Search found 34 matches

by domfootwear
Sat 31/05/2014 3:20 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress
Replies: 259
Views: 160514

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Cho em hỏi là thủ tục CellValueChanged của GridControl như sau sai chổ nào mà nó gây lỗi (Em muốn khi người dùng thay đổi trên bất kỳ cell nào thì cột Remarks sẽ có giá trị là x. GridView4.SetRowCellValue(GridView4.FocusedRowHandle, "Remarks", "x") Mong anh chị giúp đỡ Xin cảm ơn.
by domfootwear
Tue 17/12/2013 1:25 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar
Replies: 133
Views: 113575

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Chào các anh chị,
Xin vui lòng hướng dẫn em đoạn code chọn Tab theo ý của SuperTabControl giúp.

Em mò mẵm mãi chỉ tìm được chọn tới và lùi thôi.

Code: Select all

SuperTabControl1.SelectNextTab()

Code: Select all

SuperTabControl1.SelectPreviousTab()
Xin chân thành cảm ơn.
by domfootwear
Wed 28/08/2013 11:26 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để copy clipboard DataGridView sang Excel
Replies: 0
Views: 729

Làm sao để copy clipboard DataGridView sang Excel

Xin các anh chị hướng dẫn giúp code để copy clipboard DataGridView sang Excel.
Hoặc phương thức copyfromrecordset ở VB.Net có được sử dụng? Xin hướng dẫn giúp.

Xin chân thành cảm ơn.
by domfootwear
Thu 22/08/2013 4:14 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Căn Bản Về Kết Nối CSDL trong VB.NET bằng ADO.NET
Replies: 18
Views: 25922

Re: Căn Bản Về Kết Nối CSDL trong VB.NET bằng ADO.NET

[vbnet] da = New OleDbDataAdapter("Select tendangnhap as [Tên Đăng Nhập], matkhau as [Mật Khẩu] from DANGNHAP", con) dt.Clear() da.Fill(dt) IF dt.Rows.Count>0 THEN Dim myreport As New rpt_baocao myreport.SetDataSource(dt) Dim f As New frm_report f.CrystalReportViewer1.ReportSource = myrep...
by domfootwear
Sat 17/08/2013 9:38 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar
Replies: 133
Views: 113575

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Khi mình thêm cái ribbon vào form và khi chạy nó hiện lỗi sau: Could not load file or assembly 'DevComponents.DotNetBar2, Version=7.7.0.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified Rất mong các anh chị hướng dẫn cách khắc phục lỗi trê...
by domfootwear
Tue 13/08/2013 4:29 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Căn Bản Về Kết Nối CSDL trong VB.NET bằng ADO.NET
Replies: 18
Views: 25922

Re: Căn Bản Về Kết Nối CSDL trong VB.NET bằng ADO.NET

Xin cảm ơn bạn. Cho mình hỏi phần khai báo biến bên dưới mình thay thế như thế nào cho hợp lý.
Dim myreport As New rpt_baocao

Dim f As New frm_report
Xin chân thành cảm ơn.
Xin lỗi vì mình mới mò mẵm cái này được 3 ngày nên có phần hỏi hơi ngu ngơ, bạn thông cảm nhé.
by domfootwear
Tue 13/08/2013 11:11 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Căn Bản Về Kết Nối CSDL trong VB.NET bằng ADO.NET
Replies: 18
Views: 25922

Re: Căn Bản Về Kết Nối CSDL trong VB.NET bằng ADO.NET

Anh chị cho em hỏi code để gán datasource vào report Ví dụ code fill data vào datagrid như sau: da = New OleDbDataAdapter("Select tendangnhap as [Tên Đăng Nhập], matkhau as [Mật Khẩu] from DANGNHAP", con) dt.Clear() da.Fill(dt) DataGridView1.DataSource = dt Nhưng gán vào report như thế nào...
by domfootwear
Mon 14/11/2011 3:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cách set Auto Hide ToolBar trong MDIform VB6.0
Replies: 0
Views: 685

Cách set Auto Hide ToolBar trong MDIform VB6.0

Mong các anh chị hướng dẫn em cách set Auto Hide ToolBar trong MDIform VB6.0 giống như thanh TaskBar.

Em xin cám ơn trước.
by domfootwear
Fri 09/09/2011 2:54 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lấy giá trị của cell hiện hành từ DataGrid
Replies: 4
Views: 1060

Re: Lấy giá trị của cell hiện hành từ DataGrid

Bị lỗi Compile error "Method or data member not found" bạn ơi
by domfootwear
Fri 09/09/2011 2:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lấy giá trị của cell hiện hành từ DataGrid
Replies: 4
Views: 1060

Lấy giá trị của cell hiện hành từ DataGrid

Xin các anh chị hướng dẫn em cách lấy giá trị của cell hiện hành từ DataGrid

Em xin cám ơn trước.
by domfootwear
Mon 06/06/2011 10:13 am
Forum: [VB] Mã nguồn chương trình tiện ích
Topic: Gửi mail từ Gmail khi local IP hoặc WAN IP thay đổi
Replies: 1
Views: 2307

Re: Gửi mail từ Gmail khi local IP hoặc WAN IP thay đổi

Rất hay, bạn có thể phát triển thêm là nhận mail và quản lý mail không ? Nói chung là tương tự Outlook.
by domfootwear
Sat 21/05/2011 1:02 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL
Replies: 20
Views: 3480

Re: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL

Các anh chị ơi, có cách nào khác không dùng vòng lặp không ?
Em xin cám ơn.
by domfootwear
Fri 20/05/2011 4:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL
Replies: 20
Views: 3480

Re: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL

hiroki wrote:Mình nghĩ hàm Round ko chạy đc trong câu truy vấn chứ bỏ ra ngoài chạy vô tư.
Còn nhiều hàm khác không thể sử dụng trong chuổi SQL nữa bạn à.
by domfootwear
Fri 20/05/2011 3:50 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL
Replies: 20
Views: 3480

Re: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL

Tạm thời bạn code lại như thế này. [vb] Private Sub cmdRound_Click() On Error GoTo ErrHandle Dim li As Integer, lRow As Integer Dim lsSQL As String Dim lrs As New ADODB.Recordset lsSQL = "SELECT tblTotalAmount.SUPPLIER, tblTotalAmount.SL, tblTotalAmount.DG, [SL]*[DG] AS Amount " & _ &...
by domfootwear
Fri 20/05/2011 12:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL
Replies: 20
Views: 3480

Re: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL

Hàm Fix thì nó sẽ không hiển thị số thập phân bạn à.
by domfootwear
Fri 20/05/2011 9:30 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL
Replies: 20
Views: 3480

Re: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL

Vậy áp dụng cho bài toán trên thì như thế nào vậy bạn ? Vẫn báo lỗi. lsSQL = "SELECT tblTotalAmount.SUPPLIER, tblTotalAmount.SL, tblTotalAmount.DG, RoundSig([SL]*[DG],3) AS Amount " & _ "FROM tblTotalAmount;" Mình đã copy hàm RoundSig vào module.
by domfootwear
Fri 20/05/2011 7:51 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL
Replies: 20
Views: 3480

Re: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL

Vậy có cách nào khắc phục không bạn, Hoặc hàm thay thế hàm Round (Không dùng Format). Nếu dùng format thì không phải tiền = usd thì cắt bỏ số thập phân, nếu dùng replace thì cũng không thực hiện được giống như hàm round. lsSQL = "SELECT tblTotalAmount.SUPPLIER, tblTotalAmount.SL, tblTotalAmount...
by domfootwear
Thu 19/05/2011 11:05 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL
Replies: 20
Views: 3480

Re: Hàm Round không thực hiện được trong câu SQL

Nếu không có hàm Round thì chạy OK, em đưa round vào là không chạy được. Không hiểu nổi, cái này bên Access Query thì chạy bình thường, nhưng ở bên VB 6.0 thì gặp lỗi.

Go to advanced search