• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 166 kết quả

gửi bởi thuytrang2542000
CN 08/08/2010 12:43 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access
Trả lời: 45
Xem: 7792

Re: hỏi về câu lệnh SQL trong dữ liệu Access

[sql] PARAMETERS ngay1 Short, thang1 Short, ngay2 Short, thang2 Short; SELECT tabSinhNhat.FullName, tabSinhNhat.Birthday FROM tabSinhNhat WHERE (Month( tabSinhNhat.Birthday) between thang1 and thang2) and tabSinhNhat.Birthday not in ( SELECT tabSinhNhat.Birthday FROM tabSinhNhat WHERE (Day(tabSinhNh...
gửi bởi thuytrang2542000
CN 27/06/2010 9:37 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: xếp loại cho sinh viên
Trả lời: 5
Xem: 1471

Re: xếp loại cho sinh viên

[sql]
select masv,mamon,diemqt,diemthi1,diemthi2,
case
when (diemthi1 >=5) then (diemqt * 0.3 + diemthi1 * 0.7)
else (diemqt * 0.3 + isnull(diemthi2,0) * 0.7)
end as diemtong
from diem d
[/sql]
PS: thử sql xem kết quả trước rồi hãy code sau :)
gửi bởi thuytrang2542000
T.Tư 23/06/2010 9:27 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: xếp loại cho sinh viên
Trả lời: 5
Xem: 1471

Re: xếp loại cho sinh viên

Theo mình biết thì case...when...then ...else ...end chỉ so sánh bằng còn trường hợp muốn so sánh như bạn thì dùng như sau [sql] Select diemtb, case when diemtb <5 then 'yeu' when diemtb >=5 and diemtb <6 then 'trung binh' when diemtb >=6 and diemtb <7 then 'Trung binh khá' when diemtb >=7 and diemt...
gửi bởi thuytrang2542000
T.Sáu 19/02/2010 9:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: C# - hỏi về load Form lên Panel
Trả lời: 2
Xem: 1268

Re: C# - hỏi về load Form lên Panel

chưa hiểu ý bạn lắm :-/ , thử nút OpenF1 trước :D
[csharp]
this.panel1.Controls.Clear();
Form1 frm = new Form1();
frm.TopLevel = false;
this.panel1.Controls.Add(frm);
frm.Show();
frm.Dock = DockStyle.Fill;
[/csharp]
gửi bởi thuytrang2542000
T.Sáu 12/02/2010 9:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Thêm tùy chọn cho Report trong Access
Trả lời: 5
Xem: 1023

Re: Thêm tùy chọn cho Report trong Access

không biết ý bạn có phải như vầy không :D
trên report, bạn right click cái Text Box cần hiển thị -> chọn Properties
-> tab Data -> chỗ Control Source click vô nút ...
-> trong Expression Builder chọn hoặc gõ vào
=IIf([FieldNo]>1000,"Maximum","Minimum")
gửi bởi thuytrang2542000
T.Ba 09/02/2010 8:07 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Em hỏi về câu Select into
Trả lời: 1
Xem: 902

Re: Em hỏi về câu Select into

[sql]
Select emName, Phone, cast('' as nvarchar(50)) as Address Into tbEmp1 From tbEmp
[/sql]
gửi bởi thuytrang2542000
CN 17/01/2010 4:50 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Sinh nhật! (New version)
Trả lời: 610
Xem: 86783

Re: Sinh nhật! (New version)

Happy Birthday to tungcan5diop and ltuyen
[birthday] [chucmung] @};- @};- [chucmung] [birthday]
gửi bởi thuytrang2542000
T.Sáu 01/01/2010 9:28 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Đưa tham số vào Report
Trả lời: 5
Xem: 2647

Re: Đưa tham số vào Report

@windowsxp: bạn để code vào thẻ cho đẹp :D bạn thử đem dòng SetDatSource lên trước dòng SetParameter xem được không [vbnet] Dim Rpt As New RptPhieuthu Rpt.SetDataSource(MyDS) Rpt.SetParameterValue("TenCQ", UCase(coquan)) Rpt.SetParameterValue("Tienchu", N2T.DocSo("120000&quo...
gửi bởi thuytrang2542000
CN 20/12/2009 12:24 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Gặp khó khăn trong việc làm báo cáo doanh số!
Trả lời: 5
Xem: 1334

Re: Gặp khó khăn trong việc làm báo cáo doanh số!

:-/ nếu không lầm thì kết quả bảng doanh số còn thiếu LTK090002---12/20/2009 00:00:00--0---500000--500000 untitled.PNG [sql] SELECT ds.MaLoaiTietKiem,ds.Ngay,Tongthu=sum(ds.Tongthu),Tongchi=sum(ds.Tongchi), Chenhlech=sum(ds.Tongthu) - sum(ds.Tongchi) FROM (SELECT t.MaLoaiTietKiem,t.Ngay,t.Tongthu,0 ...
gửi bởi thuytrang2542000
T.Năm 10/12/2009 10:38 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Giúp em câu sql thống kê tồn kho
Trả lời: 12
Xem: 3059

Re: Giúp em câu sql thống kê tồn kho

bạn thử vầy xem được không [sql] select a.ma_mh,Nhap=isnull(N.sln,0),Xuat=isnull(X.slx,0),Ton=isnull(N.sln-X.slx,0) from Mathang a left join (Select X.ma_mh,sum(so_luong_xuat)slx From ChiTietHoaDonXuat X Group By X.ma_mh ) X on X.ma_mh= a.ma_mh left join (Select N.ma_mh,sum(so_luong_nhap)sln From Ch...
gửi bởi thuytrang2542000
T.Bảy 01/08/2009 6:15 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Cách sử dụng tham số trong query của Access?
Trả lời: 1
Xem: 1140

Re: Cách sử dụng tham số trong query của Access?

 PARAMETERS n Short;Select top @n *from myTable  thử rồi, không được bạn à, thử cái này xem được không SanPham1(MaSP,TenSP)  PARAMETERS n Short;SELECT T1.MaSP, T1.TenSPFROM SanPham1 AS T1WHERE ((((SELECT count(*)+1 FROM SanPham1 AS T2 Where T1.MASP>T2.MASP))<=[n]))ORDER BY T1.MaSP;&n...
gửi bởi thuytrang2542000
T.Hai 06/07/2009 9:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Collapse panel control
Trả lời: 10
Xem: 1766

Re: Collapse panel control

giống XPPanel
untitled.PNG
giao diện XPPanel


XPPanel.rar
XPPanel
(1.26 MiB) Đã tải 420 lần


nếu muốn dùng bạn add cái dll trong thư mục Debug vào
xem cách dùng trong XPPanelTest
gửi bởi thuytrang2542000
T.Sáu 05/06/2009 11:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Một số vấn đề về Crystal Report
Trả lời: 3
Xem: 2042

Re: Một số vấn đề về Crystal Report

1.Không hiển thị Main Report t tìm được cái này  Private Sub HideCrystalViewerTab(ByVal viewer As CrystalDecisions.Windows.Forms.CrystalReportViewer)        Dim control As TabControl = viewer.Controls(0).Controls(0)        With Control            .ItemSize = New Size(0, 1...
gửi bởi thuytrang2542000
T.Ba 19/05/2009 9:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách tính và liệt kê các ngày chủ nhật theo T/G
Trả lời: 7
Xem: 1684

Re: Cách tính và liệt kê các ngày chủ nhật theo T/G

mình tính theo kiểu này  Function Chunhat(ByVal tu As Date, ByVal den As Date) As Integer'thứ 2 : Return ((den.Subtract(tu).Days - Weekday(den, 2) + 8) \ 7)'thứ 3 : Return ((den.Subtract(tu).Days - Weekday(den.AddDays(-1), 2) + 8) \ 7)'thứ 4 : Return ((den.Subtract(tu).Days - Weekday(den.Add...
gửi bởi thuytrang2542000
T.Hai 18/05/2009 9:24 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: [.Net] Dynamic Crystal Report
Trả lời: 17
Xem: 19041

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

cách t dùng 1. kiểm tra sự tồn tại của bảng: ví dụ kiểm tra bảng 'HopDong' xem có tồn tại trong CSDl hay không  SELECT nameFROM  sysobjectsWHERE name='HopDong'     2. tạo bảng LQ , t dùng sql "Select ... Into LQ From ...."  #Region "Thực thi câu sql" ...
gửi bởi thuytrang2542000
CN 26/04/2009 6:38 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Sinh nhật! (New version)
Trả lời: 610
Xem: 86783

Re: Sinh nhật! (New version)

tiger86love102 đã viết:Thùy Trang thêm một tuổi - tức là thêm một nguy cơ phải lấy chồng đó ;))

nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ :D :)) đường nào rồi cũng phải lấy chồng , vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi >:) >:)
gửi bởi thuytrang2542000
CN 26/04/2009 5:44 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Sinh nhật! (New version)
Trả lời: 610
Xem: 86783

Re: Sinh nhật! (New version)

[birthday] Chúc mừng sinh nhật đến: HOANGPHUONG (28), thuytrang2542000 (23), nvtlib (21), giabaosoft (15) [birthday] [birthday] Banh sinh nhat lon nhat the gioi.jpg [birthday] [birthday] [birthday] nhiều bánh quá, ăn quá trời mà hôm nay vẫn còn :D cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm luôn :x :x
gửi bởi thuytrang2542000
T.Bảy 18/04/2009 11:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng DataGridView trong C#
Trả lời: 3
Xem: 3796

Re: Sử dụng DataGridView trong C#

phải cái này hong bạn :-/

Mã: Chọn hết

  1.  
  2. dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.Red;
  3. dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.Yellow;
  4. dataGridView1.EnableHeadersVisualStyles = false;
  5.  
gửi bởi thuytrang2542000
T.Hai 30/03/2009 8:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: comboboxedit trong DEVEXPRESS
Trả lời: 3
Xem: 2777

Re: comboboxedit trong DEVEXPRESS

ComboBoxEdit hong được đâu bạn, nếu muốn hiển thị như bạn nói thì dùng LookUpEdit  Dim dt As New DataTableDim sql As String = "Select MaHH,TenHH,Dongiagoc,NoiSX,LH " & _                          "From DMHH"Dim da As New OleDbDataAdapter(sql, con)da.Fill(dt)Loo...
gửi bởi thuytrang2542000
T.Năm 26/03/2009 10:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng MonthCalendar cho chức năng thống kê
Trả lời: 1
Xem: 1519

Re: Sử dụng MonthCalendar cho chức năng thống kê

bạn coi tham khảo và chỉnh lại cho phù hợp  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load    MonthCalendar1.MaxSelectionCount = 1    MonthCalendar2.MaxSelectionCount = 1End Sub   Private Sub MonthCalendar1_DateSelected(ByVal sender...

Chọn tìm kiếm nâng cao