Search found 1233 matches

by xuanha
Tue 05/06/2018 11:12 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4513

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Bạn có thể dùng bất kỳ phương thức nào cũng được, miễn là ra được kết quả và nhanh, gọn nhất. Nhưng bạn dùng nó vào mục đích gì trong bài này
by xuanha
Tue 05/06/2018 8:41 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4513

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

1. Mình không hiểu bạn dùng between thì lấy trường nào hoặc tiêu chí nào để thực hiện.
2. Năm sinh 1 và năm sinh 2 có giá trị bằng nhau thì không có khoảng cách giữa chúng.
3. Chuyển đổi dữ liệu về cùng một kiểu số để so sánh thì không có gì khó. VD: val(namsinh) between 1978 and 2001.
by xuanha
Mon 04/06/2018 2:25 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4513

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Toàn bộ bài của bạn được sửa lại như dưới đây, tại sao lại làm vậy thì bạn suy nghĩ một chút nhé [vb]Private Sub txthoten_Change() Check2.Tag = "hoten='" & txthoten.Text & "'" End Sub Private Sub txtlop_Change() Check1.Tag = "lop='" & txtlop.Text & "...
by xuanha
Fri 25/05/2018 4:24 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid
Replies: 2
Views: 2934

Re: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

  1. Private Sub Form_Load()
  2. If rs.State = adStateOpen Then rs.Close
  3.     ketnoi
  4.     rs.Open "select tenhang, count(tenhang) as 'soluong' from test group by tenhang", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
  5.     Set DataGrid1.DataSource = rs
  6. End Sub
Untitled.png
by xuanha
Wed 09/05/2018 4:50 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel
Replies: 1
Views: 2593

Re: Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel

Ban thử dùng đoạn code dưới đây xem có đúng ý bạn cần không 1. tô mầu cho ô A1 2. chọn một vùng bất kỳ trên bảng tính để so sánh mầu với ô A1 Sub thu() Dim r As Range For Each r In Selection' bạn có thể thay thế Selection bằng một vùng cụ thể nào đó VD Range("B1:E100") If r.Interior.Color ...
by xuanha
Wed 09/05/2018 4:05 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Mọi người giúp đỡ tôi với!
Replies: 2
Views: 2739

Re: Mọi người giúp đỡ tôi với!

Trong vb6, để hiển thị ảnh vừa với khung ảnh, bạn nên sử dụng Image và cho thuộc tính Stretch = True
by xuanha
Wed 09/05/2018 4:00 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Lỗi "Subscript out of range"
Replies: 2
Views: 3242

Re: Lỗi "Subscript out of range"

Trong vba của excel bạn không thể dùng kiểu gõ Unicode, nên mới bị hiển thị kiểu Sheets("1-SPW-C?U").Select Bạn có thể dùng các cách sau: 1. Sửa Sheets("1-SPW-C?U").Select thành Sheet3.Select 2. Sửa tên của các sheet thành không dấu. VD: 1-SPW-CẦU sửa thành 1-SPW-CAU, thì bạn sẽ ...
by xuanha
Wed 09/05/2018 3:51 pm
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Replies: 18
Views: 14681

Re: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM

Chương trình của mình dùng font .VnTime, do vậy bạn nên chuyển bảng mã sang TCVN3(ABC)
by xuanha
Fri 30/06/2017 4:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xử lý chuỗi
Replies: 6
Views: 2551

Re: Xử lý chuỗi

[vbnet]Private Sub Command1_Click() Dim x, x1 As String Dim n() As String Open "C:\MD5.txt" For Input As #1 Do Until EOF(1) Line Input #1, x1 n = Split(Trim(x1), Chr(32)) If UBound(n) = 6 Then x = x & x1 & vbNewLine' phần này kiểm tra dòng có 7 phần tử mảng (nhưng Ubound của nó thì...
by xuanha
Fri 21/04/2017 1:12 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: chuyển đôi số nhị phân sang thập phân
Replies: 2
Views: 1339

Re: chuyển đôi số nhị phân sang thập phân

Bạn làm dài dòng quá, dài quá nên thừa và dẫn đến sai. Chỉ cần như dưới đây là đủ rồi Function Bin2Dec(stringdata As String) As Long Dim n As Integer Dim a As Integer Dim x As String n = Len(stringdata) - 1 a = n Do While n > -1 x = Mid$(stringdata, ((a + 1) - n), 1) Bin2Dec = IIf((x = "1"...
by xuanha
Wed 22/03/2017 6:17 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Lỗi run time error 450
Replies: 1
Views: 1190

Re: Lỗi run time error 450

Thông báo chỉ ra cho bạn biết "biến của bạn không chứa nổi số này", bạn hãy kiểm tra các biến kiểu số của bạn và khai báo kiểu biến cho nó đáp ứng được yêu cầu.
Ví du: Bạn khai báo Var i as integer, sau đó:
i=100000*1000 hoặc for i =1 to 100000000 thì sẽ báo lỗi như trên
by xuanha
Wed 22/03/2017 12:54 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Xin giúp về code lọc và chép dữ liệu
Replies: 2
Views: 1104

Re: XIN GIÚP VỀ CODE LỌC VÀ CHÉP DỮ LIỆU

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim i As Long, dong As Long, x$, index% index = 27 dong = Sheets("Data").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If Target.Address <> "$C$26" Then Exit Sub Range("B27:G37").ClearContents For i = 2 To dong ...
by xuanha
Mon 20/03/2017 3:40 pm
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Replies: 18
Views: 14681

Chương trình kiểm phiếu Đại hội Đảng

Phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng (dùng cho đảng bộ các cấp) mình đã áp dụng thành công tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và hơn 20 đơn vị trực thuộc thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, biên bản đại hội được thiết kế theo đúng hướng dẫn của Trun...
by xuanha
Fri 20/11/2015 2:58 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Hỏi về hàm Mid
Replies: 2
Views: 1443

Re: Hỏi về hàm Mid

Hàm MID dùng để cắt xâu.
Cú pháp như sau: MID(xuân cần cẳt, thứ tự cắt, số ký tự cần lấy)
Ví dụ: Ta có một xâu như sau: Cộng hoà. Bây giờ ta cần lấy:
1. Chữ Cộng thì làm như sau: MID("Cộng hoà",1,4).
2. Chữ hoà thì làm như sau: MID("Cộng hoà",6,3).
by xuanha
Wed 04/11/2015 9:47 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Ai bắt lỗi nếu không có file Access
Replies: 2
Views: 1001

Re: Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Chỉ cần đơn giản thể này cũng được
Sub Connect()
cn.Provider = "Microsoft.jet.OLEDB.4.0"
If Dir(App.Path & "\VB.mdb") = Empty then Exit Sub
cn.ConnectionString = App.Path & "\VB.mdb"
cn.Open
.....
End Sub
by xuanha
Mon 21/09/2015 2:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Đổi cơ số..
Replies: 12
Views: 3334

Re: Đổi cơ số..

Bạn sửa lại như sau: [vb]Private Function Doi_Co_So_10_Ra_2(ByVal n As Integer) As String ' khai bao bien Dim chuoi As String ' gan gia tri cho bien chuoi = "" Do While n <> 0 chuoi = chuoi & (n Mod 2) n = n / 2 Loop ' khai bao bien Dim kq As String 'gan gia tri kq = "" For i...
by xuanha
Tue 08/09/2015 11:10 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán
Replies: 1
Views: 1100

Re: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán

Xây dựng hàm [vb]Function Doi(so$) As String chu = Array("", "m" & ChrW(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW(7889) & "n", "n" & ChrW(259) & "m", "s" & Chr(225) & "...
by xuanha
Fri 19/06/2015 3:04 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton
Replies: 17
Views: 4559

Re: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton

Tiện đây xin hỏi các tiền bối luôn là em có 1 textbox trên form với thuộc tính text=0, em muốn khi nhấn phím mũi tên lên thì thuộc tính text của textbox đó tăng thêm 1, ngược lại khi nhấn mũi tên xuống thì giảm đi 1. Em thử mãi mà không được. Bác nào biết xin chỉ giúp, xin đa tạ rất nhiều!(Em làm b...
by xuanha
Mon 04/05/2015 2:08 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra chữ trong text VB6
Replies: 8
Views: 1840

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Cách đơn giản nhất là bạn thay chữ "tim" bằng một ký tự rỗng là xong.

Code: Select all

Text1.Text = Replace(Text1.Text, "tim", "")
by xuanha
Sun 12/04/2015 4:09 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf
Replies: 2
Views: 3428

Re: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf

Tình hình e làm dvd có dữ liêu cá nhân chạy trên file iso. Nhưng toàn bị sao chép. Vậy có cách nào bảo mật chỉ chạy dc nhưng ko sao chép dc thì các bác chỉ e với e xin cảm ơn và hậu tạ Bạn hãy tham khảo bài viết sau, nó có thể sẽ giúp ích cho bạn: http://songnhac.vn/cong-nghe/muc-luc/phan-men-thiet...

Go to advanced search