• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 23 kết quả

gửi bởi Romeo8x
T.Hai 27/03/2017 2:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Xin trợ giúp về CSDL Access
Trả lời: 0
Xem: 544

Xin trợ giúp về CSDL Access

Mình có bảng G-Excel như trong hình: untitled.JPG - Giao ca là số tiền giao đầu ca - Chốt là số tiền chốt cuối ca - KQ là số tiền thiếu - Con số bên dưới KQ là Tiền thiếu + Cho nợ - Thu nợ = Tổng âm của ca - Doanh thu và dịch vụ là số tiền DT, DV trên máy chủ - Tuấn là nv của ca khác và số tiền bên ...
gửi bởi Romeo8x
CN 25/11/2012 3:45 pm
Chuyên mục: [.NET] Mã nguồn chương trình quản lý
Chủ đề: [.Net] Quản lý nhân sự trường THCS
Trả lời: 3
Xem: 4252

[.Net] Quản lý nhân sự trường THCS

Quản lý nhân sự trường THCS VB.NET Romeo8x Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chuơng trình Quản lý nhân sự cho trường THCS Vừa mới bảo vệ xong kết quả khá tốt. Bên trong có cả file word khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống rồi, chỉ cần mang về sửa thành của mình là ok. Mang lên share cho ai cần :D Phần ...
gửi bởi Romeo8x
CN 18/11/2012 6:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp đỡ về datagridview
Trả lời: 5
Xem: 1147

Re: Giúp đỡ về datagridview

Tự viết 1 hàm đổi dữ liệu trong dạng mm/dd/yyyy sang dd/mm/yyyy [vbnet]Function convertDateTime(stDateTime As String) Dim arDateTime As String = Split(stDateTime, "/") If arDateTime.Length = 3 then convertDateTime = arDateTime(1) & "/" & arDateTime(0) & "/" ...
gửi bởi Romeo8x
CN 18/11/2012 6:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hỏi về datagridview
Trả lời: 5
Xem: 902

Re: hỏi về datagridview

[vbnet]If DataGridView.RowsCount = 0 Then
'Code xử lý khi không có dữ liệu
Else
'Code xử lý khi có dữ liệu -> load vào :D
End If [/vbnet]
gửi bởi Romeo8x
CN 18/11/2012 6:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn về DataGridView.
Trả lời: 2
Xem: 615

Re: Hướng dẫn về DataGridView.

Code VB.Net với OleDb [vbnet] Dim Da As OleDbDataAdapter Dim Dt As New DataTable Da = New OleDbDataAdapter("Select * from tbHoso", Cn) 'Select bảng tbHoSo, Cn = OleDbConnection Da.Fill(Dt) dgv.DataSource = Dt 'dgv = tên DataGridView [/vbnet] Hoặc viết hẳn 1 Sub để load dữ liệu vào DataGrid...
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 9:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hàm đọc số thành chữ trong vb + crystal report
Trả lời: 2
Xem: 2248

Re: Hàm đọc số thành chữ trong vb + crystal report

Đơn giản nhất là truyền tham số vào Crystal Report là xong. Đỡ phải viết DLL :D
Hàm chuyển đổi số ra chữ đây: viewtopic.php?f=51&t=25197
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 8:57 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: crystal report không chạy
Trả lời: 4
Xem: 1509

Re: crystal report không chạy

Bạn nên làm Crystal Report động (Dynamic) thì khi di chuyển đi bất cứ đâu hoặc máy khác nó vẫn hoạt động bình thường
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 8:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Drag image - Rê chuột và image và hiện image khác
Trả lời: 2
Xem: 794

Re: Drag image - Rê chuột và image và hiện image khác

Thay vì 2 img thì cho sự kiện khi MouseOver sẽ load 1 ảnh và mất khi di chuột ra bằng thuộc tính Image1.Load("Đường dẫn ảnh")
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 8:50 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Đưa Image vào Crystal Report
Trả lời: 3
Xem: 2965

Re: Đưa Image vào Crystal Report

Vì Project này mình mới test thử trên Access, không biết khi chuyển sang SQL Server thì sẽ tnào. Ai test thử cho mình kết quả nhé. Code cho 1 dòng dữ liệu (in 1 hồ sơ): [vbnet] Dim imgLink As String 'Đường dẫn file ảnh Dim Da As OleDbDataAdapter 'Khởi tạo DataAdapter Dim Dt As New DataTable 'Khởi tạ...
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 6:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn đề về crystal report
Trả lời: 1
Xem: 796

Re: Vấn đề về crystal report

Bạn thử đổi dòng

Mã: Chọn hết

rpt.SetDataSource(ds.Tables["DataTable1"]);

thành

Mã: Chọn hết

rpt.SetDataSource(ds.Tables(0));

xem
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 6:00 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Đưa Image vào Crystal Report
Trả lời: 3
Xem: 2965

Đưa Image vào Crystal Report

Đưa Image vào Crystal Report VB.Net Romeo8x Đưa Image vào Crystal Report - Dùng cho những báo cáo có ảnh Mô tả: Project này mình đã tìm rất lâu rồi, với yêu cầu của 1 bài toán quản lý nhân sự là khi đưa ra báo cáo kèm theo ảnh cá nhân của từng nhân viên. Project này đã đáp ứng được yêu cầu đó. Hướn...
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 10:19 am
Chuyên mục: [.NET] Thủ thuật, mẹo vặt
Chủ đề: [VB.NET] Chuyển đổi tiền
Trả lời: 3
Xem: 5395

[VB.NET] Chuyển đổi tiền

[VB.NET] Chuyển đổi tiền Romeo8x Sưu tầm Sau mấy ngày chật vật với đề tài quản lý bán hàng, đã cho ra thành phẩm đoạn code đổi tiền nhập từ số ra chữ. Các bạn xem thử và cho ý kiến. Lưu ý: Số đưa vào được tính là hàng nghìn. Ví dụ: 123000 thì chỉ cần đưa vào là 123 (xử lí cắt 3 kí tự cuối trước) Đặ...
gửi bởi Romeo8x
T.Sáu 16/11/2012 9:47 am
Chuyên mục: [.NET] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: [VB.NET] Chỉ cho nhập số trong Textbox
Trả lời: 15
Xem: 14234

Re: [VB.NET] Chỉ cho nhập số trong Textbox

Nếu chỉ nhập số nguyên (không có thập phân) thì có thể dùng MaskedTextbox có sẵn trong vb.net. MaskedTextbox khá hữu tiện lợi vì nó không chỉ giới hạn số không.
sau khi Insert bạn set thuộc tính Mask cho nó là xong
gửi bởi Romeo8x
T.Ba 13/11/2012 5:06 pm
Chuyên mục: [VB] Chuỗi và Thời gian
Chủ đề: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm API
Trả lời: 17
Xem: 12527

Re: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm A

Vứt 1 cái Timer vào so với việc cho vòng lặp nó chạy liên tục trong suốt quá trình chạy chương trình thì cái nào chiếm tài nguyên hệ thông hơn :D
gửi bởi Romeo8x
T.Bảy 09/06/2012 7:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Quản lý Thư viện (Help)
Trả lời: 25
Xem: 3420

Re: Quản lý Thư viện (Help)

Vấn đề Blinding lên combobox hay text box bạn xử lý bằng sự kiên CellMouseClick của DatagridView [vbnet]Private Sub dgvSach_CellMouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs) Handles dgvSach.CellMouseClick 'Code xử lý Blinding cboTinhTrang.Text = d...
gửi bởi Romeo8x
T.Bảy 09/06/2012 7:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hiển thị các form trong VB.NET
Trả lời: 2
Xem: 1005

Re: Hiển thị các form trong VB.NET

[vbnet]form2.ShowDialog()[/vbnet]
gửi bởi Romeo8x
T.Năm 07/06/2012 12:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: kiểm tra số lượng sách =0 - VB.Net&Access (Help)
Trả lời: 3
Xem: 931

Re: kiểm tra số lượng sách =0 - VB.Net&Access (Help)

[vbnet] Dim sl As Integer = 0 Try Dim Da As OleDbDataAdapter Dim Ds As DataSet Da = New OleDbDataAdapter("Select * from TB_Sach Where MaSach='" & txtMaSach.Text & "'", oleConn) Ds = New DataSet Da.Fill(Ds) sl = Ds.Tables(0).Rows(0).Item("SoLuong") Catch ex As Ex...
gửi bởi Romeo8x
T.Năm 07/06/2012 12:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ về combobox vb.net
Trả lời: 7
Xem: 1616

Re: Xin giúp đỡ về combobox vb.net

[vbnet] Private Sub cbMaKL_LostFocus(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbMaKL.LostFocus If IsComboNull(tbMaKL, ErrProvider) Then Exit Sub 'Đoạn code cho công việc tiếp theo nếu thỏa mãn điều kiện End Sub[/vbnet] Con trỏ sẽ luôn ở cbMaLK cho đến khi có dữ liệu nhập vào. Nếu...
gửi bởi Romeo8x
T.Năm 07/06/2012 2:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ về combobox vb.net
Trả lời: 7
Xem: 1616

Re: Xin giúp đỡ về combobox vb.net

Bạn dùng Tool ErrorProvider của VB.Net í vừa tiện vừa dễ sử dụng lại rất chuyên nghiệp nữa [vbnet]'Hàm kiểm tra ComboBox Function IsComboNull(ByVal cbo As ComboBox, ByVal ErrProvider As ErrorProvider) As Boolean If cbo.Text.ToString.Trim = "" Then ErrProvider.Clear() ErrProvider.SetError(c...
gửi bởi Romeo8x
T.Hai 04/06/2012 1:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: xứ lý nhập dữ liệu trùng mã (khóa trong CSDL)
Trả lời: 19
Xem: 6432

Re: xứ lý nhập dữ liệu trùng mã (khóa trong CSDL)

Xin phép sử dụng hàm của bạn kse7enluci cho nhanh: Hàm checkID: [vbnet] Public Function checkID(ByVal Table As String, ByVal ID As String, ByVal IDvalue As String) As Integer con.Open() Dim sqlCom As New OleDbCommand("select count(" & ID & ") from " & Table & &quo...

Chọn tìm kiếm nâng cao