• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by jang
Mon 05/04/2010 6:29 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: VB.Net và Access Database
Replies: 162
Views: 120650

Re: VB.Net và Access Database

ai giúp xem cho em cái phần update nó cứ báo lỗi Syntax error in UPDATE statement. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim row As DataRow = dt.Select("MaHang = '" & txtMahang.Text & "'")(0) row.BeginE...

Go to advanced search