• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 708 matches

by ngocvinh
Wed 17/07/2019 10:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Replies: 9
Views: 2160

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

Dùng Commandbuider cập nhật cho gọn
by ngocvinh
Fri 14/06/2019 1:47 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách chèn datetime vô SQL2008R2
Replies: 3
Views: 1971

Re: Hỏi cách chèn datetime vô SQL2008R2

Trong file Access OleDbType,Date chỉ cho lưu vô database đúng ngày còn giờ thì không. DateTime mặc định nó là kiểu chuỗi, đúng kiểu định dạng ngày giờ hệ thống với database sẽ lưu Ok. Nếu không đúng sẽ dùng hàm format() định dạng lại. 1 số bạn khi dính đến DateTime sẽ mất thời giờ khá nhiều. [vbnet]...
by ngocvinh
Thu 25/04/2019 10:45 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [VB.NET] Nhờ giúp đỡ tối ưu đọc dữ liệu từ database
Replies: 6
Views: 1765

Re: [VB.NET] Nhờ giúp đỡ tối ưu đọc dữ liệu từ database

Máy tính giờ RAM dư xài
Data thêm các trường chứa ngày tháng để trích lọc từ ngày>đến ngày. SQL có hỗ trợ
by ngocvinh
Thu 25/04/2019 1:44 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [VB.NET] Nhờ giúp đỡ tối ưu đọc dữ liệu từ database
Replies: 6
Views: 1765

Re: [VB.NET] Nhờ giúp đỡ tối ưu đọc dữ liệu từ database

1- Dùng datatable từ bộ nhớ sẽ nhanh hơn đọc trực tiếp từ Database.
2- Dùng thêm các trường ngày tháng để lọc data thay vì xóa nham nhở.
by ngocvinh
Fri 01/02/2019 8:39 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?
Replies: 1
Views: 3015

Re: Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?

Xp lên Win7 phải chỉnh sửa trong file *.exe.config <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true" > <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2"/> </startup> </configur...
by ngocvinh
Thu 06/12/2018 1:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi lệnh thêm dữ liệu vào access trong vb.net
Replies: 1
Views: 1417

Re: Lỗi lệnh thêm dữ liệu vào access trong vb.net

Nối với database
command.connection = cnn
by ngocvinh
Thu 23/08/2018 11:06 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Hỏi đáp] Về bộ lọc filter với datagridview
Replies: 1
Views: 979

Re: [Hỏi đáp] Về bộ lọc filter với datagridview

Có cho tham số đâu mà tìm ra
ds.Tables("[Sheet1$]").DefaultView.RowFilter = "Tên cột Like '%" + textbox1.text +"%'"
by ngocvinh
Fri 20/04/2018 1:12 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Ghi dữ liệu từ datagridview sang excel
Replies: 1
Views: 609

Re: Ghi dữ liệu từ datagridview sang excel

1-So sánh chỉ số dòng 2 bên nó mới không đè. Nếu ngắn hay dài phải chèn thêm hay cắt bớt.
2- Chèn luôn chỗ ngày tháng vào sau luôn.
Thương thì mọi cái có thể thực hiện được mà không phải động não nhiều.
by ngocvinh
Fri 20/04/2018 1:00 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ giúp lỗi khi cài đặt file setup có kèm theo SQL Server 2008 r2
Replies: 1
Views: 2687

Re: Nhờ giúp lỗi khi cài đặt file setup có kèm theo SQL Server 2008 r2

Nên cài riêng SQL server vì thằng này cài xong phải khởi động lại mới chạy được.
by ngocvinh
Sun 15/11/2015 11:32 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ hỗ trợ câu lênh SQL Upadte trong C#
Replies: 2
Views: 638

Re: Nhờ hỗ trợ câu lênh SQL Upadte trong C#

[sql]UPDATE table1
SET table1.column = table2.expression1
FROM table1
INNER JOIN table2
ON (table1.column1 = table2.column1)
WHERE conditions;[/sql]
Tham khảo: http://www.techonthenet.com/sql_server/update.php
by ngocvinh
Wed 01/10/2014 7:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: So sánh kiểu Text giữa : textbox với text trong file .txt
Replies: 2
Views: 982

Re: So sánh kiểu Text giữa : textbox với text trong file .tx

Chữ thì phân biệt hoa và thường, tốt nhất nên chuyển về 1 định dạng chữ hoa rồi so sánh.
by ngocvinh
Sun 14/09/2014 2:44 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giúp đỡ về report VB.net
Replies: 3
Views: 1030

Re: Giúp đỡ về report VB.net

Hiển thị mấy bảng ra report củng được là dùng Subreport
by ngocvinh
Thu 11/09/2014 1:31 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Khi lưu dữ liệu kiểu chuỗi vào SQL bị lỗi ba dấu chấm ?
Replies: 3
Views: 1301

Re: Khi lưu dữ liệu kiểu chuỗi vào SQL bị lỗi ba dấu chấm ?

Thừa khoảng trắng phía sau khá nhiều nên nó có dấu 3 chấm. Đổi sang kiẻu nvarchar hết
Cuibapphp good skill
by ngocvinh
Fri 05/09/2014 10:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tìm kiếm theo thời gian trong vb.net sử dụng sql server
Replies: 6
Views: 1194

Re: tìm kiếm theo thời gian trong vb.net sử dụng sql server

dùng between
[sql]Select * from Hanghoa where month(het_han) between montth(GETDATE()) and montth(GETDATE() + 3 ) and year(het_han) = 2014 [/sql]

Go to advanced search