh chị giúp đỡ
Trả lời: 2
Xem: 390

Re: Vấn đề hóc búa trong VB.NET. Mong anh chị giúp đỡ

Application.StartupPath & "\modul\sys.txt"
gửi bởi xuanha
T.Tư 28/01/2015 10:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: thắc mắc về vòng lặp
Trả lời: 4
Xem: 429

Re: thắc mắc về vòng lặp

Bạn cần nêu rõ hơn một số nội dung:
1. Bảng gồm những Field nào
2. Duyệt các dòng trên lưới để lấy nội dung hay lưới chỉ cần để hiển thị kết quả.
gửi bởi xuanha
T.Ba 27/01/2015 10:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước
Trả lời: 7
Xem: 431

Re: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước

Quan trọng nhất là bạn phải xác định được tâm đường tròn nó nằm ở khoảng nào trong Form. Nễu xác định được tâm đường tròn rồi thì chỉ cần thực hiện code như sau là ok: [vbnet]Private Sub Shape_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SizeChanged Shape.Top = ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 26/01/2015 3:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề bề Web và List
Trả lời: 1
Xem: 314

Re: Vấn đề bề Web và List

Bạn có thể tham khảo code dưới đây: [vb]Dim i%: Dim x$(): x = Split(Text1.Text, vbNewLine) For i = 0 To UBound(x) If InStr(1, x(i), "fshare.com/") > 0 or InStr(1, x(i), "upfile.vn/") > 0 or InStr(1, x(i), "4Share.com/") > 0 or InStr(1, x(i), "mediafire.com/") ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 26/01/2015 11:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước
Trả lời: 7
Xem: 431

Re: Làm Shape luôn nằm giữa form khi thay đổi kích thước

[vbnet] Private Sub Shape_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SizeChanged
Shape.Top = Me.Height / 2 - Shape.Height / 2
Shape.Left = Me.Width / 2 - Shape.Width / 2
End Sub[/vbnet]
gửi bởi xuanha
T.Năm 22/01/2015 7:26 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Trả lời: 15
Xem: 6585

Re: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM

Phần mềm này mình chưa làm.
gửi bởi xuanha
T.Tư 21/01/2015 11:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chỉ giùm em bấm vào nút nhấn thì nó đổi màu
Trả lời: 1
Xem: 345

Re: các pro chỉ giùm em với ạ!

Trước tiên, bạn phải đặt thuộc tính Style của Command là 1 - Graphical. Sau đó viết code như dưới đây:
[vb]Dim t%
Private Sub Command1_Click()
If t = 0 Then t = 1 Else t = 0
If t = 0 Then Command1.BackColor = vbWhite Else Command1.BackColor = vbRed
End Sub[/vb]
gửi bởi xuanha
T.Ba 20/01/2015 2:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp đỡ về DataGridView !
Trả lời: 4
Xem: 687

Re: Giúp đỡ về DataGridView !

Mình có: - 1 Textbox để nhập tên cần tìm. - 1 Button để thực thi lệnh tìm kiếm. - 1 DataGridView_DanhSach (DataGridView chỉ có 2 cột: STT và Tên; gồm 300 nhân viên nên không thể hiện được hết danh sách lên màn hình nên có một thanh cuộn lên xuống) Vấn đề cần giúp đỡ: - Khi mình nhập tên và thực hiệ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 19/01/2015 9:25 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 547

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Làm như bạn Xuân Hà cũng được, nhưng nêu bài toán đơn giản thế này mà viết code phức tạp như thế thì không thực sự ổn lắm, chủ topic lại là người đang học basic, hơn thế code của bạn chưa tối ưu (sẽ chậm hơn code sau đây của mình, đồng thời tốn tài nguyên?), mình đơn cử code này: [vbnet]Public Clas...

Chọn tìm kiếm nâng cao