• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 970 matches

by bangnhatquang68
Thu 29/06/2017 9:45 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm kiếm ký tự không dấu
Replies: 4
Views: 887

Re: Tìm kiếm ký tự không dấu

người ta nhập "Nguyen" thì bạn tìm "nguyễn" Người ta nhập "Ho" thì bạn đi tìm "Hồ" cho người ta vậy thôi.... chuyển chi cả chuỗi cho nặng :D :D dim str_nhap as string ="Nguyen" dim _chuoi as string =''Nguyễn Văn A,Nguyễn Văn B,Nguyễn Văn C,Hồ Văn A,H...
by bangnhatquang68
Sat 20/07/2013 10:26 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lọc bỏ mẫu tin trùng trong acess
Replies: 2
Views: 937

Lọc bỏ mẫu tin trùng trong acess

http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=27189 Cũng như bạn QUANITGROBEST nhưng mình dùng acess các trường kiểu memo Mình muốn select những giá trị trùng lặp sử dụng sql để đưa lên gridview rồi quyết định có nên xóa trùng hay không Mình thử nhưng SELECT Col_Cauhoi FROM tbl_Question GR...
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Sun 06/01/2013 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo menu ngang trong VB.NET
Replies: 12
Views: 2014

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
by bangnhatquang68
Fri 14/12/2012 9:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick
Replies: 8
Views: 1431

Re: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick

Hàm trả giá trị còn thủ tục ko trả giá trị
by bangnhatquang68
Fri 14/12/2012 9:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick
Replies: 8
Views: 1431

Re: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick

Hàm trả giá trị còn thủ tục ko trả giá trị
by bangnhatquang68
Mon 26/11/2012 6:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Ngày tháng chuẩn theo múi giờ không phụ thuộc vào máy tính
Replies: 8
Views: 1881

Re: Ngày tháng chuẩn theo múi giờ không phụ thuộc vào máy tí

(Coi bộ đang viết time try nhưng sợ người ta đổi thời gian đây mà :D) -Muốn để user không thay đổi thời gian thì bắt buộc phải connect internet . - Check time từ sever [vbnet] Public Function gettime(Optional utc As Boolean) As String '//Get current time from internet time server '//by jimmyzs Dim S...
by bangnhatquang68
Wed 31/10/2012 7:50 pm
Forum: Giao lưu
Topic: tiger86love102 lấy vợ !
Replies: 13
Views: 3256

Re: tiger86love102 lấy vợ !

:D mừng hạnh phúc double "cọp". đẹp nhỉ!

Go to advanced search