• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1233 kết quả

gửi bởi xuanha
T.Ba 05/06/2018 11:12 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 2643

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Bạn có thể dùng bất kỳ phương thức nào cũng được, miễn là ra được kết quả và nhanh, gọn nhất. Nhưng bạn dùng nó vào mục đích gì trong bài này
gửi bởi xuanha
T.Ba 05/06/2018 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 2643

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

1. Mình không hiểu bạn dùng between thì lấy trường nào hoặc tiêu chí nào để thực hiện.
2. Năm sinh 1 và năm sinh 2 có giá trị bằng nhau thì không có khoảng cách giữa chúng.
3. Chuyển đổi dữ liệu về cùng một kiểu số để so sánh thì không có gì khó. VD: val(namsinh) between 1978 and 2001.
gửi bởi xuanha
T.Hai 04/06/2018 2:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 2643

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Toàn bộ bài của bạn được sửa lại như dưới đây, tại sao lại làm vậy thì bạn suy nghĩ một chút nhé [vb]Private Sub txthoten_Change() Check2.Tag = "hoten='" & txthoten.Text & "'" End Sub Private Sub txtlop_Change() Check1.Tag = "lop='" & txtlop.Text & "...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 25/05/2018 4:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid
Trả lời: 2
Xem: 1913

Re: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

[vbnet]Private Sub Form_Load()
If rs.State = adStateOpen Then rs.Close
ketnoi
rs.Open "select tenhang, count(tenhang) as 'soluong' from test group by tenhang", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set DataGrid1.DataSource = rs
End Sub[/vbnet]
Untitled.png
gửi bởi xuanha
T.Tư 09/05/2018 4:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel
Trả lời: 1
Xem: 617

Re: Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel

Ban thử dùng đoạn code dưới đây xem có đúng ý bạn cần không 1. tô mầu cho ô A1 2. chọn một vùng bất kỳ trên bảng tính để so sánh mầu với ô A1 Sub thu() Dim r As Range For Each r In Selection' bạn có thể thay thế Selection bằng một vùng cụ thể nào đó VD Range("B1:E100") If r.Interior.Color ...
gửi bởi xuanha
T.Tư 09/05/2018 4:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Mọi người giúp đỡ tôi với!
Trả lời: 2
Xem: 750

Re: Mọi người giúp đỡ tôi với!

Trong vb6, để hiển thị ảnh vừa với khung ảnh, bạn nên sử dụng Image và cho thuộc tính Stretch = True
gửi bởi xuanha
T.Tư 09/05/2018 4:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Lỗi "Subscript out of range"
Trả lời: 2
Xem: 823

Re: Lỗi "Subscript out of range"

Trong vba của excel bạn không thể dùng kiểu gõ Unicode, nên mới bị hiển thị kiểu Sheets("1-SPW-C?U").Select Bạn có thể dùng các cách sau: 1. Sửa Sheets("1-SPW-C?U").Select thành Sheet3.Select 2. Sửa tên của các sheet thành không dấu. VD: 1-SPW-CẦU sửa thành 1-SPW-CAU, thì bạn sẽ ...
gửi bởi xuanha
T.Tư 09/05/2018 3:51 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Trả lời: 18
Xem: 11083

Re: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM

Chương trình của mình dùng font .VnTime, do vậy bạn nên chuyển bảng mã sang TCVN3(ABC)
gửi bởi xuanha
T.Sáu 30/06/2017 4:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xử lý chuỗi
Trả lời: 6
Xem: 1882

Re: Xử lý chuỗi

[vbnet]Private Sub Command1_Click() Dim x, x1 As String Dim n() As String Open "C:\MD5.txt" For Input As #1 Do Until EOF(1) Line Input #1, x1 n = Split(Trim(x1), Chr(32)) If UBound(n) = 6 Then x = x & x1 & vbNewLine' phần này kiểm tra dòng có 7 phần tử mảng (nhưng Ubound của nó thì...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 21/04/2017 1:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: chuyển đôi số nhị phân sang thập phân
Trả lời: 2
Xem: 1009

Re: chuyển đôi số nhị phân sang thập phân

Bạn làm dài dòng quá, dài quá nên thừa và dẫn đến sai. Chỉ cần như dưới đây là đủ rồi Function Bin2Dec(stringdata As String) As Long Dim n As Integer Dim a As Integer Dim x As String n = Len(stringdata) - 1 a = n Do While n > -1 x = Mid$(stringdata, ((a + 1) - n), 1) Bin2Dec = IIf((x = "1"...
gửi bởi xuanha
T.Tư 22/03/2017 6:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Lỗi run time error 450
Trả lời: 1
Xem: 822

Re: Lỗi run time error 450

Thông báo chỉ ra cho bạn biết "biến của bạn không chứa nổi số này", bạn hãy kiểm tra các biến kiểu số của bạn và khai báo kiểu biến cho nó đáp ứng được yêu cầu.
Ví du: Bạn khai báo Var i as integer, sau đó:
i=100000*1000 hoặc for i =1 to 100000000 thì sẽ báo lỗi như trên
gửi bởi xuanha
T.Tư 22/03/2017 12:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Xin giúp về code lọc và chép dữ liệu
Trả lời: 2
Xem: 756

Re: XIN GIÚP VỀ CODE LỌC VÀ CHÉP DỮ LIỆU

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim i As Long, dong As Long, x$, index% index = 27 dong = Sheets("Data").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If Target.Address <> "$C$26" Then Exit Sub Range("B27:G37").ClearContents For i = 2 To dong ...
gửi bởi xuanha
T.Hai 20/03/2017 3:40 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Chương trình kiểm phiếu Đại hội ĐOÀN TNCS HCM
Trả lời: 18
Xem: 11083

Chương trình kiểm phiếu Đại hội Đảng

Phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng (dùng cho đảng bộ các cấp) mình đã áp dụng thành công tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và hơn 20 đơn vị trực thuộc thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, biên bản đại hội được thiết kế theo đúng hướng dẫn của Trun...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 20/11/2015 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về hàm Mid
Trả lời: 2
Xem: 954

Re: Hỏi về hàm Mid

Hàm MID dùng để cắt xâu.
Cú pháp như sau: MID(xuân cần cẳt, thứ tự cắt, số ký tự cần lấy)
Ví dụ: Ta có một xâu như sau: Cộng hoà. Bây giờ ta cần lấy:
1. Chữ Cộng thì làm như sau: MID("Cộng hoà",1,4).
2. Chữ hoà thì làm như sau: MID("Cộng hoà",6,3).
gửi bởi xuanha
T.Tư 04/11/2015 9:47 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Ai bắt lỗi nếu không có file Access
Trả lời: 2
Xem: 759

Re: Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Chỉ cần đơn giản thể này cũng được
Sub Connect()
cn.Provider = "Microsoft.jet.OLEDB.4.0"
If Dir(App.Path & "\VB.mdb") = Empty then Exit Sub
cn.ConnectionString = App.Path & "\VB.mdb"
cn.Open
.....
End Sub
gửi bởi xuanha
T.Hai 21/09/2015 2:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đổi cơ số..
Trả lời: 12
Xem: 2582

Re: Đổi cơ số..

Bạn sửa lại như sau: [vb]Private Function Doi_Co_So_10_Ra_2(ByVal n As Integer) As String ' khai bao bien Dim chuoi As String ' gan gia tri cho bien chuoi = "" Do While n <> 0 chuoi = chuoi & (n Mod 2) n = n / 2 Loop ' khai bao bien Dim kq As String 'gan gia tri kq = "" For i...
gửi bởi xuanha
T.Ba 08/09/2015 11:10 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán
Trả lời: 1
Xem: 792

Re: Hàm cho exel chuyển số ra chữ, không giống bên kế toán

Xây dựng hàm [vb]Function Doi(so$) As String chu = Array("", "m" & ChrW(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW(7889) & "n", "n" & ChrW(259) & "m", "s" & Chr(225) & "...
gửi bởi xuanha
T.Sáu 19/06/2015 3:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton
Trả lời: 17
Xem: 3707

Re: Sự kiện KeyDown đối với phím mũi tên của CommandButton

Tiện đây xin hỏi các tiền bối luôn là em có 1 textbox trên form với thuộc tính text=0, em muốn khi nhấn phím mũi tên lên thì thuộc tính text của textbox đó tăng thêm 1, ngược lại khi nhấn mũi tên xuống thì giảm đi 1. Em thử mãi mà không được. Bác nào biết xin chỉ giúp, xin đa tạ rất nhiều!(Em làm b...
gửi bởi xuanha
T.Hai 04/05/2015 2:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra chữ trong text VB6
Trả lời: 8
Xem: 1253

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Cách đơn giản nhất là bạn thay chữ "tim" bằng một ký tự rỗng là xong.

Mã: Chọn hết

Text1.Text = Replace(Text1.Text, "tim", "")
gửi bởi xuanha
CN 12/04/2015 4:09 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf
Trả lời: 2
Xem: 1491

Re: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf

Tình hình e làm dvd có dữ liêu cá nhân chạy trên file iso. Nhưng toàn bị sao chép. Vậy có cách nào bảo mật chỉ chạy dc nhưng ko sao chép dc thì các bác chỉ e với e xin cảm ơn và hậu tạ Bạn hãy tham khảo bài viết sau, nó có thể sẽ giúp ích cho bạn: http://songnhac.vn/cong-nghe/muc-luc/phan-men-thiet...

Chọn tìm kiếm nâng cao